Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO

IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

2019.gada 28.maijā plkst.08.30

IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

 1. Domes pārvaldes informācija. Par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekli. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
 2. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai
 3. Par Iecavas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
 4. Par Iecavas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Uzraudzības ziņojuma par 2018.gadu apstiprināšanu un Rīcības plāna aktualizāciju
 5. Par Iecavas novada pašvaldības iestādes “Iecavas novada Sociālais dienests” kustamās mantas - automašīnas PEUGEOT 207 – atsavināšanu
 6. Par pamatlīdzekļu nodošanu-pieņemšanu bez atlīdzības starp pašvaldības padotības iestādēm
 7. Par Iecavas novada domes noteikumu Nr.2/2019 “Par autotransporta izmantošanu Iecavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 8. Par Iecavas novada domes saistošo noteikumu Nr.8 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Iecavas novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas noteikšanu”” apstiprināšanu
 9. Par Iecavas novada domes 2019.gada 26.marta lēmuma “Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos un nomas līguma slēgšanu” atcelšanu
 10. Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.7 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2019.gadam” apstiprināšanu
 11. Par dzīvokļa īpašuma izīrēšanu
 12. Par atteikšanos pārņemt nekustamo mantu Edvarta Virzas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, pašvaldības īpašumā
 13. Par novada pilsētas statusa piešķiršanu Iecavas ciemam
 14. Par publiskās apspriešanas rīkošanu jautājumā “Vai Jūs atbalstāt Iecavas novada kā pastāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?”
 15. Par apbalvošanu ar novada domes Goda rakstu
 16. Par grozījumiem zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
 17. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
 18. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu
 19. Par zemes vienības domājamo daļu piekritību pašvaldībai
 20. Par zemes vienības atdalīšanu  
 21. Par Iecavas novada domes lēmuma atcelšanu daļu par zemes vienības piekritību pašvaldībai un par zemes vienības piešķiršanu kā iztrūkstošo mantojamās zemes daļu
 22. Par zemes iznomāšanu
 23. Par zemes tiesību pagarināšanu
 24. Par adreses likvidēšanu
 25. Par adreses apstiprināšanu
Lapas informācija atjaunota:    24.05.2019
TWITTER
Iecavas novads
24 mai
Jubilejas koncerts jau rīt! https://t.co/ssb1Mqi8Zv