Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Komitejas

0

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveido šādas pastāvīgās komitejas:

 • Finanšu komiteju
 • Veselības un sociālo jautājumu komiteju
 • Attīstības komiteju
 • Izglītības, kultūras un sporta komiteju.

 

FINANŠU KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša pēdējā otrdienā plkst. 8.00

Priekšsēdētājs Aivars Mačeks pieņem katru pirmdienu no plkst.14 līdz 18

 • Juris Krievs

 • Egils Druviņš

 • Juris Ludriķis

 • Atis Avots

 1. sniedz atzinumu par budžeta projektu;
 2. sagatavo atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī prioritātēm budžeta sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 3. sagatavo atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 4. sagatavo priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
 5. sagatavo priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu;
 6. sagatavo atzinumus par pašvaldības vai to institūciju lēmumu projektiem par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 7. izsniedz atļaujas licencētai komercdarbībai;
 8. sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdē;
 9. vada pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, izskata komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz pašvaldības budžeta projektu izskatīšanai Domes sēdē;
 10. izskata jautājumus, kas saistīti ar kredītu ņemšanu vai piešķiršanu;
 11. Domes sēžu starplaikā ir tiesīga rīkoties ar naudas līdzekļiem neatliekamos gadījumos;
 12. veic komitejas pieņemto lēmumu kontroli;
 13. veic citus ar likumu un šajā nolikumā noteiktos pienākumus;
 14. apstiprina iestāžu un struktūrvienību izdevumu tāmes budžeta ietvaros;
 15. sniedz pārskatu  Domei par pašvaldības budžeta izpildi uz kārtējā gada 1.jūliju;
 16. izskata kapitālsabiedrību sagatavotos aprēķinus par visiem tarifu projektiem un sniedz atzinumu.

 

VESELĪBAS UN SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša 2. otrdienā plkst. 14.00

Priekšsēdētājs - Jānis Siugalis

 • Vilnis Gailums

 • Solveiga Lineja

 • Verners Rinkovičs

 • Sergejs Pašukovs

 1. sagatavo veselības aizsardzības un sociālo jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs;
 2. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar pašvaldības iedzīvotāju veselības un sociālos jautājumus;
 3. sadarbojas ar pašvaldības aģentūru “Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs” ;
 4. lemj par sociālo palīdzību un sociālo aprūpi, par darbu ar maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Par sociāli mazaizsargāto personu grupām”;
 5. sadarbojas ar bāriņtiesu;
 6. izskata jautājumus par bezdarbnieku nodarbinātību. Nodrošina informācijas par darba piedāvājumiem un nodarbinātību apkopošanu un tās pieejamību novada iedzīvotājiem;
 7. dod slēdzienu par ievietošanu pansionātos, bērnunamos un pirmsskolas izglītības iestādēs, ja tas ir nepieciešams;
 8. pārrauga Sociālā dienesta darbu;
 9. veic pieņemto lēmumu kontroli;
 10. sagatavo sociālā budžeta projektu, reizi ceturksnī veic sociālā budžeta izpildes analīzi un dod atzinumus par tā izlietošanas gaitu.

 

ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša 3. trešdienā plkst. 15.00    

Priekšsēdētājs - Juris Ludriķis

 • Jānis Pastars

 • Egils Druviņš

 • Laine Baha

 • Arnis Kancāns

 1. apkopo informāciju par novada attīstības plānā veicamajām izmaiņām (celtniecība, ceļu tīkls, transporta attīstība, sakari utt.) iesniegšanai un izskatīšanai Domē;
 2. apzina novada apdzīvoto vietu vajadzības, nākotnes perspektīvas un reālās iespējas, sniedz atzinumus un priekšlikumus par šo teritoriju attīstību;
 3. izskata jautājumus par jaunu darba vietu radīšanu novadā;
 4. veicina uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstību pašvaldības teritorijā;
 5. izskata novada vides aizsardzības jautājumus;
 6. izskata jautājumus par novada apstādījumu, dārzu, parku, kapsētu, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu;
 7. izskata jautājumus par mežu, gaisa, ūdeņu un citu novada teritoriju piesārņojumu;
 8. sniedz priekšlikumus par vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu;
 9. kontrolē LR APK, noteikumu ,,Par sabiedrisko kārtību Iecavas novadā” izpildi attiecībā uz vides aizsardzību un vides piesārņojuma likvidāciju novada teritorijā;
 10. iespēju robežās sniedz atbalstu novada lauksaimniekiem un zemniekiem;
 11. izskata jautājumus par zemes neracionālu izmantošanu un ierosina vainīgo personu saukšanu pie atbildības saskaņā ar esošo likumdošanu;
 12. veicina informācijas tehnoloģiju attīstību novada teritorijā;
 13. sadarbojas ar VAS ”Latvijas valsts meži”, Reģionālo vides pārvaldi;
 14. likumdošanā noteiktajos gadījumos pēc Jelgavas reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma sniedz atzinumus un/vai priekšlikumus par novada teritorijā esošo uzņēmumu saimnieciskās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.

 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša 1. otrdienā plkst. 8.00

Priekšsēdētājs - Juris Krievs

 • Solveiga Lineja

 • Arnis Kancāns

 • Sandis Karelis

 • Arnis Grundmanis

 1. sagatavo izglītības, kultūras un sporta jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs;
 2. sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar pašvaldības izglītības, kultūras un sporta jautājumus;
 3. kontrolē izglītības un kultūras iestāžu darbu saskaņā ar šo nolikumu, sadarbojas ar  reliģiskajām konfesijām, risina jautājumus par piedalīšanos konkursos par sakoptāko sētu, sakoptāko pašvaldību u.c.;
 4. izskata izglītības un kultūras iestāžu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 5. apstiprina bērnu uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs un 5-6 gadīgo uzņemšanu skolā;
 6. risina jautājumus, kas saistīti ar novada iedzīvotāju  brīvā laika izmantošanu;
 7. ar kultūras iestādēm saskaņo  kultūras dzīves norises  novadā;
 8. ar sporta iestādēm saskaņo  sporta dzīves norises novadā;
 9. apstiprina apbalvojamo skolu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju sarakstus; 
 10. koordinē skolēnu piedalīšanos nometnēs vasaras periodā;
 11. pieņem iesniegumus, apkopo tos un iesaka pretendentus konkursiem, goda nosaukuma “Iecavas gada cilvēks”, kultūras mantojuma balvu u.tml. apbalvojumu iegūšanai;
 12. izskata un apstiprina reklāmas izvietošanu novadā;
 13. iesaistās informatīvo un prezentācijas materiālu sagatavošanā un izveidē;
 14. veic citus ar likumu un šajā nolikumā noteiktos pienākumus. 
Lapas informācija atjaunota:    22.08.2017
Aktuālais jautājums

Vai uzskati, ka pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem novada ciemos ir noderīgas?

Jā, noteikti
Nezināju, ka šādas tikšanās notiek
TWITTER
IecavaLV
18 Sep
Iesāc nedēļu ar labu darbu – piesaki vietējo uzņēmumu konkursam „Iecavas novada uzņēmēju gada balva”! Vairāk… https://t.co/6Or8xeLRc6