Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Projekti

0

Pašlaik tiek realizēti:

 

Nosaukums
Informācija

    

«Brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu iespēju dažādošana Iecavas novadā»

Īstenošanas laiks:14.09.2017.- 18.06.2018.

Publikācijas par projektu:

Lai iesaistītu vairāk bērnu sportiskajās aktivitātēs svaigā gaisā un dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpaši vasarā, Iecavas novada dome ir plānojusi vairākās vietās ierīkot tīkla piramīdas.

Projektu «Brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu iespēju dažādošana Iecavas novadā»
(Nr.17-06-AL07-A019.2201-000004) atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds Lauku attīstībai (ELFLA), kur publiskais finansējums (ELFLA) ir 20 821,90 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 2332,54 EUR.

    

“Publiskās infrastruktūras uzlabošana Iecavas parkā”.

Īstenošanas laiks: 28.07.2017.-31.10.2017.

 

Publikācijas par projektu:

Uzlabos parka taku un piekļuvi koka tiltiņam (29.08.2017.)

Sāk Iecavas parka labiekārtošanu (11.09.2017.)

Lai uzlabotu pašvaldības publisko infrastruktūru un vides pieejamību, kā arī risinātu gājēju drošības jautājumus Iecavas parkā, projekta ietvaros ir plānots uzlabot vides pieejamību uzbrauktuvei uz un no gājēju tiltiņa, uzlabot takas no tiltiņa līdz Iecavas Mūzikas un mākslas skolai infrastruktūru, ierīkojot apgaismojumu un bruģa segumu, atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām. Takas, kuras šķērso Iecavas parka teritoriju, un koka gājēju tiltiņu intensīvi izmanto iedzīvotāji, kas ikdienā pārvietojas kājām.  Parka taka no koka gājēju tiltiņa līdz Iecavas Mūzikas un mākslas skolai pašlaik ir bez cietā seguma un apgaismojuma, nelabvēlīgos laika apstākļos, kā arī diennakts tumšajā laikā nav piemērota, lai droši pārvietotos. Ir nepiemērota uzbraukšana uz un no tiltiņa personām ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un riteņbraucējiem. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Kopējās projekta izmaksas 85 256,04 EUR (ar PVN), tajā skaitā:
publiskais finansējums (ELFLA) - 40 000 EUR (jeb 90% no attiecināmajām izmaksām),
pašvaldības līdzfinansējums - 45 256,04 EUR.

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā”

Īstenošanas ilgums ir 36 mēneši, aktivitātes paredzot uzsākt 2017.gada 2.ceturksnī un beidzot 2019.gada 31.decembrī.

Pasākumu plāns 2017.gadam

 

Publikācijas par projektu:

Esi aktīvs - piedalies! Projekta aktivitātes septembrī un oktobrī (31.08.2017.)

Kopā laivo dažādas paaudzes (21.08.2017.)

''Dambī'' atzīmē Jaunatnes dienu (15.08.2017.)

Uzsāk vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses projektu iecavniekiem (21.06.2017.)

 

Projekta mērķis – vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošana Iecavas novada iedzīvotājiem. Lai sasniegtu mērķi, trīs gadu periodā no 2017.-2019. gadam pašvaldībā tiks organizētas 558 dažādas aktivitātes, kurās kā projekta mērķgrupa tiks iesaistīti 1854 Iecavas novada iedzīvotāji.

Projekta kopējie izdevumi plānoti 111607,00 EUR, no kuriem ESF finansējums - 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 94 865,95 EUR, un valsts budžeta finansējums - 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 16 741,05 EUR.

«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»
 

Īstenošanas laiks: 15.03.2017.–30.12.2020.

Pasākumu plāns 2016.-2017. gadam

 

Publikācijas par projektu:

Jaunieši iepazīst profesijas (23.08.2017.)

Profesijas izprot praktiskā ceļā (28.06.2017.)

Skolēnus iesaista karjeras izglītībā (30.05.2017.)

Iecavas novada dome 2017.gada 15.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Vairāk par projektu ŠEIT.
 

 

 

Lauku attīstība 2014.-2020.gadā

 

«Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve Iecavas novadā»


Īstenošanas laiks: 27.03.2017.-20.12.2017.

 

Publikācijas par projektu:

Pārbūvēs novadgrāvi (29.03.2017.)

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma līmeni, ir paredzēts pārbūvēt novadgrāvi
3000 m garumā no Iecavas vidusskolas (Lauku iela) līdz Vērģupei.

Īstenojot projektu, ir paredzēts pārtīrīt divus novadgrāvjus. Tiks izbūvētas 5 jaunas caurtekas, kur vecās caurtekas vairs nav atjaunojamas, kā arī atjaunotas pārējās trīs caurtekas. Paredzēts veikt komunikāciju pārbūvi - ūdensvadu 7 m garumā un telefona kabeļus 30 m garumā. Tiks atjaunotas 27 drenu iztekas. Lai nodrošinātu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā, paredzēts izveidot sedimentācijas baseinu. Tas tiks izbūvēts pie abu grāvju ietekas Vērģupē.

Iecavas ciema un lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu pārbūvei kopumā ir milzīga loma ne tikai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes un mitruma režīma uzlabošanā, bet arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pārbūvētās sistēmas ūdeņi tiks novadīti Vērģupē, kas ir valsts nozīmes ūdens noteka.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 57532,61 eiro. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 41581,23 eiro jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu 15951,38 eiro.

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta”

 

 

 

Kohēzijas fonda aktivitāte SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”.

Projekta ietvaros uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana jaunu kanalizācijas tīklu izbūvei dažādās Iecavas ciema infrastruktūras teritorijās.
Projekta iesniegšana ir paredzēta 2017. gada otrajā pusē.

 

«Par drošu pašvaldību» -
daudzgadu sadarbības projekts ar Terebodas komūnu (Zviedrija).

Šī projekta ietvaros tiek veikti dažādi uzlabojumi, lai radītu drošu vidi pašvaldībā.

Lapas informācija atjaunota:    19.09.2017
Aktuālais jautājums

Vai uzskati, ka pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem novada ciemos ir noderīgas?

Jā, noteikti
Nezināju, ka šādas tikšanās notiek
TWITTER
IecavaLV
18 Sep
Iesāc nedēļu ar labu darbu – piesaki vietējo uzņēmumu konkursam „Iecavas novada uzņēmēju gada balva”! Vairāk… https://t.co/6Or8xeLRc6