Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Projekti

0

Pašlaik tiek realizēti:

 

Nosaukums
Informācija

“Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam”

ERAF, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma
2014-2020

 

Īstenošanas laiks: 01.06.2018.-31.12.2019.

 

Publikācijas par projektu:
Projekta mācībās izglīto par ārpusģimenes aprūpi (26.10.2018.)

Atklāts pārrobežu projekts audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju atbalstam (19.07.2018.)

Projektu realizē biedrība ''Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija'' sadarbībā ar Lietuvas SOS Bērnu ciematu asociāciju Šauļu pilsētas apkārtnē (Lietuva) un vairākās Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā. Iecavas novada pašvaldība projekta uzraudzības komitejā deleģējusi Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Pārslu Dredželi.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu, apmācības un pakalpojumus potenciālajām un esošajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

 

“Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē”

(LLI-344, SocialLife)
ERAF, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma
2014-2020

 

Īstenošanas laiks: 01.05.2018.-30.04.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Ērtāka kušete, nomierinoši burbuļi un jauns mikroautobuss (04.12.2018.)

Sociālie darbinieki mācās no citu valstu pieredzes (16.10.2018.)

Sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē video (30.08.2018.)

Projekta aktivitātes palīdz apgūt jaunas iemaņas (17.08.2018.)

Projekta dalībniekiem palīdz integrēties sabiedrībā (15.06.2018.)

Projekta dalībniekiem palīdz integrēties sabiedrībā (13.06.2018.)

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Pakrojas (Lietuva), Rundāles un Iecavas (Latvija) pašvaldībā.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu efektivitāti, sociālās jomas speciālisti no Latvijas un Lietuvas uzlabos savu kvalifikāciju un zināšanas, piedaloties astoņos kopīgos semināros. Semināru laikā speciālisti apgūs stresa noturības prasmes darbā ar klientiem, paņēmienus personu ar garīga rakstura traucējumiem integrēšanai sabiedrībā, uzlabos darbu ar personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi, kā arī ar viņu ģimenēm; tiks apgūti paņēmieni, kā uzlabot senioru dzīves kvalitāti. Septiņi sociālie darbinieki piedalīsies mācību braucienā uz Zviedriju, lai iepazītu labāko sociālo pakalpojumu sniegšanas praksi, ko būtu iespējams pārņemt un pielietot.

Projekta ietvaros Iecavas pašvaldībā tiks uzlabots sociālais pakalpojums ‘’aprūpe mājās’’, iegādājoties ar ratiņkrēslu pacēlāju aprīkotu automašīnu; īstenoti sociālās integrācijas pasākumi: izglītojošas aktivitātes (vasaras nometne un kultūras pasākumi, nodarbību cikls senioriem un personām ar atkarības vai līdzatkarības problēmām; amatniecības nodarbības un dzīves prasmju apguve), sociālās rehabilitācijas aktivitātes (masāža un daudzfunkcionāla terapija; mūzikas, mākslas un dejas terapija, relaksācijas terapija personām ar garīga rakstura traucējumiem, fizioterapija).

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 146 776,41 EUR, tajā skaitā:
ERAF finansējums  (85%)  - 124 759,60 EUR;
nacionālais finansējums (15%) - 22 016,81 (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% - Iecavas pašvaldība).

Projekta kopējais finansējums ir 447 391,63 EUR, tajā skaitā:
ERAF finansējums  (85%)  - 380 282,87 EUR;
nacionālais finansējums (15%) – 67 108,76 EUR.

“Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
(Nr. 17-00-A019.332-000003


Īstenošanas laiks: 02.10.2017.-29.11.2019.

 

Publikācijas par projektu:

Vēlas sekmēt vietējo uzņēmēju konkurētspēju un atpazīstamību (07.05.2018.)

Ir atklāts kopīgs tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos!" (11.06.2018.)

Projekta mērķis - veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados.

Projekta ietvaros notiek pieredzes apmaiņa un sadarbības veicināšana, kopīgu pasākumu - tirdziņu organizēšana.

Iecavas novada ražotājiem kā projekta partnera pārstāvjiem iespēja piedalīties apmācībās konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai; paredzētas kopīgas mārketinga aktivitātes, vietējo produktu popularizēšana un atpazīstamības veicināšanai (stendu ar vietējo ražotāju – apskates/tūrisma saimniecību publicitātes kartiņām izveide, vietējo pārtikas ražotāju bukleta ar receptēm/ieteikumiem produktu gatavošanā, jaunu tūrisma maršrutu un video materiālu izveide)

Projekta kopējās izmaksas ir 100 000,00 EUR.
Publiskais finansējums 100 000,00 EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

"Autoceļa “V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7” pārbūve"
(Nr. 18-06-A00702-000024)

Īstenošanas laiks: līdz 16.11.2018.

Publikācijas par projektu:

Noslēgusies autoceļa pārbūve (07.11.2018)

Turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti (24.07.2018.)

Tiks veikta grants ceļa “V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7” pārbūve (17.04.2018.)

Projekta mērķis - pašvaldības lauku ceļu pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem un pašvaldības grants ceļu vērtēšanas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta kopējās izmaksas ir 291764,50 EUR. Publiskais finansējums 261547,86 EUR, bet pašvaldības finansējums -  30216,64 EUR

Vairāk par dalību projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

"Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve"

(Nr. 17-06-A00403-000085)

Īstenošanas laiks: līdz 20.12.2018.

Publikācijas par projektu:

Turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti (24.07.2018.)

Īstenos trešo projektu pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvei (19.04.2018.)

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma līmeni, paredzēts turpināt pārbūvēt vairākus novadgrāvjus, kuriem piešķirts pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss, Iecavas novada Zālītē un pie Iecavas novada Sila kapiem. Grāvju kopējais garums - 3880 m.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta kopējās izmaksas ir 89661,44 EUR. Publiskais finansējums 67093,92 EUR, bet pašvaldības finansējums -  22567,52 EUR.

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Īstenošanas laiks: 2017./2018. – 2018./2019. mācību gads

 

Publikācijas par projektu:

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (27.09.2017.)

Projekta mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs. Projektā piedalās Iecavas vidusskola, Iecavas internātpamatskola un Dzimtmisas pamatskola.

Mērķgrupas - skolēni ar mācīšanās traucējumiem, mācību grūtībām, vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem un citi, piemēram, cittautieši, kuri apgūst latviešu valodu.

Projekta atbalsta pasākumu plāna finansējums ir 76 564 eiro, īstenošanas laiks – divi mācību gadi.

 

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/038)

 

Īstenošanas laiks ir 32 mēneši, aktivitātes paredzot uzsākt 2017.gada 2.ceturksnī un beidzot 2019.gada 31.decembrī.

Pasākumu grafiks 2018. gada decembrim

Pasākumu grafiks 2018. gada novembrim

Pasākumu grafiks 2018. gada oktobrim

Pasākumu grafiks 2018. gada septembrim

Pasākumu grafiks 2018. gada augustam

Pasākumu grafiks 2018. gada jūlijam

Pasākumu grafiks 2018. gada jūnijam

Pasākumu grafiks 2018. gada maijam

Pasākumu grafiks 2018. gada aprīlim

Pasākumu grafiks 2018. gada martam

Pasākumu grafiks 2018. gada februārim

Pasākumu grafiks 2018. gada janvārim

Pasākumu plāns 2017.gadam

Pasākumu grafiks 2017. gada septembrim un oktobrim

Pasākumu grafiks 2017.gada oktobrim

Pasākumu grafiks 2017.gada novembrim

 

Publikācijas par projektu:

Līdzi jāņem tikai labs garastāvoklis! (26.11.2018)

Asinsspiediena rādījumi ir kritiski (20.11.2018)

Domāsim un runāsim par reproduktīvo veselību (08.11.2018)

Noslēgusies Eiropas Sporta nedēļa 2018 (02.10.2018)

Laivojot pieveic 23 kilometrus (04.07.2018.)

Otrklasnieki mācās peldēt pareizi (16.03.2018.)

Mācās gatavot veselīgi (19.01.2018.)

Kardiologi iesaka mērījumus veikt regulāri (08.11.2017.)

Nodarbību plāns novembrim (27.10.2017.)

Noslēgusies Eiropas Sporta nedēļa (03.10.2017.)

Bezmaksas vingrošanas nodarbības oktobrī (26.09.2017.)

Otrklasnieki apgūst peldētprasmi (25.09.2017.)

Esi aktīvs - piedalies! Projekta aktivitātes septembrī un oktobrī (31.08.2017.)

Kopā laivo dažādas paaudzes (21.08.2017.)

''Dambī'' atzīmē Jaunatnes dienu (15.08.2017.)

Uzsāk vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses projektu iecavniekiem (21.06.2017.)

 

Projekta mērķis – vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošana Iecavas novada iedzīvotājiem. Lai sasniegtu mērķi, trīs gadu periodā no 2017.-2019. gadam pašvaldībā tiks organizētas 558 dažādas aktivitātes, kurās kā projekta mērķgrupa tiks iesaistīti 1854 Iecavas novada iedzīvotāji.

Projekta kopējie izdevumi plānoti 111607,00 EUR, no kuriem ESF finansējums - 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 94 865,95 EUR, un valsts budžeta finansējums - 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 16 741,05 EUR.

«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»
 

Īstenošanas laiks: 15.03.2017.–30.12.2020.

Pasākumu plāns 2016.-2017. gadam

Pasākumu plāns 2017.-2018. gadam

Pasākumu plāns 2018.-2019. gadam

 

Publikācijas par projektu:

Pirmie soļi pretī profesijas izvēlei (06.07.2018.)

Ceļojums “Mazajā Brīnumzemē’’ (22.03.2018.)

Skolēni iepazīst profesijas (07.03.2018.)

9. klašu audzēkņi apzina savus mērķus (28.02.2018.)

Zinu un izvēlos! (29.01.2018.)

Jaunieši iepazīst profesijas (23.08.2017.)

Profesijas izprot praktiskā ceļā (28.06.2017.)

Skolēnus iesaista karjeras izglītībā (30.05.2017.)

Iecavas novada dome 2017.gada 15.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 

 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta”

 

Īstenošanas laiks: 2018. gada marts–2021. gada oktobris

Publikācijas par projektu:

Turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti (24.07.2018.)

Sāks projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta» realizāciju (05.04.2018.)

 

 

Kohēzijas fonda aktivitāte SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”.

Projekta ietvaros notiks jaunu kanalizācijas tīklu izbūve dažādās Iecavas ciema infrastruktūras teritorijās: jauni pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli 10 km garumā; jauni kanalizācijas spiedvadi 1 km garumā; 5 jaunas kanalizācijas sūknētavas.

Līdztekus projekta finansētajām aktivitātēm tiks nomainīta daļu veco ūdensvadu un izbūvēti jauni ūdensvada tīkli – kopā 10 km garumā; pilnībā atjaunots asfalta ceļa segumu uz ielām apmēram 6 km garumā; atjaunots grants-šķembu maisījuma segums uz ielām apmēram 3 km garumā.

Kopējās projekta izmaksas 4 045 393,70 EUR, no tām:
Kohēzijas fonda finansējums - 1 874 760 EUR;
SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” finansējums -
2 170 633,70 EUR.

 

«Par drošu pašvaldību» -
daudzgadu sadarbības projekts ar Terebodas komūnu (Zviedrija).

Šī projekta ietvaros tiek veikti dažādi uzlabojumi, lai radītu drošu vidi pašvaldībā vairāk

Lapas informācija atjaunota:    04.12.2018
TWITTER
IecavaLV
11 dec
12. decembrī plkst. 18.00-21.00 Iecavas kultūras namā norisināsies «Pašapziņas skola sievietēm», kurā būs iespēja p… https://t.co/cIZWktJt2F