Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Atklāta vēstule par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu Iecavas novada attīstības kontekstā

12.06.2019 0

19 Iecavas novada nevalstiskās organizācijas 5.jūnijā ir parakstījušas un nosūtījušas atklātu vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

''Mēs, Iecavas novada aktīvās nevalstiskās organizācijas, kurās darbojas aktīvākie Iecavas novada ļaudis, uzskatām par pienākumu paust savu viedokli par Latvijas Republikas Saeimas 2019. gada 21. martā pieņemto lēmumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādāto administratīvi teritoriālā iedalījuma karti, kurā Iecavas novads Administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) rezultātā tiek apvienots ar Bauskas, Vecumnieku un Rundāles novadu, par reģionālās nozīmes attīstības centru nosakot Bauskas pilsētu.

Iecavas novada iedzīvotāji nekad nav bijuši pret pozitīvām pārmaiņām. To pierāda vēsturiski fakti gadsimtu garumā, kad Iecavas pagasta padome bija viena no pirmajām pašvaldībām, kura vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Iecavas novada izveidi 2003. gadā, iepriekšējās novadu reformas ietvarā. Šis lēmums un pieņemtais saimniekošanas modelis ir bijis pamatā straujai novada izaugsmei pēdējo 15 gadu laikā.

Iepazīstoties ar informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”, Iecavas nevalstiskās organizācijas (skaitā 19) 2019. gada 5. jūnijā sasauca kopsapulci, vērtējot VARAM piedāvāto Iecavas novada attīstības modeli ATR kontekstā. Mēs, Iecavas novada nevalstiskās organizācijas, kategoriski iebilstam Iecavas novada pievienošanai Bauskas novadam. Uzskatām, ka šāda apvienošana ir pretrunā ar novada iedzīvotāju interesēm un nav vērsta uz līdzsvarotu novada teritoriālo attīstību, kādu līdz šim Iecavas novads kā neatkarīga pašvaldība spējusi veiksmīgi īstenot.

Savu viedokli pamatojam ar šādiem argumentiem:

1. Iecavas novads pilnībā atbilst pašreiz spēkā esošā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7. pantam:
1) novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas;
2) novada pašvaldība nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi;
3) novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju (uz 01.01.2019. Iecavas novadā ir 9019 iedzīvotāju);
4) novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta (administratīvais centrs – Iecava);
5) attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram (tuvākais administratīvais centrs, reģionālas nozīmes pilsēta – Bauska sasniedzama 20 minūšu laikā, tā atrodas 23 km attālumā, republikas nozīmes pilsēta Jelgava atrodas 33km attālumā, Latvijas Republikas galvaspilsēta Rīga atrodas 47km attālumā. Ceļa infrastruktūra – VIA Baltica autoceļš E67, uz Jelgavu – autoceļš P93);
6) ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.

2. Iecavas novads spēj veiksmīgi realizēt likumā “Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju izpildi.

3. Iecava ir ieguvusi titulu «Eiropas gada pašvaldība 2013», kas ir labas pārvaldības apliecinājums.

4. Pēc Novadu teritorijas attīstības līmeņa indeksa (pēc 2017. gada datiem) Iecavas novads ir 25.vietā, kur Bauskas novads ir 50.vietā, Rundāles novads 58.vietā, savukārt Vecumnieku novads ir 47.vietā. Pēc 2016. gada datiem Iecavas novads atradās 27.vietā, Bauskas novads – 51.vietā, Vecumnieku novads – 57.vietā, savukārt Rundāles novads – 68.vietā.  Novadu teritorijas attīstības līmeņa indeksa dati liecina, ka Iecavas novadam ir raksturīgs augsts un stabils attīstības līmenis, salīdzinājumā ar vidējo pašvaldību attīstības līmeni valstī.

5. Iecavas novadam šobrīd ir augošs attīstības potenciāls, jo Iecavas novads atrodas Rīgas aglomerācijā, bet šādas apvienošanas gadījumā tas var mazināties, attīstība var tikt bremzēta reformas pārkārtošanās un pārvaldības dēļ.

6. Ir pamatotas šaubas par mērķorientētu Iecavas novada iedzīvotāju interešu pārstāvību Bauskas novadā kā vienotā pašvaldībā pēc VARAM piedāvātā modeļa, jo prognozējamais ievēlēto deputātu skaits no Iecavas novada būtu nenozīmīgs. Iecavas novada pašvaldība līdz 2009. gadam jau bija Bauskas rajona vienotajā teritorijā (t.sk. kopā ar Vecumnieku un Rundāles novadu), kur centralizētā pārvaldība un tā laika centralizētā budžeta pārdale palielināja attīstības plaisu starp rajona centru – Bausku un attālajām lauku teritorijām.

7. Pastāv būtiskas atšķirības attīstības uzstādījumos (piem., Iecavas pašvaldībā skolotāju algas tiek subsidētas un ir Latvijas starp 20 vislabāk apmaksātajām valsts skolām - 10.vietā, turpretī Bauskas pašvaldībā skolotāju algas netiek subsidētas (ReBaltica dati).

8. VARAM piedāvātā administratīvi teritoriālā reforma paredz tikai administratīvo teritoriju reformu bez nopietna ekonomiska pamatojuma un izvērtējuma, līdz šim VARAM nav skaidri definējis ATR ieguvumus nedz ilgtermiņā, nedz īstermiņā, nedz kontekstā ar izstrādājamo Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam. Mūsuprāt, ir nepieņemami, ka ATR izstrādāta, nekonsultējoties ar vietējo pašvaldību un tās iedzīvotājiem, neievērojot labas pārvaldības principus valsts līmenī un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu, kas nosaka, ka “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu (local communities), pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts”, kur termins “local communities” Satversmes tiesas skaidrojumā saprotams kā vietējā kopiena – tātad galvenokārt vietējie iedzīvotāji.

9. Mūsuprāt,  VARAM virzītās ATR procesā  tiek izslēgta iedzīvotāju iespēja ietekmēt tiem būtisku lēmumu pieņemšanu, uzsverot, ka iedzīvotāju intereses ir mazāk svarīgas par valsts interesēm un aizmirstot par vietējo identitāti.

10. VARAM uzsver, ka ATR nepieciešama, lai īstenotu skolu un veselības reformas, bet šobrīd mums zināmi ir tikai iepriekšējās valdības izstrādātie un šobrīd apturētie modeļi. Nav konkrētu modeļu, kas pierādītu, kā tieši reforma atrisinās šos jautājumus konkrētās situācijās visas Latvijas līmenī, nevis atsevišķos novados, kas neatbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajiem novadu veidošanas kritērijiem t.i. minimums 4000 iedzīvotāju novadā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, mēs, Iecavas novada nevalstiskās organizācijas, pārstāvot sava novada iedzīvotāju, pašvaldības un Latvijas iedzīvotāju intereses, lūdzam un rekomendējam VARAM:

1. Mainīt VARAM agresīvo, autoritāro reformas vadības stilu, ieklausīties Iecavas novada un citu pašvaldību iedzīvotāju un to vēlēto pārstāvju viedoklī.

2. Atteikties no principa, ka primārais ATR instruments ir jaunizveidotā karte un principa «lielāks ir labāks», kā arī skaidri un saprotami norādīt uz ATR ilgtspējas un ekonomisko pamatojumu.

3. Atturēties no pārmērīgas steigas, jo vienīgais pamatojums ātrai ATR virzībai ir pašvaldību vēlēšanu datums.

4. Vispirms īstenot reformu tajās pašvaldībās, kuras neatbilst šobrīd spēkā esošā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma kritērijiem, lai izvairītos no kļūdaini un pārsteidzīgi pieņemtiem lēmumiem attiecībā uz pašvaldībām, kas spēj nodrošināt efektīvu pārvaldību, gadījumā, ja šī reforma nevainagotos ar pozitīviem rezultātiem.

5. Izmantojot pašreiz spēkā esošo likumu kopumu, saprātīgi optimizēt birokrātisko slogu pašvaldībās, iespējams, pārskatot arī pašvaldībās ievēlamo deputātu skaitu.''

 

Iecavas novada nevalstiskās organizācijas:

Biedrība «Arhīvs»

Biedrība «RaDam»

Biedrība «Iecavas Jauniešu padome»

Biedrība «Iecavas hokeja klubs»

Biedrība «Futbola klubs «Iecava»»

Biedrība «Basketbola klubs «Dartija»»

Biedrība «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»»

Biedrība «Velo Iecava»

Biedrība «Zemgales kinoloģiskais klubs»

Biedrība «Moskvich club.lv»

Neformālā apvienība «Iecavas tautfrontiešu apvienība»

Zorģu radošā kopa

Biedrība «Dārtes zirgi»

Biedrība «Sporta klubs «Drostalas»»

Senioru domubiedru grupa «Doma»

Senioru kopa «Kamenes»

Iecavas politiski represēto klubs

Iecavas Tradicionālās kultūras biedrība

Biedrība «Sporta klubs «FORTE IECAVA WFC»»

Lapas informācija atjaunota:    12.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
20 sep
Jaunākās "Iecavas Ziņas" jau klāt! 📰 #Iecava #IecavasZiņas #Iecavasnovads https://t.co/s1R3M917FX