Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: twitter facebook instagram

Normatīvie dokumenti un noderīgas saites

24-11-2015 0

Iecavas novada izglītības un sporta attīstības stratēģija 2018.–2025. gadam

 

Saistošie noteikumi:

Saistošie noteikumi Nr. 10 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu un izmaksu bērnam izglītības programmas īstenošanai privātā iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas atbalstam ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja" (precizēti 16.05.2017.)

Saistošie noteikumi Nr. 11 „Par kārtību, kādā reģistrē un uzņem pirmsskolas vecuma bērnus Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs" (precizēti 16.05.2017.)

Par Iecavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes «Iecavas Mūzikas un mākslas skola» līdzfinansējumu
(Nr.13 08.10.2013.)

 

 

Nolikumi:

Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

 

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas nolikums

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

Iecavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Konkursa „Iecavas novada Gada jaunietis” nolikums

Iecavas novada domes Izglītības nodaļas nolikums

Konkursa „Gada skolēns” nolikums

 

Noteikumi:

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām garantijām

Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs, vispārizglītojošo skolu sporta sacensībās

Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā

 

Kārtības:

Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Iecavas novadā

Iecavas novada interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Lapas informācija atjaunota:    06.09.2021