Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Būt laimīgam dzimtajā vietā

0

Latvijas karoga iesvētīšana 1990.g. pavasarī - pēdējā zvana pasākumāTuvojoties valsts svētkiem, neviļus aizdomājamies par šo vārdu jēgu, uzdodot jautājumu, kas ir patriotisms, kā to ieaudzināt.

Pagātne - tagadne - nākotne, būtiskākie vēstures notikumi katram laikam un paaudzei ir savi.

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā godā tika celtas sentēvu svētku tradīcijas, folklora, Latvijas vēsture. Izveidojās skautu, gaidu un mazpulcēnu vienības, kurās darbojās skolu jaunatne.

Pionieri 1953./54.g.Padomju laikos jauno paaudzi patriotiski audzināja valstiski - par padomju pilsoni. Sestdienas talkas, patriotisko dziesmu konkursi, ierindas skates, Oktobra un Maija svētki bija neatņemama šo laiku iezīme skolā.

Latviskums izpaudās latviešu valodā, dziesmās, dejās, kopības izjūtā Līgo svētkos, ekskursijās, apceļojot Latvijas skaistākās vietas, tradīciju ievērošanā, Jaunā gada svinībās iedzīvinot Ziemas saulgriežu tradīcijas - ķekatās iešanu, zīlēšanu. Kāds no skolas bērniem vēl ilgi nevarēja saprast, kāpēc vecmāmiņa eglīti rotā 24.decembra vakarā, dziedot "Ak, eglīte, ak, eglīte...", vai kāpēc pie viena pieminekļa drīkst iet, pie cita ne?!

Lāčplēša dienai veltīts svinīgs atceres brīdis pie Sarkanās skolas 1995.g. 11. novembrīLiela loma jaunās paaudzes patriotiskajā audzināšanā visos laikos ir bijusi ģimenei, īpaši vecvecākiem, kuri savu dzīves ziņu nodod nākamajām paaudzēm ar stāstiem par to, kā reiz bija. Tādā veidā tie tālie notikumi kļūst dzīvi, labāk izprotami.

80.gadu beigas - pārdomu laiks, jaunas uzdrīkstēšanās laiks. Kaklautus nomaina tautiskās prievītes, komjauniešu nozīmītes - auseklītis. Braucot uz Rīgu noskatīties filmu, par vajadzību kļūst gājiens pie Brīvības pieminekļa, lai noliktu tur sarkanbaltsarkanus ziedus - arī tas ir patriotisms. Trešās atmodas notikumos aktīvi iesaistās arī Iecavas vidusskolas skolēni un skolotāji. Skolā darbojas Tautas fronte, emocionāla, atmiņā paliekoša ir piedalīšanās Baltijas ceļa akcijā, pārdzīvojumu pilni Barikāžu laika notikumi.

2000.g. 25.martā pie stacijas pieminekļaIr pagājis laiks, izaugusi paaudze, kuriem šie notikumi ir vēsture, piemiņas brīži, vecāku atmiņas. Lai labāk tos izprastu, ik gadu Iecavas vidusskolas skolēni vēstures stundās skatās dokumentālās filmas, par tradīciju kļuvusi 11.klašu zēnu gatavotā montāža, kas veltīta Lāčplēša dienai un 18.novembrim. Devīto un divpadsmito klašu skolēni katru pavasari apmeklē Kara un Okupācijas muzeju. Skolēni veic nelielus pētījumus par pagātnes notikumiem, raksta esejas. Ar saviem pētījumiem un esejām viņi ir piedalījušies Okupācijas muzeja rīkotajos konkursos, guvuši atzinību, piedalījušies muzeja rīkotajās pētījumu nometnēs (par Nacionālo partizānu darbību, par padomju okupācijas sekām u.c.). Šādus pētījumus šobrīd veic arī Iecavas vidusskolas vanadzēni. Vanadzēni savas darbības laikā piedalījušies dažādos atceres pasākumos, gatavojuši priekšnesumus Lāčplēša dienai, braukuši uz sadraudzības vakariem, martā ik gadu noliek ziedus leģionāru piemiņas vietā.

Lestenē 2003.g.Šogad skolā pēc trīspadsmit gadu pārtraukuma atjaunota novadmācības stunda, kurā piektās klases skolēni ar interesi mācās iepazīt savas ģimenes, skolas un Iecavas novada vēsturi. Izzinot sevi, savas dzimtās vietas vēsturi, labāk izprotami arī Latvijas vēstures sarežģītie notikumi. Patriotisms ir piederība un lepnums par savu valsti, tās kultūras un vēstures izzināšana.Valsts svētku montāžas dalībnieki 2005.g.Iecavas vidusskolā tiek rīkotas skolēnu veidotas tematiskas izstādes - "Mana Latvija", "Vēlējumu koks Latvijas valstij", "Latviešu karavīri laikmetu lokos", šogad top jauna pastmarku kolekcija "Latvija". Lai mums kopīgi izdodas audzināt jauno paaudzi par savas dzimtās zemes patriotiem.

Sanita Kozlova
Foto no muzeja krājumiem un Vanadzēnu kopas albuma

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015