Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Gudri pielietojot veco, labo, radīt ko jaunu

0

Piecdesmit gados Iecavas vidusskolu beiguši ap 2160 absolventu (saraksti tiks publicēti atsevišķi).

Viņi ir valstī pazīstamu sabiedrisko, politisko, saimniecisko un kultūras darbinieku vidū. Palūkosimies, kuri no absolventiem un skolotājiem devuši ieguldījumu zinātnē un mācību grāmatu tapšanā.

1956.gadā Iecavas vidusskolu beigusi literatūrkritiķe ASTRĪDA AĻĶE (Kalniņa). Viņas darbos dominē publicistiska ievirze, vērtējusi galvenokārt prozas darbus, kuros risinātas aktuālas sociālas problēmas. Vienai mūsu skolas skolotājai A.Aļķe ir bijusi pasniedzēja Universitātē, bet kā iecavnieces viņas iepazinušās tikai nesen.

1961.gada vidusskolas absolvente GUNTA ĶIZĀNE (Upeniece) vēlāk beigusi toreizējās LVU Ķīmijas fakultāti un specializējusies radioķīmijā, studējusi Dānijā, Zviedrijā.1998.gadā ieguvusi ķīmijas zinātņu doktores grādu ar promocijas darbu par tēmu «Mikropiemaisījumu sastāva un struktūras noteikšana mazšķīstošos neorganiskos materiālos». Strādājusi Fizikālās ķīmijas katedras Cietvielu radiācijas ķīmijas laboratorijā, lasījusi lekcijas Radiācijas drošības kursos. G.Ķizāne dzīvo Iecavas novada «Gruzduļos».        

Zinātnes jomā G.Ķizāne sadarbojusies ar 1986.gada absolventu VIKTORU GRIŠMANOVU, kurš strādā par atomķīmiķi Japānā. Abu zinātnieku kopīgas  publikācijas lasāmas angļu valodā izdevumos «Journal of Nuclear Materials» un «Fusion Engineering and Design».

Vēl par ķīmiju. JURIS KUKLIS ir beidzis Iecavas vidusskolu 1980.gadā. Absolvējis toreizējo Daugavpils Pedagoģisko institūtu, strādājis par skolotāju Daugavpils rajona skolās. 2006./2007.mācību gadā kļuva par Jaunatnes skolas direktoru Daugavpilī. Viņš ir grāmatas «Ķīmija. Rokasgrāmata skolām» (izdota 1997.gadā) līdzautors. Tajā apkopoti visi svarīgākie jēdzieni, nosaukumi un termini četrās valodās un papildināti ar interesantiem un jautriem attēliem.

Gan J.Kuklis, gan V.Grišmanovs ir MIHAILA GORSKA audzēkņi un viņa virzīti pa zinātnes ceļu. Skolotājs strādā Iecavas vidusskolā no 1972.gada. Ieguvis doktora grādu pedagoģijā, veic lielu izglītojošu, organizatorisku un pētniecisku darbu. Dr.paed. M.Gorkis no 1996.gada ir Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas viceprezidents, kā arī Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas biedrs. Viņš ir 45 zinātniski metodisku publikāciju autors. M.Gorska devums ir augsti novērtēts. 1981.gadā viņam piešķirts nosaukums «Skolotājs metodiķis», viņš ir Luda Bērziņa konkursa laureāts (1996.g.), Valerijas Seiles konkursa laureāts (1997.g.) un Ata Kronvalda prēmijas laureāts (2005.gadā). M.Gorskis pēta dabaszinātņu skolotāju sagatavošanas problēmas - dabaszinātņu mācīšanas metodiku, kā arī skolotāja darbības modeli un ir rakstu krājuma «Dabaszinību mācīšanas metodikas attīstība»(1998.g.) autors, izdevis rakstu krājumu «Dabas zinību mācību grāmata vakar un šodien» (1995.g.). Viņš ir līdzautors dabas mācības grāmatai 2. klasei «Es un mēs, un viss ap mums». M.Gorskis ir arī jaunākās mācību grāmatas «Vispārīgā ķīmija vidusskolai» (2005.g.) līdzautors, tulkojis krievu valodā G.Rudzīša un F.Feldmaņa mācību grāmatu «Ķīmija pamatskolai» (2002.g). Jaunākie palīglīdzekļi skolēniem un arī skolotājiem ir «Ķīmijas uzdevumu risināšana» I daļa (2005.g.) un II daļa (2006.g.). Šīs grāmatas izmanto skolēni un skolotāji ķīmijas priekšmeta apgūšanā.

Mācību grāmatu sastādīšanā sava vieta ir arī bijušajai skolotājai INESEI LUDEI (1993.-1998. m. g). Viņa ir vairāku matemātikas mācību grāmatu un darba burtnīcu autore, piemēram, «Krustskaitļu mīklas 5. un 6. klasei» (1995.g.), «Darba burtnīca 6.klases matemātikas draugiem» (2001.g.), kur titullapā rakstīts: «Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Iecavas vidusskolas skolēnu projekta darbs». Savukārt skolotāja A.BUŠA padarījusi I.Ludes grāmatas pieejamas arī krievu skolu skolotājiem. Viņa pārtulkojusi Darba burtnīcas ģeometrijā 7.,8.un 9. klasei, Matemātiku 5. klasei un Uzdevumu krājumu ģeometrijā pamatskolai. Jāpiebilst, ka visas grāmatas tiek izmantotas mācību procesā.

Bibliotēku plauktos atrodams diezgan krāšņs Latvijas mazās enciklopēdijas izdevums «Latvijas vēsture. Enciklopēdija par svarīgākajiem notikumiem Latvijā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām» (2004.g.), kuru pašķirot uz mums raugās 1974.gada absolvents DAINIS CIPULIS. «Pasaule. Eiropa. Latvija: Jaunie laiki», eksperimentāls mācību līdzeklis (1997.g.), «Aizvēsture un seno laiku vēsture. Darba burtnīca» (1996.g.), «Linda un Mārtiņš senajā pasaulē jeb Seno laiku vēsture skolas vecuma lasītājam», «Pasaule.Eiropa.Latvija: 20.gadsimts» (2000.g.) un 2006. gada izdevums «Latvijas vēsture: notikumi, hronoloģija, vēsturiskas personas, jēdzieni»- šīs grāmatas ir D.Cipuļa kontā, un tās ar lepnumu tagadējiem skolēniem rāda vēstures skolotāji.

Dzīve piespiež veidot vai nu trūkstošus vai alternatīvus mācību līdzekļus. Skolotāja VALDA PROKOPENKO ir viena no autorēm ar izteiksmīgām ilustrācijām papildinātajai Darba burtnīcai Ētikā 1.un 2. klasei. Ekonomikas skolotājai Antrai Pārumai Junior Achievement Latvia piedāvājusi apkopot savu pieredzi un ieteikumus mācību metodiskajā materiāla Biznesa ekonomisko pamatu komerczinību programmām veidotajā izdevumā «Biznesa plāna veidošanas pamatprincipi». Viņa līdzdarbojusies arī sociālo zinību alternatīvas mācību grāmatas tapšanā.

1966.gada absolvente DACE OKOLOVSKA (Miezīte) izveidojusi metodisko mācību līdzekli pirmsskolas skolotājiem «Vārdu pa vārdam», kas ir brīnišķīgs palīglīdzeklis latviešu valodas apgūšanai ar jaukiem skaitāmpantiem.

 Iecavas vidusskolā strādājusi LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, Dr.hist. VITA ZELČE (1988. - 1991.mācību gads). Viņa ir grāmatu «Nezināmā»(par 19.gs. I puses sievietēm), izdota 2002.g,. un «Marginālijas jeb 1376 fonds», izdota 2006. g., autore. V. Zelči atceras bijušie kolēģi un to gadu Iecavas vidusskolas skolēni, bet tieša sekotāja ir vēstures skolotāja Sanita Kozlova. Profesora tituls ir arī mūsu kādreizējam fizikas skolotājam (1982.-1985. m. g.), Privāto augstskolu asociācijas priekšsēdētājam ALDIM BAUMANIM.

Redziet, cik mēs esam bagāti ar radošiem cilvēkiem! Skolas muzejā nav vairāk datu, kāds var nebūt pieminēts, tāpēc paldies arī viņiem.

Ilvija Ķurbe

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015