Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Sagaidot Zinību dienu

0

Pašlaik tūkstošbalsīgajā Iecavas vidusskolā strādā 74 skolotāji, viņu vidū – viens Dr. Paed., 19 maģistri. Septiņi skolotāji mācās maģistrantūrā. Visās skolas piedāvātās izglītības programmās strādā skolotāji ar atbilstošu pedagoģisko izglītību. 89% skolotāju ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 30 - absolvējuši šo skolu.

1987.gada 1.septembra līnijaSkolā ir 46 klašu komplekti. Skola akreditēta uz sešiem gadiem. Audzēkņi apgūst zināšanas pēc sešām licencētām un akreditētām izglītības programmām. Skola piedāvā arī dvēseles bagātināšanas stundas, piedāvājot bagātīgu interešu izglītības klāstu: astoņus deju kolektīvus, trīs debašu grupas, ritmiku, aerobiku, divus korus, vides ķīmiju, teātra spēles pulciņu, grāmatu draugu pulciņu, vizuālās mākslas pulciņu, floristiku, koriģējošo vingrošanu, jaunsargus, “Vanadzēnus”, folkloras kopu “Tarkšķi”, volejbolu zēniem, meitenēm. Brīvajā laikā skolēni apmeklē mūzikas skolu, sporta skolu.

Skola piedalās starptautiska un vietēja mēroga projektos:

  • Vidusskolas renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju projekts.
  • Comenius. Skolu projekts sadarbībā ar Dāniju, Franciju, Spāniju, Īriju.
  • Virtuālā enciklopēdija “Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa”, kurā atrodami 65 mūsu novadnieku dzīvesstāsti.
  • Skolu izglītības projekts “Zaļā punkta skola”.
  • Starptautisks projekts “Efektīva labdarības līdzekļu piesaiste sadarbībā ar Olgodas skolu Dānijā”.
  • Jauno vides reportieru nacionāla mēroga vizuālais un pētnieciskais projekts (Latvijā to realizē Vides izglītības fonds).

1988.gada 1.septembrisSasniegti augsti rezultāti rajona un republikas mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskajos lasījumos, konkursos, skatēs un sacensībās. Lielākā daļa skolēnu ir noturīgas zināšanas mācībās, viņi ir motivēti mācīties. Ap 80% no mūsu skolas absolventiem tradicionāli iestājas augstskolās.

Svarīgs aspekts skolas darbā, pēc kura vērtē skolotāju profesionalitāti un skolēnu sasniegumu attīstību, ir vide; kabinetu atbilstība mūsdienu stundas vajadzībām. Īpaši uzteicams logopēdes (vad. I.Draudziņa), latviešu valodas kabinetu vadītāju, kā arī vēstures, karjeras izglītības kabinets (vad. I.Cera), bioloģijas (vad. M.Čudare), skolas muzeja (vad. M.Celmiņa), bibliotēkas (vad. J.Lapkovska) vadītāju darbs. Atzinīgi vārdi visiem mūsu skolas skolotājiem, kuru mācību kabineti piedalās rajona skolu kabinetu skatēs un konkursos. Skolotāji ieguldījuši daudz pūļu mācību līdzekļu sistematizēšanā, bet skolas administrācijas un tehniskais personāls rūpējas par skolas klašu telpu, mēbelēm un tehnisko aprīkojumu.

1989.g.1.septembrisUz jaunu tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā rosina pirmā latviešu valodas un literatūras e-klases atvēršana Latvijā. Šo projektu vada Bauskas 1.vidussklas skolotāja V.Cerusa, kas piesaistījusi četras rajona skolas, tai skaitā – Iecavas vidusskolu. Pateicoties Iecavas novada Domes atbalstam, informātikas un citos mācību kabinetos iegādāta datortehnika, iegādāts digitālais projektors.

Mācību grāmatas pamatskolas posmā skolēniem 100% apmērā iegādā skola par novada finansēm un valsts mērķdotācijām. Izveidots metodiskais centrs ar karjeras izvēles datu bāzi. Skolā strādā karjeras izglītības speciāliste.

Šogad AFS ietvaros B.Mīlgrāves un J.Bunduļa ģimenē dzīvos un mūsu skolā mācīsies meitene no Taizemes.

 Šovasar savu profesionālo varēšanu papildinājuši un tālākizglītības programmas apguvuši:
Iveta Cera “Karjeras izglītības darba organizēšana vispārizglītojošajās izglītības iestādēs”,
Ināra Selicka, Svetlana Knāķe  “Darbs ar mācību līdzekļiem krievu valodas (svešvalodas) mācīšanā”,
Inese Vasiļjeva, Elga Veipa, Aina Benete “Ētikas mācību priekšmeta 3.klasei programmas sākumskolā īstenošana”,
Ingrīda Draudziņa “Ētikas mācību priekšmeta 1., 2., 3.klasei programmas sākumskolā īstenošana”,
Ilvija Ķurbe, Gita Tamaša, I.Vasiļjeva studē B1, B2 kursos “Pamatizglītības dabaszinību standarta īstenošana 5.-6.klasē”,
Valda Prokopenko, Dace Greiža “Improvizācija darbības teātrī”,
Aija Krolle ieguvusi sertifikātu par pamatkursa pedagoģijā apguvi,
Ludmila Šteinberga apguvusi programmu ''Izglītības iestādes bibliotekāra pedagoģiskā darbība'',
Inese Vasiļjeva, Aina Benete un Jaņina Prihodjko - «Metodiskā atbalsta sniegšana pamatizglītības standarta īstenošanai dabaszinībās 1.-4.klasē''.

Mihails Gorskis izdevis mācību līdzekli “Ķīmijas uzdevumu risināšana 1. un 2.daļa”, kas atvieglo ķīmijas kursa apguvi un palīdz sagatavoties valsts eksāmeniem.

Direktore ieguvusi sertifikātu “Vispārējās izglītības iestāžu darbības un vispārējās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperte”.

1983.gada 1.septembrisSkolotājus un vecākus gandarī skolēnu panākumi, iestājoties mūsu valsts augstskolās. Tuvāk par to stāstīsim rakstā “Cāļus skaita rudenī”.

Sveicam skolotāju Solvitu Dārziņu jaunā kvalitātē, uzsākot direktores vietnieces mācību jomā darbu.

Ceļu uz mūsu skolu atradusi jauna angļu valodas speciāliste Inuta Veltensone.

Īpašus pateicības vārdus par ieguldīto darba mūžu mūsu skolā sakām Elzai Mediņai, Mudītei Kalniņai, Anitai Ozoliņai. Skolotājai A. Gaveikai sakām paldies, vēlam veiksmi un gaidām skolā atpakaļ. Visu sportistu vārdā paldies sakām arī mūsu skolas absolventam, novada Domes grāmatvedim Jurim Ludriķim par viņa ieguldījumu futbola laukuma atjaunošanā. Beidzot uzsākta skolas rekonstrukcijas 3.kārtas 1.etapa projekta realizācija. Ceram, ka jaunajā gadā varēsim pusdienot jaunajā ēdamzālē. 

Vissirsnīgākie sveicieni ikvienam skolotājam, skolas darbiniekam, skolēniem, vecākiem, jauno mācību gadu uzsākot!


Agra Zaķe, skolas direktore

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015