Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Sākumskola gadu gājumā

0

„..neatlaidība un sīksta pacietība
vainago darbu un palīdz
arī mazā dārzā ieaudzēt krāšņas rozes.”

Z. Mauriņa

3.klase dabaszinību stundā. 1926.g. Lai skolēni nonāktu līdz vidusskolai, daudz no savas sirds un zināšanu pūra bērnos ieliek tieši sākumskolas jeb, ikdienas valodā runājot, mazo klašu skolotāji.

Kad 1.-3.(4.) klases bija kopā vienotā skolā, tad direktors un mācību pārzinis bija viena persona. 1968.gada rudenī notika lielas pārmaiņas, mazie palika Sarkanajā skolā, tad nu viņiem bija pašiem sava „republika”, arī pašiem savs priekšnieks - I.Krēgere, A.Kola, T.Zinova, A.Riekstiņa. Direktora I.Kļimova laikā visi pārcēlās uz Balto skolu, sākumklasēm tika atvēlēts I korpusa II stāvs, tur tās atrodas vēl šobaltdien.

Mazo klašu skolotājas Sarkanajā skolā 1968./69. m.g.Skolotāja Albīne Kola stāsta: ”1964.gada rudenī kļuvu par vidusskolas 3.a klases skolotāju-audzinātāju. Manas darba biedrenes mazajās klasēs bija Dz. Krūma, L.Sala, A.Laudere, E.Griķe, L.Danga, G.Kalniņa. Skolas direktore bija V.Dzīvīte (Jakuška), mācību pārzine – R.Mastiņa., ārpusklases darbu vadīja I.Putnieka. 1968./69. mācību gadā 1.-3.klases turpināja mācīties Sarkanajā skolā. Tomēr biežā skolotāju maiņa (sevišķi krievu plūsmā) negatīvi ietekmēja mācību darbu un disciplīnu. Noturīgākie skolotāji krievu plūsmā 1.-3.klasēm bija Ņ.Dmitrijeva, S.Artemjeva, O.Šalajeva, A.Taraseviča, L.Zariņa (Boicova).” Skolotāja A.Kola sākumskolā nostrādāja līdz 1974.gadam (1970.-74.gadā bija mācību pārzine).

Kā atceras Dzidra Krūma, 1962./63.mācību gadā viņa sākusi darbu Sarkanajā skolā, saņemot audzināšanā 1.klasi. Darbu pārtraukusi 1985.gadā, aizejot pensijā slimības dēļ. Skolotāja Dz. Krūma saka, ka „jaunāko klašu skolotājam jābūt ļoti zinošam gan metodikā, gan psiholoģijā, jo jāieliek pamati tālākai zināšanu apguvei. Savā darbā par primāro uzskatīju labu disciplīnu klasē. Audzināšanas nolūkā daudz izmantoju latviešu folkloru, un mērķtiecīgi izvēlēta pasaka bija katra audzinātāja stundas sastāvdaļa”. Ilgajos darba gados skolotāja piedzīvojusi kā gandarījuma brīžus, tā arī sarūgtinājumu, kopā strādāts gan ar vecākiem, gan jaunākiem kolēģiem.

Edīte Bērziņa (Treide) bijusi prasīga, stingra, pratusi visus skolēnus iemācīt un dedzīgi aizstāvēt savu viedokli.
Elga Veipa atnāca uz skolu jauna, tikko beigusi LPI, bet ar labām zināšanām pedagoģijā. Iecavas vidusskola ir viņas vienīgā darbavieta arī patlaban.
Aina Laudere – precizitātes un akurātuma paraugs. Dz.Krūmas meita, kādreiz pirmklasniece būdama, teikusi: „Dziedāšanu mums māca skolas visskaistākā skolotāja, un cik jauki viņa dzied!” Ilgus gadus A.Laudere bija rajona skolotāju kora dalībniece.
Daina Zariņa - klusa, čakla darba bitīte, bet Mudīte Kalniņa prasīga, izdomas bagāta skolotāja.
Dz.Krūma piemin tās jaunāko klašu skolotājas, kuras jau iet mūžības takas: E.Griķe un G.Kalniņa – abas čaklas, prasmīgas, labas kolēģes.

Skolotājs ir mūžīgs devējs, tikai jāprot saņemt, augt un veidot savu personību.
Šajā mācību gadā sākumskolas skolēniem palīdzēs augt un veidoties:

  • Sākumskolas skolotāju kolektīvs 2005.g.mazo klašu audzinātājas: A.Lauciņa (1.a), E.Veipa (1.b), G.Bodenčuka (1.c), S.Samtiņa (2.a), I.Vasiļjeva (2.b), E.Burceva (3.a), G.Tamaša (3.b), A.Benete (4.a), I.Draudziņa (4.b), J.Prihodjko (3.c,4.c ) (no kurām sešas ir ieguvušas maģistra grādu, bet divas mācās maģistrantūrā),
  • angļu valodas skolotājas: T.Jalovko, K.Mateiko, I. Veltensone,
  • sporta skolotāji: S.Dreimane, Ī.Korčagina, D.Vizule, R.Savinska, V.Pārums,
  • mūzikas skolotājas: M.Pīlādze un D.Deņisova,
  • rokdarbu un vizuālās mākslas skolotāja O.Petrišina,
  • logopēdes I.Draudziņa un Ņ.Bataļina,
  • metodiskās komisijas vadītāja G.Tamaša,
  • direktores vietniece mācību jomā G.Zaķe.

    Šogad mācības 1.-4. klasēs sāka 200 skolēnu, maķenīt vairāk kā pirms gada. Pirmās klases, salīdzinot ar pagājušo gadu, kļuvušas bagātākas par 15 skolēniem.

Drošības stunda 2004.g.Skolēni mācās divās plūsmās. Latviešu plūsmā ir astoņi klašu komplekti ar 174 bērniem, krievu plūsmā divās klasēs zinības apgūst  26 skolēni.

Visām latviešu klasītēm mācības notiek Baltajā skolā, krievu plūsmas bērni mācās Sarkanajā skolā.

Pagājušajā mācību gadā mācībās augsts zināšanu apguves līmenis bija 12% skolēnu, optimāls – 48%, pietiekams – 35%, nepietiekams – 5%. Augstus sasniegumus skolēni gūst rajona un novada olimpiādēs un valsts pārbaudes darbos.

Skolotājiem tiek dota lieliska iespēja papildināt zināšanas dažādos kursos, semināros. Pēdējo gadu laikā mazo klašu audzinātājas apmeklējušas ētikas, dabas zinību, sociālo zinību, kristīgās mācības kursus, lai sekmīgi varētu īstenot jaunās vispārējās pamatizglītības programmas ieviešanas plānu.

Pēdējos gados sākumskolā ieviešam jaunas un nostiprinām vecās tradīcijas. Esam sākuši katru gadu atzīmēt Dzejas dienas, šogad tās veltām skolas 130 gadu jubilejai; neiztrūkstoša gada sākumā ir Drošības nedēļa, pagājušajā nedēļā pie 4. klašu skolēniem viesojās Hanza līzings Ceļu skola un bruņnesis Robis; sporta skolotāji organizē tradicionālo rudens krosu; esam sākuši ciešāku sadarbību ar b/d „Cālītis”, gadu atpakaļ b/d audzinātājas vēroja 1.klašu mācību stundas mūsu skolā, šogad dosimies atbildes gājienā; aktīvi iesaistāmies pieredzes apmaiņas braucienos, esam viesojušies Baldones sākumskolā u. c., uzņēmuši Bauskas rajona skolotājus pie sevis; regulāri piedalāmies dažādās olimpiādēs un konkursos, projektu nedēļās.

Mūsu skolotāji - īpaši klašu audzinātājas - dara visu, lai no pirmklasnieka izaudzinātu krietnu cilvēku. Paldies visiem skolotājiem, kas strādāja un strādā mūsu skolā!

G.Zaķe

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015