Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Dzimšanas fakta reģistrēšana

0

Pakalpojuma nosaukums:
dzimšanas fakta reģistrēšana

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrēt bērna dzimšanu un izsniegt dzimšanas apliecību.

Pakalpojuma īss raksturojums:
Dzimšanas fakta reģistrācija ir valsts deleģēta funkcija pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļai.

Par bērna piedzimšanu paziņo mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

Paziņojot par bērna piedzimšanu, jāiesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu.

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam un mātei.

Pieteikt bērna dzimšanas reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā var viens no vecākiem, ja ir noslēgta laulība un vecāku uzvārdi ir vienādi.

Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem  ir dažādi uzvārdi, tad Dzimtsarakstu nodaļā jāierodas abiem vecākiem un saskaņā ar vecāku vienošanos vai bāriņtiesas lēmumu ieraksta tēva vai mātes uzvārdu.

Paternitātes atzīšanas gadījumā Dzimtsarakstu nodaļā jāierodas abiem vecākiem un jāaizpilda paternitātes atzīšanas iesniegums. Iesnieguma veidlapa ir jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļā personīgi klātesot abiem vecākiem.

Ja līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam un ieraksta ziņas tikai par māti.

Bērnam, kas piedzimis ne vēlāk kā 306.dienā pēc laulības izbeigšanās ar vīra nāvi vai laulības šķiršanu, vai laulības atzīšanu par neesošu, kā tēvu norāda mātes bijušo vīru. Ja bērna māte minētajā laikā  pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, kā bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.

Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu.

Par bērna dzimšanas faktu izsniedz dzimšanas apliecību.

Pakalpojuma saņēmējs:
fiziskas personas

Normatīvie akti:

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

  • vecāku pase vai personas apliecība
  • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina bērna dzimšanas faktu
  • ja vecāki ir laulībā - laulības apliecība

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
dzimšanas apliecība tiek izsniegta dzimšanas reģistrācijas dienā

Maksa par pakalpojumu:
bez maksas

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:
klātiene

Dzimšanas faktu reģistrē Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā (1.stāvā)

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
pirmdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.8-12.30, 13.30-19.00
ceturtdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
piektdienās plkst.8-14.00

Uzziņas:

Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr. 63941773, fakss 63941991, e-pasts: dzimtsaraksti@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    15.11.2018