Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

0

Pakalpojuma nosaukums:
interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana


Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
izsniegt, pārreģistrēt vai anulēt licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Iecavas novada administratīvajā teritorijā


Pakalpojuma īss raksturojums:
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija izvērtē iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, licences termiņa pagarināšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu.

Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija sešu cilvēku sastāvā tiek apstiprināta ar Iecavas novada domes lēmumu.

Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un par to informē licences pieprasītāju. Piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes licences pieprasītājam tiek nosūtīts paziņojums, kurā norādīta vajadzīgā informācija vai dokumenti un to iesniegšanas termiņš. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija netiek iesniegta, pieteikumu neizskata.

Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai sagatavo atteikumu ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

Komisijas lēmumu var apstrīdēt Iecavas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Komisija ir tiesīga pārbaudīt licencēto programmu īstenošanas kvalitāti, par kuru atbild programmas īstenotājs.


Pakalpojuma saņēmējs:
fiziskas  un juridiskas personas


Normatīvie akti:             

 

Iesniedzamie dokumenti

Juridiskām personām:

 • pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, E-pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums, kā arī vieta, kur tiks realizēta izglītības programma;
 • reģistrācijas apliecības kopija;
 • statūtu kopija, kur viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība, t.sk. pieaugušo izglītība;
 • nodokļu maksātāja apliecības kopija vai Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtā izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);
 • programmas īstenošanai nepieciešamā personāla CV, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, iepriekšējās pieredzes vai sasniegumu apraksts;
 • dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
 • licencējamās programmas apraksts datorsalikumā (valsts valodā), kas ietver programmas nosaukumu, apjomu (stundu skaits), mērķi un uzdevumus, saturu un mērķauditoriju.

Fiziskām personām:

 • pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, E-pasta adrese, licencējamās programmas nosaukums, kā arī vieta, kur tiks realizēta izglītības programma;
 • privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta, kuru izsniegusi izglītības un zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas komisija, kopija (ja attiecināms);
 • Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);
 • CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • Dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
 • licencējamās programmas apraksts datorsalikumā (valsts valodā), kas ietver programmas nosaukumu, apjomu (stundu skaits), mērķi un uzdevumus, saturu un mērķauditoriju.

 

Veidlapas:

Iesniegums

Licences paraugs


Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
15 darba dienas pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas

 

Maksa par pakalpojumu:

 • par licences izsniegšanu - 21 euro
 • par licences termiņa pagarināšanu - 7 euro
 • par licences dublikāta izsniegšanu - 14 euro

Komisija, ņemot vērā licencējamās programmas mērķi, pašvaldības prioritātes un mērķauditoriju (ielu bērni, jaunieši u.tml.),  ir tiesīga samazināt vai atbrīvot licences pieprasītāju no samaksas.


Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, 4.stāvā, vai pa pastu


Pakalpojuma saņemšanas veids:
klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, 4.stāvā, vai pa pastu


Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
pirmdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
otrdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.8-12.30, 13.30-19.00
ceturtdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
piektdienās plkst.8-14.00


Uzziņas:
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941601, fakss 63941991, e-pasts:  valda.liekne@iecava.lv.

Lapas informācija atjaunota:    01.02.2018
TWITTER
Iecavas novads
07 aug
Šodien Iecavu apmeklē pašvaldību izpilddirektori no visas Latvijas! Dienas pirmajā daļā notiek Pašvaldību savienība… https://t.co/ZZYdOZuq0o