Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Lauksaimniecības zemes iegūšana īpašumā

18-08-2017 0

Pakalpojuma raksturojums

Lai iegūtu īpašumā lauksaimniecības zemi un zemi, kuras sastāvā dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecības zeme, tās ieguvējam ir jāsaņem attiecīgās pašvaldības piekrišana. Lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pašvaldības komisija pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un noformē to izziņas veidā. Lai saņemtu pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, zemes ieguvējam jāatbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktajiem nosacījumiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē (Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas novada pašvaldības administrācija" Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē (Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas novada pašvaldības administrācija" Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

- Iesniegums (iesnieguma veidlapa fiziskai personai; juridiskai personai)
- Nekustamā īpašuma pirkuma līgums vai tā kopija (uzrādot oriģinālu)
- Nepieciešamības gadījumā likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktie dokumenti
- Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Normatīvie akti

Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumi Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Viens mēnesis

Pakalpojuma sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās plkst.8-12.30; 13.30-17
Trešdienās plkst.9-12.30; 13.30-19

Uzziņas

Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, tālr.63941962; 25644393
e-pasts: dome@iecava.lv; baiba.leitlante@iecava.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    14.07.2021