Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Vārda, uzvārda un tautības maiņa

0

Pakalpojuma nosaukums:

Vārda, uzvārda un tautības maiņa


Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņemt iesniegumu par vārda, uzvārda vai tautības maiņu, veikt visas nepieciešamās darbības pakalpojuma nodrošināšanai, papildināt attiecīgos civilstāvokļa aktu reģistrus

 

Pakalpojuma īss raksturojums:

persona, kura vēlas mainīt vārdu un/vai uzvārdu vai tautību, iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda maiņas iemeslu. Iesnieguma veidlapa ir jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļā personīgi klātesot, uzrādot pasi vai personas apliecību.

 

Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Ja nepilngadīga persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumu iesniedz tēvs vai māte, vai aizbildnis. Rīcībnespējīgas personas vietā iesniegumu iesniedz tās aizgādnis.

 

Vārda un uzvārda maiņas iemesli

Vārdu un/vai uzvārdu persona var mainīt, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu (šajā gadījumā vārdu un/vai uzvārdu var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu).

 

Tautības ieraksta maiņas iemesli

Persona ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.

 

Pakalpojuma izvērsts skaidrojums:

Pēc personas iesnieguma un likumā noteikto dokumentu saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļa no citām dzimtsarakstu nodaļām pieprasa iesnieguma par vārda un/vai uzvārda vai tautības maiņu izskatīšanai  nepieciešamos parējos dokumentus.

Lēmumu par atļauju mainīt vārdu un/vai uzvārdu vai tautības ierakstu vai atteikumu mainīt vārdu un/vai uzvārdu vai tautības ierakstu pieņem Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. Lēmums stājas spēkā un tiek paziņots personai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu un/vai uzvārdu, iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

 

Lēmumu par atteikumu mainīt vārdu un/vai uzvārdu pieņem, ja:

 • persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
 • personas vārda un/vai ieraksta iemesls neatbilst likumā minētajiem iemesliem;p
 • persona nav iesniegusi visus likumā noteiktos dokumentus.

Lēmumu par atteikumu mainīt tautības ierakstu pieņem, ja:

 • persona pēc pilngadības sasniegšanas ierakstu jau ir mainījusi;
 • iesniegtie dokumenti nepierāda personas radniecības saites un radniecības pakāpi ar personu, kuras tautību tā vēlas iegūt;
 • persona nav iesniegusi visus likumā noteiktos dokumentus.

 

Pakalpojuma saņēmējs:
fiziskas personas


Normatīvie akti:

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

Vārda un uzvārda maiņai:

 • pase vai personas apliecība
 • iesniegums
 • nepilngadīgai personai vecumā no 15 līdz 18 gadiem - nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišana vārda un/vai uzvārda maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, - aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda un/vai uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
 • ja nepilngadīga persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu vai ja persona ir atzīta par rīcībnespējīgu, - attiecīgi bāriņtiesas lēmums par vārda un/vai uzvārda maiņas atbilstību aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas vai rīcībnespējīgas personas interesēm;
 • fotogrāfija (4,5 X 3,5 cm).

Tautības ieraksta maiņai:

 • pase
 • iesniegums
 • tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupejošiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību;
 • nepilngadīgai personai vecumā no 15 līdz 18 gadiem - nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišana tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, - aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
 •  ja persona ir atzīta par rīcībnespējīgu, - bāriņtiesas lēmums par tautības ieraksta maiņas atbilstību rīcībnespējīgas personas interesēm;
 • ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „lībietis (līvs)" - Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinums par personas etnisko izcelsmi un ja ar augstākminētajiem dokumentiem to nav iespējams pierādīt;
 • ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „latvietis" - izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta  bez termiņa ierobežojuma, 2.vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, - izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi.

 

Veidlapas
iesnieguma veidlapu paraugus noteicis Ministru kabinets

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
30 dienas

Maksa par pakalpojumu:
Valsts nodeva  71.14 euro

Vārda un/vai uzvārda, tautības maiņas lietas noformēšana Iecavas novada  Dzimtsarakstu nodaļā - 6.33 euro, saskaņā ar Iecavas novada domes 29.12.2014. lēmumu "Par Iecavas novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem" (protokols Nr. 16, 16.p.)

No valsts nodevas atbrīvojama:

 • persona, kura maina vārdu un/vai uzvārdu un viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
 • persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu „lībietis (līvs)"

 

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:
klātiene Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā (1.stāvā)

 

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
pirmdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.8-12.30, 13.30-19.00
ceturtdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
piektdienās plkst.8-14.00

 

Uzziņas:
Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā,  tālr. 63941773, fakss 63941991, e-pasts: dzimtsaraksti@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    01.02.2018