Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Pašvaldības iestāžu vakances

0

Visas Bauskas novada pašvaldības vakances - ŠEIT.

___________________________________________________________

09.09.2022.

 

Iecavas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 90000056376) izsludina konkursu uz vakanto Sporta zāles pārziņa amata vietu.

Darba vieta: Iecavā, Skolas ielā 19.

Prasības pretendentiem: vidējā izglītība, vēlama pieredze līdzīgā amatā, valsts valodas zināšanas, atbildības sajūta, prasme organizēt un plānot darbu.

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 709 EUR.

 

Sporta zāles pārziņa pienākumi:

- sagatavot sporta zāli mācību procesa un sacensību kvalitatīvai norisei atbilstoši kalendārajiem plāniem;

- sagatavot un izvietot nepieciešamo inventāru un aprīkojumu, nepieciešamības gadījumā pieslēgt apgaismojumu, apskaņošanu un pēc pasākumiem organizēt sporta zāles sakārtošanu;

- apzināt un nodrošināt sporta zālē veicamo remontdarbu regulāru un kvalitatīvu veikšanu apstiprinātā budžeta ietvaros un organizēt nepieciešamo remonta materiālu piegādi;

- rūpēties par sporta zāles materiāltehniskās bāzes (sporta inventārs, aprīkojums, darba instrumenti, uzturēšanas tehnika) saglabāšanu;

- organizēt un piedalīties sporta zāles uzturēšanas un remonta darbos (zāles pļaušana, sniega tīrīšana, krāsošana, aprīkojuma labošana u.c.);

- veikt sporta zāles komunikāciju, iekārtu regulāru kontroli avārijas un remontdarbu gadījumos (ja nav iespējams to veikt no iekšējiem resursiem), avārijas un remontdarbu gadījumos ziņot stadiona vadītājam, lai varētu piesaistīt nepieciešamos speciālistus;

-  regulāri veikt sporta inventāra un sporta zāles labiekārtojuma elementu pārbaudi un sīkus remontus.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV iesūtīt e-pastā: parvalde@iecava.lv līdz 2022.gada 27. septembrim.

Tālrunis uzziņām: 29128023 (Valdis Šusts).

___________________________________________________________

07.09.2022.

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 90000056376) aicina pieteikties darbam Iecavas jauniešu centrā jaunatnes lietu speciālistu. Darba vieta - Iecavā, Grāfa laukumā 1.

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 1029 EUR.

 

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālās kompetences:

 1. Augstākā izglītība.
 2. Vēlama darba pieredze līdzīgā amatā.
 3.  Spēja organizēt darbu ar jaunatni saskaņā ar valsts un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā.
 4. Spēja izprast starptautiskās prioritātes jaunatnes politikas jomā.
 5. Spēja veikt jaunatnes politikas īstenošanas izvērtēšanu.
 6. Spēja izvērtēt, kādi pasākumi, projekti un programmas ir nepieciešami jauniešiem, nepieciešamības gadījumā izstrādāt priekšlikumus par saturu, metodēm un mērķauditoriju.
 7. Spēja izvēlēties un organizēt jauniešu vecumam piemērotus informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas un veikt to rezultātu analīzi.
 8. Spēja izstrādāt pasākumu, projektu un programmu saturu, formu un darba metodes.
 9. Spēja izvērtēt jauniešu izglītības, brīvā laika lietderīgas izmantošanas un izaugsmes vajadzības, nepieciešamības gadījumā iesaistot viņus dažādos pasākumos, projektos, programmās.
 10. Spēja konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā.
 11. Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus.
 12. Spēja patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas par jaunatnes politikas jautājumiem Latvijā un Eiropas savienībā.
 13. Spēja argumentēt savu viedokli, priekšlikumus, ieteikumus.
 14. Spēja aprēķināt un piesaistīt finanšu līdzekļus, kas nepieciešami pasākumu, projektu un programmu īstenošanai.
 15. Spēja izprast un piemērot tiesību aktus.

 

Darba pienākumi:

 1. Īstenot darbu ar jaunatni pašvaldībā, sadarbojoties ar jaunatnes organizācijām un jaunatnes iniciatīvu grupām.
 2. Iegūt un analizēt informāciju par jaunatnes organizācijām un jaunatnes iniciatīvu grupām.
 3. Iesaistīties pašvaldības darba plānošanā, lai nodrošinātu jauniešu interešu ievērošanu.
 4. Plānot un nodrošināt jauniešiem lietderīga un izglītojoša brīvā laika izmantošanas iespējas.
 5. Koordinēt pašvaldību institūciju sadarbību jaunatnes politikas jomā.
 6. Izvēlēties un organizēt jauniešu vecumam piemērotus informatīvus un izglītojošus pasākumus un projektus, sekmējot jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības un veikt analīzi, rezultātā izstrādājot saturu, formu un darba metodes.
 7. Pilnveidojot mērķtiecīga darba ar jaunatni īstenošanu, izstrādāt pašvaldības rīcības politiku vai attīstības plānošanas dokumentus.
 8. Organizēt izglītojošus pasākumus, ekskursijas, nometnes u.c. pasākumus sadarbībā ar Iecavas Jauniešu centru.
 9. Nodrošināt jauniešus ar viņiem aktuālo informāciju jaunatnes politikas jomā.
 10. Veidot un ieviest valsts un starptautiskus projektus jauniešu politikas īstenošanai, iesaistīt jauniešus starptautiskā sadarbībā. 
 11. Motivēt jauniešus iesaistīties novada sabiedriskajā dzīvē, pasākumu, projektu un programmu izstrādē, īstenošanā, izvērtēšanā un pilnveidošanā.

 

 

CV un motivētu pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2022.gada 27.septembrim e-pastā: parvalde@iecava.lv.

Tālrunis uzziņām: 25773328 (Normunds Vāvers).

___________________________________________________________

07.09.2022.

 

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 90000056376) aicina darbā Iecavas sporta zāles apkopējus un dežurantus. Darba vieta - Iecavā, Skolas ielā 19.

APKOPĒJS (3 vakances)

Prasības pretendentiem: valsts valodas zināšanas, atbildības sajūta, prasme organizēt un plānot darbu. 

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 500 EUR.

Darba pienākumi:

 1. Nodrošināt telpu tīrību un uzkopšanu Iecavas sporta zālē, Skolas ielā 19.
 2. Rūpēties par sava inventāra glabāšanu atbilstoši higiēnas prasībām.
 3. Uzkopt telpas saskaņā ar „Dezinfekcijas un uzkopšanas plānu” Iecavas sporta zāles telpās.
 4. Ievērot mazgājamo līdzekļu, dezinfekcijas un uzkopšanas līdzekļu lietošanu un dozēšanu atbilstoši norādītajai produkta informācijai.
 5. Veikt telpu ģenerāltīrīšanu, vadoties pēc Stadiona vadītāja norādījumiem.
 6. Veikt tribīņu sauso un mitro uzkopšanu.
 7. Veikt ģērbtuvju uzkopšanu.
 8. Veikt gaiteņu sauso un mitro uzkopšanu.
 9. Veikt kāpņu sauso un mitro uzkopšanu.
 10. Veikt trenažieru zāles sauso un mitro uzkopšanu.
 11. Veikt atkritumu urnu iztukšošanu.
 12. Veikt logu mazgāšanu.

 

 

DEŽURANTS (3 vakances)

Prasības pretendentiem: valsts valodas zināšanas, atbildības sajūta, prasme organizēt un plānot darbu.

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas 500 EUR.

Darba pienākumi:

 1. Rūpēties par kārtību un drošību institūcijā un tās teritorijā.
 2. Uzraudzīt un kontrolēt personu iekļūšanu Sporta zāles telpās un tās teritorijā, veikt apgaitu un attālinātu novērošanu.
 3. Apdraudējuma gadījumā sazināties ar operatīvajiem dienestiem.
 4. Nepieciešamības gadījumā pārbaudīt un izsniegt identifikācijas kartes.
 5. Veikt citus tehniskus un organizatoriskus darbus pēc Stadiona vadītāja norādījumiem.

 

Pieteikšanās e-pastā: parvalde@iecava.lv līdz 2022.gada 27. septembrim.

Tālrunis uzziņām: 29128023 (Valdis Šusts).

___________________________________________________________

01.09.2022.

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116223, izsludina atklātu konkursu uz Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Iecavas siltums” valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai tiesību zinātnē;
  • vismaz divu gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā Sabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu Sabiedrības valdes locekļa uzdevumus;
  • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;
  • teicamas latviešu valodas (C1 līmenis) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
  • nevainojama reputācija;
  • zināšanas un izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principiem, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
  • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli;
  • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivētu pieteikuma vēstuli, aprakstot motivāciju pieteikties Konkursam un norādot zināšanas, kvalifikāciju un prasmes, kas vislabāk atbilst valdes locekļa amata prasībām un Sabiedrības valdei noteiktajai kompetencei;
 • dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas; ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • pretendenta apliecinājumu, ka nepastāv Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai (veidlapa pieejama Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv vai lejupielādēt šeit: Pretendenta apliecinājums );
 • pretendenta sagatavotu SIA “Iecavas siltums” turpmākās darbības redzējumu;
 • citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

 

Pretendenti pieteikumu var iesniegt:

 • Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (Bauskā, Iecavā, Rundālē, Vecumniekos, Skaistkalnē), slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam uz SIA “Iecavas siltums” valdes locekļa amatu”;
 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam uz SIA “Iecavas siltums” valdes locekļa amatu”, adresējot sūtījumu – Bauskas novada pašvaldībai, adresē: Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901; (pasta zīmogs - 2022.gada 16.septembris);
 • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Bauskas novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi dainis.rijkuris@bauska.lv.

Tālrunis uzziņām: 66907774 (Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītājs Dainis Rijkuris).

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 2022.gada 16.septembrim, plkst. 1600, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Iesniegtos pieteikumus SIA “Iecavas siltums” valdes locekļa amatam izvērtēs ar Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2022.gada 23.augusta rīkojumu Nr.2022/8.2/152 izveidotā nominācijas komisija.

 

SIA “Iecavas siltums” valdes locekļa alga pirms nodokļu nomaksas noteikta 1538 eiro apmērā.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldībai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

____________________________________________________________

 

 

Lapas informācija atjaunota:    09.09.2022