Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

PRIVĀTUMA ATRUNA

15-07-2020 0
Šī privātuma atruna nosaka kārtību kādā Iecavas novada pašvaldības administrācija, kā personas datu pārzinis (turpmāk tekstā – Pašvaldība), tās struktūrvienības un izveidotās iestādes, veic personas datu apstrādi saskaņā ar "Vispārīgās datu aizsardzības regulu" Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), "Fizisko personu datu apstrādes likumu", likumu "Par pašvaldībām", pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 
Pašvaldības kontaktinformācija: Juridiskā adrese: Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913; tālrunis: +371 63941301; e-pasts: dome@iecava.lv.
 
Ar pilnu Pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sarakstu var iepazīties interneta vietnē https://www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/struktura/.
 
Pašvaldība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Pašvaldības personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@iecava.lv
 
Darām Jums zināmu, ka Pašvaldība var izmainīt šo Privātuma atrunu (turpmāk tekstā – Atruna), tāpēc pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.
 
ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2020. GADA 26. JŪNIJĀ
 
Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi
 
Pašvaldība veic valsts deleģētās funkcijas un uzdevumus, kuri ir noteikti likumā “Par pašvaldībām”, kā arī sniedz virkni citus pakalpojumus un līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu.
 
Pašvaldība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem: 
• Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
• Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu;
• Īstenojot uzdevumus sabiedrības interesēs, realizējot Pašvaldībai piešķirtās pilnvaras;
• Personāla vadībai;
 
Pašvaldības personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts), leģitīmā interese (Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), publisko tiesību funkciju veikšana (Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts) un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).
 
Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.
 
Videonovērošana
 
Pašvaldība veic videonovērošanu novada domes teritorijā ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.
 
Informācija par video novērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas.
 
Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Pašvaldības pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.
 
Personas datu saņēmēji
 
No Pašvaldības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmuma dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Sociālo pakalpojuma sniedzēji, Valsts zemes dienests, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pašvaldības darbinieki u.c. 
 
Pašvaldība nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pašvaldības.
 
Pašvaldība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pašvaldības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
 
Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. 
 
Personas datu glabāšanas ilgums
 
Pašvaldība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• Pašvaldībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• Pašvaldībai ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
• Pašvaldībai ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
• Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
• Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošā iestāde noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).
 
Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pašvaldība
• Identificējošie dati – vārds, uzvārds, personas kods;
• Informācija saziņai – adrese, tālruņa numurs, atsevišķos gadījumos e-pasta adrese;
• Vizuālie dati – videonovērošanas rezultātā iegūtie personu dati;
• Citi dati, kas nepieciešami pašvaldībām ar likumu noteikto uzdevumu izpildei.
 
Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Pašvaldībai, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pašvaldību.
 
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
 
• Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pašvaldība par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Pašvaldībā un iegūt informāciju.
• Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
• Pašvaldība veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; saņemot iesniegumu caur tīmekļa vietni www.latvija.lv.
• Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties Pašvaldībā vai sazināties ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-11, LV-1011).
 
Profilēšana
 
Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.
 
Informāciju sagatavoja atbildīgais par personas datu aizsardzību 
Lapas informācija atjaunota:    15.07.2020