Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Projekti

0

Pašlaik tiek realizēti:

 

Nosaukums
Informācija

Esmu Es pats
(Nr. VP2021/1-30)

Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2021.-31.12.2021.

Publikācijas par projektu:
Jaunieši apgūst veselīga dzīvesveida pamatus (29.09.2021.)
Iecavā tiek īstenots projekts “Esmu Es pats” (26.08.2021.)
Projekts “Esmu ES pats” palīdzēs jauniešiem pārvarēt pandēmijas radītās sekas (04.08.2021.)

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, sagatavot jauniešus turpmākajām mācībām un darba tirgum, kā arī stiprināt savstarpējo atbalstu un viņu piederības sajūtu vietējai kopienai. 

Īstenojot projekta aktivitātes, jauiešiem tiks sniegta iespēja socializēties un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, saņemt individuālu atbalstu ārpusskolas laikā un mazināt psihoemocionālās veselības riskus Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas un JSPA izstrādātu īpašu atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem.

Projektam piešķirtais finansējums ir 9974,39 eiro.

Primārā aprūpes centra attīstība Iecavas novada pašvaldībā
(Nr. 9.3.2.0/20/A/102)

Projekta īstenošanas termiņš: 27 mēneši no vienošanās noslēgšanas (12.04.2021.).

 

Publikācijas par projektu:

Top vēl vienas ēkas pārbūves tehniskā dokumentācija (07.07.2021.)

Iecavā tiks veidots primārās aprūpes centrs (23.04.2021.)

Projekts tiek īstenots, pamatojoties uz darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”. Projekta ietvaros tiks attīstīta infrastruktūra (būvdarbi, tehnoloģiju iegāde), kas tieši ir saistīta ar ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanu un pieejamības nodrošināšanu.

Izveidojot primāro aprūpes centru Iecavā, projekta ietvaros paredzēta telpu pārbūve Iecavas Veselības centrā. Projekta rezultātā tiks uzlabota infrastruktūra trīs ģimenes ārstu praksēs, lokalizējot tās pirmā stāva pārbūvētajās telpās un sadarbībai ar ģimenes ārstiem tiks piesaistīti speciālisti: ginekologs, endokrinologs un sociālā dienesta darbinieks.

Kopējās projekta izmaksas 173 539,83 EUR, no tām:
ERAF finansējums 85% – 76 500 EUR
valsts budžeta finansējums 9% - 8100 EUR
publiskās attiecināmās izmaksas 94% - 84 600 EUR
privātās attiecināmās izmaksas 6% - 5400 EUR
pašvaldības finansējums 83 539,83 EUR

      

''Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai''
(Nr.5.4.3.0/20/I/001)

Projekta īstenošanas termiņš: 2021.-2023. gads

Projekta kopsavilkums

 

Publikācijas par projektu:

Uzsāks apjomīgus darbus aizsargājamo aleju sakopšanai (09.12.2021.)
Sāks vairāku aizsargājamo aleju inventarizāciju (13.05.2021.)
Seno koku alejas ir saudzējama vērtība (06.04.2021.)

Iecavas novada pašvaldība kā partneris ir iesaistījusies Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā.

Tajā iesaistījušās vairāk nekā 10 pašvaldības, AS «Latvijas valsts meži», VSIA «Latvijas Valsts ceļi», kā arī privāto zemju īpašnieki.

Iecavas novadā  ir plānots izkopt divas aizsargājamās alejas - Upes un Ozolu ielā. Papildus tam Upes ielā tiks veikta koku apsekošana un inventarizācija. Ozolu ielas alejai tā ir jau veikta 2020.gadā par pašvaldības līdzekļiem.

Projekta kopējais budžets plānots 3,52 miljonu EUR, un 85% no tā finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

 

 

 

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/038)

 

Īstenošanas laiks ir 73 mēneši, aktivitātes paredzot uzsākt 2017.gada 2.ceturksnī un beidzot 2023.gada 30.jūnijā.

 

Pasākumu grafiks 2022. gada janvārim
Pasākumu grafiks 2021. gada decembrim
Pasākumu grafiks 2021. gada novembrim
Pasākumu grafiks 2021. gada oktobrim
Pasākumu grafiks 2021. gada septembrim
Pasākumu grafiks 2021. gada augustam
Pasākumu grafiks 2021. gada jūnijam
Pasākumu grafiks 2021. gada maijam
Pasākumu grafiks 2021, gada aprīlim
Pasākumu grafiks 2021. gada martam

 

Projekta pasākumu grafiki no 2017. līdz 2020. gadam

 

 

Publikācijas par projektu:

 

Vingrošanas nodarbības notiks attālināti ( 20.10.2020.)

Iecavas pašvaldība 36 otro klašu audzēkņiem nodrošina peldētapmācības nodarbības (09.10.2020.)

Noslēgusies iedzīvotāju aptauja (08.05.2020.)

Iedzīvotājus aicina piedalīties aptaujā (23.04.2020.)

 

Iepriekšējo gadu publikācijas (2017-2019)

 

Projekta mērķis – vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošana Iecavas novada iedzīvotājiem. Lai sasniegtu mērķi, sešu gadu periodā no 2017.-2023. gadam pašvaldībā tiks organizētas vairāk kā 1000 dažādas aktivitātes, kurās kā projekta mērķgrupa tiks iesaistīti 1854 Iecavas novada iedzīvotāji.

 

Projekta kopējie izdevumi plānoti 187 373,00 EUR, no kuriem ESF finansējums - 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 159 267,05 EUR, un valsts budžeta finansējums - 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 28 105,95 EUR.

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020
Vairāk informācijas: www.latlit.eu un www.europa.eu

 

«Paaudžu iespēju stiprināšana sociālās iekļaušanās veicināšanai» (LLI-513)
Power of Generations

Projekta īstenošanas termiņš: 01.08.2020.–31.07.2022.

Projekta kopsavilkums

 

Publikācijas par projektu:
Jaunais auto būs labs palīgs sociālo pakalpojumu sniedzējiem (17.08.2021.)
Jaunība pret viedumu (27.07.2021.)
Sociālais darbs uz elektrovelosipēda (11.06.2021.)
Sociālais darbs uz elektrovelosipēda (12.05.2021.)
Krīzes brīdī palīdzēs «Drošības poga» (07.12.2020.)

Projekta mērķis ir uzlabot mājas aprūpes un dienas aprūpes sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Pakrojas (Lietuva) un Iecavas (Latvija) pašvaldībās vientuļiem senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sociālā riska ģimenēm ar bērniem tajās. Projekta galvenā ideja ir dot iespēju dažādu paaudžu cilvēkiem brīvprātīgi palīdzēt cits citam.  

Projekta ietvaros tiks organizēti kopīgi semināri un iegādāts aprīkojums sociālo pakalpojumu uzlabošanai.

Kopējais projekta finansējums: 239 702,76 EUR (t.sk. ERAF līdzfinansējums 203 747,34 EUR)

Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai: 98 708,05 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums  83 901,84 EUR, 10% Iecavas novada pašvaldības administrācija).

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam
Vairāk informācijas: www.latlit.eu un www.europa.eu

 

«Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībās» (LLI-524)
Booster for ReStart

Projekta īstenošanas termiņš: 01.08.2020.–31.07.2022.

Projekta kopsavilkums

 

Publikācijas par projektu:

Apkopo idejas teritoriju potenciālajai attīstīšanai (06.12.2021.)
Ilgi gaidītais skeitparks būs! (30.07.2021.)
Turpinām veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu jauniešiem!
(25.09.2020.)

Projekta mērķis ir aktivizēt jauniešus Pakrojas un Iecavas pašvaldībās, mudināt izmantot jaunuzceltos skeitu/ skrituļslidotāju/BMX laukumus un citas publiskās telpas, ēkas, lai veicinātu atpūtas, kultūras, fiziskās un sporta aktivitātes, kā arī mazās uzņēmējdarbības attīstību.

Projekts veicinās veselīgu dzīvesveidu jauniešiem mazāk attīstītās kopienās, izveidos jaunu fizisko un sporta aktivitāšu infrastruktūru un izveidos jaunus pārrobežu sadarbības tīklus.

Kopējais projekta finansējums: 234 937,77 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums 199 697,10 EUR)

Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai: 104 645,62 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums 88 948,77 EUR), nacionālais finansējums (15%) EUR 15 696, 85 (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% Iecava novada pašvaldības administrācija).

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Vairāk informācijas: www.latlit.eu un www.europa.eu

 

«Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos» (LLI-437, Digital Cemetery)

 

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2020. - 30.04.2022

 

Projekta kopsavilkums

 

Publikācijas par projektu:


Ekspluatācijā pieņemts jaunbūvētais Sila kapsētas žogs (15.12.2021.)

Projekta dalībnieki gūst noderīgu pieredzi kapu apsaimniekošanā (12.10.2021.)

Izzāģē lielos kokus Sila kapu žoga ierīkošanai (29.09.2021.)

Uzsākta žoga izbūve ap Sila kapiem (09.08.2021.)

Kapsētu apsaimniekošana

Kapu grāmatas nomaina digitāli izveidota sistēma (5.03.2021.)

Kapsētu digitalizācija - ērtāk pārvaldīt, vieglāk atrast
(4.11.2020.)

Aicina sakārtot piederīgo atdusas vietas (31.07.2020.)

Projekta ietvaros veiks Iecavas novada kapsētu digitalizāciju (10.07.2020.)

Projekta mērķis ir vienkāršot administratīvās procedūras, kas saistītas ar apbedīšanas atļauju izdošanu. Projekta ietvaros Iecavas novadā tiks digitalizētas 10 kapsētas: radītas digitālās datubāzes un kapsētu kartes, apmācīti speciālisti. Tiks ierīkots žogs ap lielāko novada kapsētu - Sila kapiem, iegādāta GPS ierīce.  Tiks organizēti speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pašvaldībām, informatīvās kampaņas  iedzīvotājiem, noslēguma konference.

Projekta partneri Biržu rajona pašvaldība (LT), Iecavas, Rundāles un Neretas pašvaldības (LV).

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 100 274,51 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 85 233,33 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 485 054,92 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 412 296,66 EUR.

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020
Vairāk informācijas: www.latlit.eu un www.europa.eu

 

«Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats» (LLI-506; SAFE SCHOOL)

 

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2020. - 30.04.2022.

 

Projekta kopsavilkums 

 

Publikācijas par projektu:

Velotrase izveidota, veiksmīgi apvienojot publiskos un privātos līdzekļus (8.11.2021.)
Būvdarbi notiek virknē objektu (27.09.2021.)
Ar ERAF projekta finansējumu būtiski paplašināta Iecavas videonovērošanas sistēma (11.06.2021.)

Ar projekta finansējumu ierīkotas videonovērošanas kameras (11.06.2021.)

Ja ievērosi ātrumu, Baldones ielā tev uzsmaidīs (27.11.2020.)

Veidosim drošāku vidi (05.06.2020.)
Veidosim drošāku vidi (05.06.2020.)

Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, bet kā partneri projektā ir iesaistījušās Iecavas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kā arī Pakrojas rajona pašvaldība un Jonišķu Saules sākumskola Lietuvā.

Projekts uzlabos skolēnu zināšanas par dažādiem drošas vides aspektiem: drošu interneta izmantošanu un dalību satiksmē, konfliktsituāciju risināšanu un vardarbības mazināšanu vienaudžu starpā. Notiks vairāki mācību cikli arī izglītības jomas speciālistiem.

Iecavas pašvaldībā plānots izvietot 32 videokameras izglītības iestāžu tiešā tuvumā un galvenajos skolēnu pārvietošanās maršrutos, trīs braukšanas ātruma kontroles ierīces; iegādāsimies arī daudzveidīgu aprīkojumu veloprasmju apguvei interešu izglītības pulciņam.

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 94 814,79 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 80 592,57 EUR.
Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 384 697,86 EUR.

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 

 

 

 

"Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā"
(Nr. 9.3.1.1/18/I/023)

 

Īstenošanas laiks: 2019.gada 3.ceturksnis - 31.12.2022.

 

Publikācijas par projektu:

 

No četriem pretendentiem izraudzīts Sarkanās skolas pārbūvētājs (16.12.2021.)

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra projektēšanas darbi kavējas (20.08.2021.)

Iecavā plānots būvēt jaunu VUGD depo (31.03.2021.)

Covid situācija ietekmē visu – arī projektu virzību! (15.02.2021.)

Noslēgumam tuvojas tehniskā projekta izstrāde ēkai Baldones ielā 65 (28.12.2020.)

Noslēgumam tuvojas tehniskā projekta izstrāde ēkai Baldones ielā 65 (18.12.2020.)

Notiek Sarkanās skolas pārbūves projekta izstrāde (27.04.2020.)

Parakstīta vienošanās par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Dienas aprūpes centra izveidei (20.02.2020.)

Plāno izveidot Dienas aprūpes centru (5.06.2019.)

Projekta ietvaros plānots izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūru Iecavas novadā - Dienas aprūpes centru sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, Baldones ielā 65, Iecavā.

Projekta kopējās izmaksas ir 770 981 eiro, tajā skaitā:

 • ERAF finansējums 451 975,95 eiro;
 • valsts budžeta finansējums 64 125,13 eiro;
 • pašvaldības finansējums 254 879,98 eiro.

 

”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”)
(Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Īstenošanas laiks: 03.2019.-31.12.2023.

 

Publikācijas par projektu:

Ierobežojumu laikā atbalsts skolēniem ir ļoti svarīgs (02.02.2021.)

Ar individuālu atbalstu samazinās priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (29.03.2019.)
 

 

Projektu īsteno Izglītības kvalitātes dienests sadarbībā ar Iecavas novada pašvaldības administrāciju (Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķis ”Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”).

Projekta mērķis: samazināt bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku, tāpēc tiks sniegts gan individuāls materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmisks atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, kā arī atbalstošas mācību vides veidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Visā valstī paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts, izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 37 050 528  eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 31 492 948 eiro un valsts budžeta finansējums – 5 557 580 eiro.

Mērķgrupa:

 • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 1. līdz 12. klasei;
 • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs''
 

Īstenošanas laiks: 15.03.2017.–30.12.2020.

Pasākumu plāns 2016.-2017. gadam

Pasākumu plāns 2017.-2018. gadam

Pasākumu plāns 2018.-2019. gadam

Pasākumu plāns 2019.-2020. gadam

 

Publikācijas par projektu:

Ar ES fondu atbalstu iezīmē ceļu uz nākotnes profesijām (25.05.2020.)

Iepazīst profesijas un mācās izvirzīt mērķus (17.12.2019.)

Skolēni iepazīst profesijas, kas rūpējas par veselību (30.05.2019.)

Skolēni turpina iepazīt profesijas (01.02.2019.)

Pirmie soļi pretī profesijas izvēlei (06.07.2018.)

Ceļojums “Mazajā Brīnumzemē’’ (22.03.2018.)

Skolēni iepazīst profesijas (07.03.2018.)

9. klašu audzēkņi apzina savus mērķus (28.02.2018.)

Zinu un izvēlos! (29.01.2018.)

Jaunieši iepazīst profesijas (23.08.2017.)

Profesijas izprot praktiskā ceļā (28.06.2017.)

Skolēnus iesaista karjeras izglītībā (30.05.2017.)

Iecavas novada dome 2017.gada 15.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 

 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta”

 

Īstenošanas laiks: 2018. gada marts–2021. gada oktobris


Publikācijas par projektu:

Ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.posms pieņemts ekspluatācijā (15.11.2021.)

Ir pabeigta centrālo ūdens un notekūdeņu tīklu izbūve (30.09.2021.)

Noslēgumam tuvojas 2.posma izbūves darbi (30.06.2021.)

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 8. aprīlī atsāksies darbi ūdenssaimniecības projektā (31.03.2021.)
 

Turpinās ūdenssaimniecības projekta realizācija (30.09.2020.)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts turpinās (30.06.2020.)

Sāksies sadzīves kanalizācijas izbūves darbi Dzirnavu ielā (23.03.2020.)

Uzsākta kanalizācijas pieslēgumu projektēšana, lai nodrošinātu privātīpašumu pieslēgšanu (16.03.2020.)

Izbūvēts maģistrālais ūdensvads un kanalizācijas tīkli (27.12.2019.)

Var tikt apgrūtināta pārvietošanās (19.12.2019.)

Uzsāks rakšanas darbus (08.10.2019.)

Turpinās būvdarbi Pārupes un Sporta ielā (22.08.2019.)

Būs apgrūtināta satiksme Robežu ielā (29.07.2019.)

Paplašina centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (24.05.2019.)

Turpinās būvdarbi Pārupes ielā (10.05.2019.)

Turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti (24.07.2018.)

Sāks projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta» realizāciju (05.04.2018.)

 

 

Kohēzijas fonda aktivitāte SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”.

Projekta ietvaros notiks jaunu kanalizācijas tīklu izbūve dažādās Iecavas ciema infrastruktūras teritorijās: jauni pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli 10 km garumā; jauni kanalizācijas spiedvadi 1 km garumā; 5 jaunas kanalizācijas sūknētavas.

Līdztekus projekta finansētajām aktivitātēm tiks nomainīta daļu veco ūdensvadu un izbūvēti jauni ūdensvada tīkli – kopā 10 km garumā; pilnībā atjaunots asfalta ceļa segumu uz ielām apmēram 6 km garumā; atjaunots grants-šķembu maisījuma segums uz ielām apmēram 3 km garumā.

Kopējās projekta izmaksas 4 045 393,70 EUR, no tām:
Kohēzijas fonda finansējums - 1 874 760 EUR;
SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” finansējums -
2 170 633,70 EUR.

 

 

"Atver sirdi Zemgalē!"
(Nr. 9.2.2.1./15/I/001)

 

Īstenošanas laiks: 2015.gada 1.jūlijs-2023.gada 31.decembris

 

Publikācijas par projektu:

Aicina piedalīties tiešsaistes konferencē un seminārā “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums” (20.05.2021.)

Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai (18.05.2021.)

Tiešsaistes konference “Mentorings – atslēga uz jauniešu ar garīga rakstura traucējumu vēsturi integrēšanu” (26.03.2021.)

Bērni saņem bezmaksas sociālos pakalpojumus projektā “Atver sirdi Zemgalē” (02.03.2021.)

Sociālā uzņēmējdarbība deinstitucionalizācijas procesa turpināšanai (24.02.2021.)

Ziņojums par sociālo pakalpojumu attīstību Zemgalē (17.12.2020.)

Aicinām pakalpojumu sniedzējus uz apmācībām par deinstitucionalizāciju (DI) (22.09.2020.)

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Visas darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem: 21 Zemgales reģiona pašvaldību, diviem valsts sociālās aprūpes centriem un deviņām bērnu aprūpes iestādēm.

Projekta rezultātā:

 1. 502 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 510 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 276 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni.
 2. Izstrādāts viens reģiona deinstitucionalizācijas plāns un astoņi bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
 3. 440 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (323), dienas aprūpes centra (37) pakalpojumus, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumus (44) un sociālās aprūpes pakalpojumus (127).
 4. 351 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības. 71 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.
 5. Pieaugs audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
 6. Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 412 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR).

«Par drošu pašvaldību» -
daudzgadu sadarbības projekts ar Terebodas komūnu (Zviedrija).

Šī projekta ietvaros tiek veikti dažādi uzlabojumi, lai radītu drošu vidi pašvaldībā vairāk

Lapas informācija atjaunota:    18.01.2022