Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Detālplānojumi

0

Paziņojums par detālplānojuma „Rāmas” izstrādes uzsākšanu

(07.10.2021.)

Bauskas novada pašvaldība informē, ka līdz ar Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembrī pieņemto lēmumu (lēmums Nr.169, prot. Nr.5, 35.p.) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Rāmas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 002 0333”, nekustamajā īpašumā ir uzsākta detālplānojuma izstrāde. Detālplānojuma izstrādes lēmums un detālplānojuma izstrādes darba uzdevums ir pieejams šeit: Geolatvija.lv - Latvijas Ģeoportāls.

Detālplānojuma izstrādes mērķis, saskaņā ar darba uzdevumā noteikto, ir pieslēguma izveidošana valsts autoceļam V1010 Stūri-Ziemeļi no nekustamā īpašuma „Rāmas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā (detālplānojuma teritoriju skatīt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā).

Nekustamā īpašuma un reizē detālplānojuma izstrādes teritorijas platība ir 2,18 ha. Nekustamajā īpašumā paredzēts uzbūvēt vienu dzīvojamo māju.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA “PLĀNS UN BŪVE”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar pašvaldības pārstāvi - Bauskas teritorijas plānotāju Daci Platonovu (tālr. 63963972) - vai arī detālplānojuma izstrādātāju, SIA “Plāns & būve” teritorijas plānotāju Ilzi Circeni (tālr. 28323046).

_____________________________________________________________________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma “Baldones iela 65” izstrādes uzsākšanu
(21.04.2021.)

Iecavas novada dome 2021.gada 30.martā pieņēma lēmumu (prot. Nr.6, 2.p.) “Par lokālplānojuma “Baldones iela 65” izstrādes uzsākšanu, grozot Iecavas novada teritorijas plānojumu”.

Lokālplānojuma teritorija: nekustamais īpašums Baldones ielā 65, Iecavā, Iecavas novadā, 1,9071 ha platībā, kadastra apzīmējums 4064 010 3668.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: papildināt lokālplānojuma teritorijā noteiktā funkcionālā zonējuma – “Publiskās apbūves teritorija” (P1) esošos teritorijas galvenos izmantošanas veidus ar Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006), lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ugunsdzēsēju depo un tā funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību.

Lokālplānojuma ierosinātājs: Iecavas novada pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Kaspars Mallons (e-pasts: kaspars.mallons@iecava.lv).

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti” (projekta vadītājs Tālis Skuja, tālr. 20792097,
e-pasts: talis@rp.lv)

_____________________________________________________________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu
(03.07.2020.)

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2020. gada 30. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr. 13, 13.p.), ir atcelts 2020. gada 26. maija lēmums (sēdes protokols Nr. 10, 19. p.) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam «Ailes» (kadastra Nr.4064 010 0372), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0372, 9,94 ha platībā. Mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas turpmākajai izmantošanai, ņemot vērā plānoto attīstības ieceri – derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvi ~ 9,94 ha teritorijā.

______________________________________________________________________________________________ 

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu
(05.02.2020.)

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2020. gada 28. janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 2, 21.p.), ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam «Purmales» (kadastra Nr. 4064 010 0009) 85,7 ha platībā, ietverot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0009 un 4064 010 0010. Mērķis – dolomīta ieguve, tā pārstrāde un transportēšana. Ierosinātājs – SIA «SCHWENK Latvija».

 

______________________________________________________________________________________________

Paziņojums par termiņa pagarināšanu
(01.08.2019.)

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2019. gada 30. jūlija lēmumu, prot. Nr.13, 3.2.p. “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IECAVAS NOVADA “VECBRĀĻI” DETĀLPLĀNOJUMA DERĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANU” tiek pagarināts detālplānojuma realizācijas termiņš uz 2 (diviem) gadiem, līdz 2021. gada 1. augustam.

______________________________________________________________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
(12.04.2019.)

Iecavas novada dome 26.03.2019. pieņēma lēmumu Nr. 7 (sēdes protokols Nr. 7, 3. p.) «Par nekustamā īpašuma «Iecavas Evanģēliski - luteriskā draudze» Iecavas novadā (kadastra Nr. 4064 010 0280) sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4064 010 0283, platība 2,16 ha, detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu».

Detālplānojums pieejams šeit.

______________________________________________________________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
(08.02.2019.)

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2019. gada 29. janvāra lēmumu, prot. Nr. 2, 2. p. «Par nekustamā īpašuma «Iecavas Evanģēliski-luteriskā draudze» Iecavas novadā (kadastra Nr. 4064 010 0280) sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4064 010 0283, platība 2,16 ha, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai», detālplānojums tiek nodots publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 8. februāra līdz 2019. gada 7. martam (4 nedēļas). Šajā laika posmā var iepazīties ar detālplānojuma materiāliem (Iecavas novada domes 5. stāva mazajā sēžu zālē) un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesnieguma formā, kurā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 21. februārī plkst. 17.00 Iecavas novada domes 5. stāva lielajā zālē.

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA «Reģionālie projekti», kontaktinformācija: Tālis Skuja, e-pasts: talis@rp.lv, mob. 29792097, Ivo Narbuts, e-pasts: ivo@rp.lv, mob. 226526565.

Informācija par detālplānojumu - šeit.

________________________________________________________________________________________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
(02.10.2018.)

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2018. gada 31. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr. 11, 25. p.), ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Iecavas Evaņģēliski-luteriskā draudze”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0283, 2,16 ha platībā.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti” (reģ. Nr.40003404474), adrese: Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, LV-1045. Kontaktpersona: Tālis Skuja, projektu vadītājs, talis@rp.lv, +37129792097, +37167320809.

________________________________________________________________________________________________________________________

Apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunbemberi”

Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Jaunbemberi” uzsākta ar Iecavas novada domes 8. marta lēmumu, pamatojoties uz SIA „Mežaudze” ierosinājumu.   Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.

Detālplānojuma teritorijā paredzēts attīstīt derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvi 2006. gadā detāli izpētītajā derīgo izrakteņu atradnē „Jaunbemberi”.  

Plānojuma risinājumi izstrādāti atbilstoši domes izsniegtajam darba uzdevumam un institūciju nosacījumiem.

Detālplānojums tika nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana notika no šā gada 17. augusta līdz 14. septembrim. 25. augustā notika projekta publiskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās 15 personas. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti fizisko personu iesniegumi. Par detālplānojuma projektu pieprasīti atzinumi no 6 institūcijām. Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notika 8. novembrī. Sanāksmē piedalījās 13 ieinteresētās personas.

Sanāksmju protokoli pievienoti pārskatā par detālplānojuma izstrādi.

Iecavas novada dome 2016. gada 13. decembra sēdē nolēma apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunbemberi” Iecavas novadā.

Lēmums
Teritorijas pašreizējā izmantošana
Teritorijas plānotā izmantošana
Derīgo izrakteņu karjera rekultivācija
Plānotā piebraucamā ceļa šķērsprofils
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Pārskats par detālplānojuma izstrādi
Datālplānojums

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu


Iecavas novada dome 2016. gada 9. augustā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 10, 3. p.) «Par nekustamā īpašuma «Jaunbemberi» detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai».

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas turpmākajai izmantošanai, ņemot vērā plānoto attīstības ieceri – derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve.
 Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2016. gada 17. augusta līdz 2016. gada 14. septembrim (4 nedēļas). Informācija par publisko apspriešanu pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 25. augustā plkst. 18.00 Iecavas novada domē, Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Iecavas novada domē - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties pie Iecavas novada domes Zemes ierīcības dienesta vadītāja Aivara Mačeka (tālr. 63941962). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 8:00-17:00 un trešdienās plkst. 8:00-12:00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Lēmums
Teritorijas pašreizējā izmantošana
Teritorijas plānotā izmantošana
Derīgo izrakteņu karjera rekultivācija
Plānotā piebraucamā ceļa šķērsprofils
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Pārskats par detālplānojuma izstrādi
Datālplānojums

________________________________________________________________________________________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu
(24.03.2016.)

Iecavas novada dome 2016. gada 8. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4, 2.p. «Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam «Jaunbemberi» Iecavas novadā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu».

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas turpmākajai izmantošanai, ņemot vērā plānoto attīstības ieceri – derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvi.

Detālplānojuma ierosinātājs un finansētājs ir SIA «Mežaudze» (vienotais reģ. Nr.40003692411), zemes gabala «Jaunbemberi» (kadastra Nr. 4064 010 0469), īpašnieks.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Iecavas novada domes Zemes ierīcības dienesta vadītājs Aivars Mačeks, detālplānojuma izstrādātājs – SIA «METRUM», projekta vadītāja – Inguna Kūliņa.

Ar detālplānojumu materiāliem varēs iepazīties elektroniskajā vidē Iecavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība > Publikācijas un statistika > Detālplānojumi.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Iecavas novada domē, Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties pie Iecavas novada domes Zemes ierīcības dienesta vadītāja Aivara Mačeka (tālr. 63941962). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 8.00-17.00 un trešdienās plkst. 8.00-12.00.

Lapas informācija atjaunota:    15.03.2022