Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

0

11.11.2021.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu 

 

SIA SCHWENK Latvija paredzētās darbības - dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē "Purmales" - aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums ir iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Paredzētās darbības nosaukums: Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” Bauskas novada Iecavas pagastā.

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Purmales” (kadastra Nr. 4064 012 0009, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4064 0120 009 un 4064 012 0010) Bauskas novada Iecavas pagastā.

Ierosinātājs: SCHWENK Latvija SIA (Reģ. Nr 40003386821, adrese: Lielirbes iela 17A-28, Rīga, LV-1046).

 

Informācija par IVN procedūru:
Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 14. maijā pieņēma lēmumu Nr. 5-02/4 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, paredzētajai darbībai - dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” Iecavas novadā. Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam Nr.5-03/10 Vides pārraudzības valsts birojs izsniedza 2020. gada 3. augustā.
Ziņojums „Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā” sagatavots 2021. gada augustā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 2. septembrī plkst. 17:05. Aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2021. gada novembrī. Aktualizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 10.novembrī.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (www.environment.lv). 

 

Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

1. PIELIKUMS. Paredzētajai darbībai piemērojamo vides aizsardzības normatīvo aktu analīze

2. PIELIKUMS. Iecavas novada pašvaldības vēstule par paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam

3. PIELIKUMS. Sertificēta biotopu eksperta atzinums

4. PIELIKUMS. Sertificēta ornitologa atzinums

5. PIELIKUMS. Sertificēta ihtiologa atzinums

6. PIELIKUMS. AS Sadales Tīkls projektēšanas uzdevums

7. PIELIKUMS. LVĢMC gaisa piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (fons)

8. PIELIKUMS. Gaisa piesārņojuma izkliedes kartes

9. PIELIKUMS. Gaisa piesārņojuma ievades dati un rezultāti

10. PIELIKUMS. Trokšņa izkliedes kartes

11. PIELIKUMS. Trokšņa ievades dati

12. PIELIKUMS. Izraksts no LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola

13. PIELIKUMS. Institūciju vēstules par nosacījumiem detālplānojumam

14. PIELIKUMS. Hidroloģiskās izpētes atskaite

15. PIELIKUMS. Sarakste par iespējamo pieslēguma izbūvi pie E67

16. PIELIKUMS. Derīgo izrakteņu atradnes pase

17. PIELIKUMS. Novērtējums par nekustamā īpašuma Purmales detālplānojuma risinājumu ietekmi uz esošo ceļu tīklu, Iecavas novadā

18. PIELIKUMS. Satiksmes intensitātes uzskaitījums

19. PIELIKUMS. Sarakste ar LVC par iespējamo ieguvi E67 būvniecībai noteiktajā zonā

20. PIELIKUMS. Sabiedriskās apspriešanas sludinājumu kopijas un sanāksmes protokols

21. PIELIKUMS. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto jautājumu, komentāru un priekšlikumu pārskats

22. PIELIKUMS. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās vēstules 

23. PIELIKUMS. Gaisa piesārņojuma izkliedes jūtīguma analīze  - emisijas avota veida izvērtējums

____________________________________________________________________________

 

01.11.2021.

Paziņojums par publisko apspriešanu

Bauskas novada dome 2021.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu  (protokols Nr.6, 14.p.) „Par Bauskas novada attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskā apspriešana ilgs no 2021.gada 5.novembra līdz 2021.gada 5.decembrim.

No 2021.gada 1.jūlija Bauskas novada pašvaldības administratīvo teritoriju veido bijušie Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi.

Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības darbu, tiek izstrādāta kopēja Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija un Attīstības programma 2021.-2027.gadam, apvienojot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības redzējumus, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē WEBEX platformā šādos termiņos:

 

Nr.p.k.

Teritorija

Datums

Plkst. laiks

1.

Bauskas apvienības pārvalde

    9.novembris

18.00

2.

Iecavas apvienības pārvalde

  16.novembris

18.00

3.

Rundāles apvienības pārvalde

  23.novembris

18.00

4.

Vecumnieku apvienības pārvalde

  30.novembris

18.00

 

Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/viedierīcē ir lejupielādēta “Webex” lietotne. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu ŠEIT, jo sanāksmē varēs piedalīties tikai identificētas vai reģistrētas personas. 

Saite uz tiešsaisti pirms sanāksmes tiks publicēta Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.bauska.lv, sociālo tīklu pašvaldības kontos, kā arī reģistrētām personām tiks nosūtīta uz e-pastu.

Rakstiskus priekšlikumus  Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekta papildināšanai var iesniegt līdz šā gada 5.decembrim (ieskaitot):

 • Bauskas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novads, LV-3901,
 • Iecavas apvienības pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913,
 • Rundāles apvienības pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
 • Vecumnieku apvienības pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933,

kā arī rakstot uz adresi: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads LV-3901, vai elektroniski e-pasts: planojums@bauska.lv līdz 5.decembra plkst. 23.59.

Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ieva Šomina, mob. +37126 591 209  e-pasts: ieva.somina@bauska.lv.

Konsultācijas klātienē tiks sniegtas, ņemot vērā Ministru kabineta (MK) rīkojumā Nr.720 un MK noteikumos Nr. 662 noteiktās prasības (pakalpojumi. tiks sniegti tikai drošajā vidē, tiem apmeklētājiem, kuriem ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts).

Informāciju par plānošanas dokumentiem sniegs arī SIA “Baltkonsults” valdes priekšsēdētāja Jolanta Gūža, mob. 29455156, e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv.

Ar Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekta materiāliem var iepazīties Bauskas novada pilsētu un pagastu bibliotēkās, kā arī portālā geolatvija.lv:

Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (1.0 redakcija)
Bauskas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde (1.0 redakcija)

un tīmekļvietnēs www.bauska.lv, www.iecava.lv, www.rundale.lv un www.vecumnieki.lv.

 

Publiskajai apspriešanai nodotie plānošanas dokumenti (1.0 redakcija)

Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Bauskas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA.
Bauskas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam INVESTĪCIJU PLĀNS.
Bauskas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam RĪCĪBU PLĀNS.
Bauskas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA.

____________________________________________________________________________

 

10.08.2021.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Purmales", Bauskas novadā, Iecavas pagastā un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dolomīta ieguvei atradnē ‘’Purmales’’ publisko apspriešanu

 

Detālplānojuma un Ietekmes uz vidi novērtējuma teritorijas novietojums.

 

Bauskas novada dome 2021. gada 29. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 35 (prot. Nr. 3, 23.p.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Purmales", Bauskas novadā, Iecavas pagastā (ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim.

Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā:

 

Atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 20. panta 2. punkta un 21. panta trešās daļas 4. punkta prasībām, tiks organizēta detālplānojuma un IVN ziņojuma publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme, izmantojot tiešsaistes sarunu rīku.

Publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notiks 2021. gada 2. septembrī plkst. 17:05. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš pa tālr. 25645229 vai rakstot uz kaspars.mallons@iecava.lv. Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sanāksmes norises līdz plkst.17.00. Uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sanāksmei.

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz š.g. 14. septembrim:

 • par detālplānojumu:
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz dome@iecava.lv;
  • nosūtot pa pastu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Iecavas novada pašvaldības administrācija” Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, LV-3913;
  • elektroniskā formā – valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#documents_16653.
 • par IVN ziņojumu:
  • SCHWENK Latvija SIA, sūtot tos uz adresi Lielirbes iela 17A-28, Rīga, LV-1046 (elektroniskā pasta adrese: info@schwenk.lv);
  • Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Iecavas novada domes 2020. gada 28. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2., 21.p.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Purmales", Iecavas novadā, ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma risinājumos ir detalizētas un precizētas Iecavas novada teritorijas plānojuma noteiktās prasības. Detālplānojuma teritorijā plānota derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve.

Detālplānojuma ierosinātājs”: SCHWENK Latvija SIA. Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93”. IVN izstrādātājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par detālplānojuma un IVN ziņojuma turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Bauskas Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv un valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojums

Paskaidrojuma raksts - ŠEIT.


Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi - ŠEIT.

Teritorijas pašreizējā izmantošana un esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi - ŠEIT.

Teritorijas funkcionālais zonējums - ŠEIT.

Teritorijas plānotā izmantošana - ŠEIT.

Plānotā transporta organizācija, inženiertīkli, šķērsprofili un meliorācijas sistēma - ŠEIT.

Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu (projekts) - ŠEIT

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN)

IVN ziņojums - ŠEIT

IVN ziņojuma kopsavilkums - ŠEIT

Pielikumi:

1. pielikums Paredzētajai darbībai piemērojamo vides aizsardzības normatīvo aktu prasību analīze
2. pielikums Iecavas novada pašvaldības 2020. gada 8. jūnija vēstule par paredzētās darbības
atbilstību teritorijas plānojumam

3. pielikums Sertificēta biotopu eksperta atzinums
4. pielikums Sertificēta ornitologa atzinums
5. pielikums Sertificēta ihtiologa atzinums
6. pielikums AS “Sadales tīkls” Projektēšanas uzdevums AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas tīklu
pārvietošanai Nr.30AT00-04/TN-9281

7.pielikums VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” gaisu piesārņojošo vielu
aprēķins (fona stāvoklis)

8.pielikums Gaisa piesārņojuma izkliedes kartes
9. pielikums Gaisa piesārņojuma aprēķinu ievades dati un rezultāti (elektroniski)
10. pielikums Trokšņa izkliedes kartes
11. pielikums Trokšņa modelēšanas ievades dati un rezultāti (elektroniski)
12. pielikums Izraksts no LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola
Nr. 23 (2021. gada 30. martā)

13. pielikums Institūciju vēstules ‘’Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei derīgo izrakteņu
ieguves iespēju nodrošināšanai neksutamajā īpašumā “Purmales” Iecavas novadā’’

14.pielikums VSIA ‘’Meliorprojekts’’ Teritorijas hidroloģisko apstākļu un meliorācijas sistēmas
situācijas analīze īpašumā ‘’Purmales’’, Iecavas novadā (kad.apz. 40640120009 un
kad.apz. 40640120010). Hidroloģiskās izpētes atskaite, 2021

15.pielikums Sarakste par priekšlikumu transporta organizācijas risinājumam
(pieslēgums autoceļam E67/A7 Via Baltica posmā (A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce)
(Iecavas apvedceļš))

16.pielikums Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase
17.pielikums SIA ‘’IE.LA inženieri’’ Novērtējums par nekustamā īpašuma “Purmales”
detālplānojuma risinājumu ietekmi uz esošo ceļu tīklu, Iecavas novadā,2021

18.pielikums SIA ‘’IE.LA inženieri’’ Satiksmes intensitātes uzskaite neksutamajam īpašumam
“Purmales”,2020

19.pielikums Sarakste ar VSIA “Latvijas valsts ceļi” par iespējamo ieguvi E67 būvniecībai
noteiktajā zonā

_____________________________________________________________________________

30.06.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma «Baldones iela 65» publisko apspriešanu

Iecavas novada dome 22.06.2021. pieņēma lēmumu prot. Nr. 10, 9. p. «Par lokālplānojuma «Baldones iela 65» redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai».

Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021. gada 6. jūlija līdz 2. augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2021. gada 15. jūlijā plkst. 17.00. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/Baldones65

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: grozīt Iecavas novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, papildinot lokālplānojuma teritorijā noteiktā funkcionālā zonējuma «Publiskās apbūves teritorija» (P1) teritorijas izmantošanas veidus ar «Aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi» (12006), lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo un tā funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību.

Lokālplānojuma risinājumi: lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo un tā funkcijām nepieciešamo būvju būvniecību, zemes vienības «Baldones iela 65» teritorijā izveidota jauna funkcionālā apakšzona «Publiskās apbūves teritorija» (P4), starp teritorijas izmantošanas veidiem iekļaujot «Aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi» (12006). Zemes vienībā esošajiem ceļiem ar lokālplānojumu noteikta funkcionālā zona «Transporta infrastruktūras teritorija» (TR).

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu iespējams iepazīties:
1) izdrukas veidā Iecavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, pašvaldības darba laikā, iepriekš sazinoties ar izstrādes vadītāju Kasparu Mallonu (tālrunis 25645229);
2) elektroniskā veidā pašvaldības tīmekļa vietnē: www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriska-apspriesana/
3) elektroniskā veidā portālā geolatvija.lv: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20133

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2021. gada 2. augustam:
1) nosūtot pa pastu Iecavas novada domei Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913;
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi: dome@iecava.lv;
3) vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē  «Iesniegt priekšlikumu».

Informāciju par lokālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:
1) sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju: Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu Kasparu Mallonu (tālr. 25645229, e-pasts: kaspars.mallons@iecava.lv);
2) sazinoties ar lokālplānojuma izstrādātāju: SIA «Reģionālie projekti» pārstāvi Tāli Skuju (tālr. 29792097, e-pasts: talis@rp.lv).

Pielikumi:

_____________________________________________________________________________

30.06.2021.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde 2020. gada 9. jūnija ietekmes sākotnējā izvērtējuma Nr. ZE20SI0014 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Ailes” Iecavas novadā. 2021. gada 31. martā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr. 5-02/9, ar kuru tiek aizstāts sākotnējais procesa dalībnieks.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA Wilks (reģ. Nr40203210683, juridiskā adrese: Kurmales iela 51-2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167).

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota dolomīta ieguve ar spridzināšanas vai mehāniskās irdināšanas metodi, derīgo izrakteņu atradnē “Ailes” 8,64 ha platībā Iecavas novadā, zemes vienībā ar kadastra numuru 40640100372.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 30. jūnija līdz 20. jūlijam.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 13. jūlijā plkst. 16.00. Sanāksmei varēs pieslēgties izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 20. jūlijam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Atbildes uz sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem tiks sniegtas līdz 20. jūlija plkst. 18:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

 1. papīra formātā: Iecavas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, iepriekš piesakoties (Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, tālr.: 63974907; 66954893);
 2. Iecavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv;
 3. tīmekļa vietnē www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 20. jūlijam.

Pielikumi:

_____________________________________________________________________________

08.05.2021.

Pašvaldība izsludina publisko apspriešanu jautājumā

«VAI JŪS ATBALSTĀT IZSTRĀDĀTO IECAVAS PARKA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJU?»

 

Lai noskaidrotu Iecavas novada iedzīvotāju viedokli par sagatavoto projektu, dome ir nolēmusi rīkot publisko apspriešanu no 2021.gada 8.maija līdz 5.jūnijam (ieskaitot).

Iecavas parka attīstības koncepcija - PASKAIDROJUMA RAKSTS - ŠEIT

Iecavas parka attīstības koncepcija - GRAFISKĀ DAĻA - ŠEIT

Iecavas parka attīstības koncepcija - INSTITŪCIJU IZSNIEGTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI - ŠEIT

Pielikums - DENDROLOĢISKĀ INVENTARIZĀCIJA  - ŠEIT

 

ELEKTRONISKI aizpildāma publiskās apspriešanas APTAUJAS LAPA - ŠEIT.

IZDRUKĀJAMA publiskās apspriešanas APTAUJAS LAPA - ŠEIT

 

SAITE, lai pievienotos publiskās apspriešanas SANĀKSMEI 19. maijā plkst.18.00 līdz 20.00, - ŠEIT.

________________________________________________________________________________

23.09.2020.

Bauskas novada būvvaldes sagatavotais pārskats par būvniecības ieceres TIRDZNIECĪBAS ĒKA (nek. īp. ar kadastra Nr.40640103518, “Cīruļdārzi”, Iecava, Iecavas novads) publiskās apspriešanas rezultātiem - šeit.

________________________________________________________________________________

12.08.2020.

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU
TIRDZNIECĪBAS ĒKAS
(Nek. īp. ar kadastra Nr.40640103518, “Cīruļdārzi”, Iecava, Iecavas novads)
BŪVNIECĪBAS IECERES IZVĒRTĒŠANAI

 

Publiskajai apspriešanai tiek nodota Tirdzniecības ēkas būvniecības ieceres izvērtēšana. Tirdzniecības ēkas adrese: Nek. īp. ar kadastra Nr.40640103518, “Cīruļdārzi”, Iecava, Iecavas novads, īpašnieks Andis Šķensbergs.

Būvniecības iecere paredz: jaunas tirdzniecības ēkas būvniecību nekustamajā īpašumā “Cīruļdārzi” Iecavā, Iecavas novadā. Tirdzniecības ēkas telpu plānojumā paredzēta tirdzniecības zāle 298,76 m2 platībā, koplietošanas telpas 64,56 m2 platībā un saimnieciskās darbības palīgtelpas 69,24 m2 platībā. Tirdzniecības ēka projektēta kā vienstāva apjoms rūpnieciski izgatavotu metāla kopņu konstrukcijās ar divslīpu jumtu. Ēkas fasādes dekoratīvā apdare no metāla sendvičtipa paneļiem un koka apdares elementi, lai radītu estētiskas un mūsdienīgas ēkas vizuālo tēlu, kas labi iekļaujas lauku ainavā. PVC logi un durvis.  

Būvniecības ierosinātājs: Andis Šķensbergs, adrese: Vienības gatve 192-56, Rīga, LV-1058. Kontakttālrunis: +371 25211729;  

Projektētājs: arhitekte Daina Vīksne, sert.Nr. 1-00225;

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks: no 2020.gada 13.augusta līdz 2020.gada 14.septembrim.

Materiāli apskatei  un aptaujas anketas pieejamas: 
Iecavas novada pašvaldībā, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novads, LV 3913.
Iecavas novada pašvaldības mājas lapā iecava.lv. 

Ieceres prezentācijas pasākums notiks: 02.09.2020. plkst.18:00 Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. 

 

Publiskās apspriešanas aptaujas anketa 

Ieceres apraksts

Lēmums par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību

Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu 

________________________________________________________________________________

20.07.2020.
Bauskas novada būvvaldes sagatavotais pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem būvniecības iecerei "Atklātas 3.kategorijas šautuves ierīkošana nekustamajā īpašumā "Sildedži" un "Prelūdes".

________________________________________________________________________________

Par uzņēmuma “SCHWENK Latvija” darbību Saldus novada “Kūmās” var lasīt laikraksta “Latvijas Avīze” 27. jūlija vides ielikumā. 

02.07.2020.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu


Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 14. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/4 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē «Purmales» Iecavas novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SCHWENK Latvija SIA (reģ. Nr. 40003386821, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A - 28, Rīga, LV-1046). Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē «Purmales» 85,7 ha platībā Iecavas novadā, zemes vienībās ar kadastra numuriem 4064 012 0009 un 4064 012 0010.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā no 2020. gada 10. jūnija), sākotnējā sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 3. līdz 22. jūlijam. No šī gada 13. jūlija līdz 17. jūlijam tīmekļa vietnē www.environment.lv būs pieejama videoprezentācija par paredzēto darbību.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2020. gada 16. jūlijā plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Jaunumi publicēto saiti.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:
1) Iecavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.iecava.lv;
2) tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/jaunumi;
3) Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, Skolas ielā 4-40, Iecavā.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š. g. 22. jūlijam.

 

Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam

Derīgo izrakteņu atradnes pase

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums

___________________________________________________________________________________________________________

15.05.2020.

Paziņojums par publisko apspriešanu

Publiskajai apspriešanai tiek nodota trešās kategorijas atklātās šautuves darbības izvērtēšana. Šautuve atrodas nekustamajos īpašumos “Sildedži” un “Prelūdes” Iecavas novadā.

Plānots izveidot trešās kategorijas atklāto šautuvi nekustamajos īpašumos “Sildedži” un “Prelūdes”, kas paredzēta treniņšaušanai un sporta sacensībām, izmantojot A, B, C, D kategorijas šaujamieročus ar šaušanas distanču garumiem no 35 m līdz 300 m un drošības zonu  no 0,6 km līdz 3,2 km.

Būvniecības ierosinātājs: Tatjana Neploho, kontaktpersona Reinis Bērziņš, tālr. 29784668.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA "LAND & HOME CONSTRUCTION", reģ. Nr. 40003917134, būvkomersanta Reģ.Nr.5369-R, projekta vadītāja Iveta Plato, sertifikāta Nr.1-00225.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.05.2020. līdz 18.06.2020.

Materiāli apskatei un anketas pieejamas:

- Iecavas novada mājaslapā www.iecava.lv;

- Bauskas novada būvvaldē Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV 3901.

Ieceres prezentācijas pasākums notiks 10.06.2020. plkst. 18.00 Iecavas kultūras namā  Rīgas ielā 18, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 9.jūnijam saistībā ar Covid-19 pandēmiju interesentiem vēlams iepriekš pieteikties pa tālr. 27805229 vai 63923304. Gadījumā, ja pieteikto apmeklētāju skaits pārsniegs 25 cilvēkus, tiks rīkota papildu sanāksme.

Paziņojums

Aptaujas lapa

Iesniegums par anketām

Grafiskais materiāls un apraksts

Vides trokšņa novērtējums

___________________________________________________________________________________________________________ 

05.02.2020.

Paziņojums par publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2020. gada 28. janvāra lēmumu, prot. Nr. 2, 20. p., «PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA «ZEMGALES IELA 48», IECAVAS NOVADĀ DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI UN INSTITŪCIJU ATZINUMU SAŅEMŠANAI», detālplānojums tiek nodots publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 10. februāra līdz 2020. gada 9. martam (4 nedēļas). Šajā laika posmā var iepazīties ar detālplānojuma materiāliem (Iecavas novada domes 5. stāva mazajā zālē) un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesnieguma formā, kurā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 20. februārī plkst. 17.00 Iecavas novada domes 5. stāva lielajā zālē. Informācija par publisko apspriešanu pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs SIA «Reģionālie projekti», kontaktinformācija: Laine Šildere, e-pasts: laine.sildere@gmail.com.

Detālplānojums pieejams šeit.

___________________________________________________________________________________________________________ 

03.06.2019.

Iecavas novada dome no 2019. gada 3. jūnija līdz 1. jūlijam izsludina publisko apspriešanu jautājumā «Vai Jūs atbalstāt Iecavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?». Publiskās apspriešanas sapulce notiks 13. jūnijā plkst. 18.00 Iecavas kultūras namā.

Publiskā apspriešana tiek izsludināta, pamatojoties uz Iecavas novada domes 28.05.2019. lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu jautājumā «Vai Jūs atbalstāt Iecavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?», prot. Nr. 10, 14.p.

Publiskās apspriešanas mērķis ir noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Iecavas novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām.

Aptaujas anketu drukātā veidā var saņemt, aizpildīt un iesniegt Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1.stāvā vai Administratīvajā nodaļā 2.stāvā Skolas ielā 4-40, Iecavā, novada bibliotēkās un citās pašvaldības iestādēs. Saite uz aptaujas elektronisko versiju: https://forms.gle/WmxTQRRZC31YhTP57 ; aptaujas veidlapa drukāšanai: šeit.

___________________________________________________________________________________________________________

01.06.2019.

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2019. gada 28. maija lēmumu, prot. Nr. 10, 3. p  «Par Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai», dokuments tiek nodots publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 30. jūnijam. Tās laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar Attīstības programmas 1. redakcijas materiāliem var iepazīties:

 • Iecavas novada pašvaldības mājaslapā www.iecava.lv sadaļā pašvaldība >> plānošanas dokumenti;
 • Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā 2.stāvā, Skolas ielā 4-40, Iecavā;
 • Novada bibliotēkās (izņemot Iecavas novada bērnu bibliotēku), Iecavas kultūras namā un dienas centrā «Iecavnīca».

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1. redakciju var iesniegt līdz 2019. gada 30. jūnijam Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā 2. stāvā, Skolas ielā 4-40, Iecavā.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājas Inetas Bramanes (tālr. 22006871; 63941937, e-pasts: ineta.bramane@iecava.lv ).

19. jūnijā plkst. 18:00 Iecavas kultūras namā notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kurā varēs uzdot jautājumus Attīstības programmas izstrādātājiem SIA «Konsorts» un SIA «AC konsultācijas» un pašvaldības pārstāvjiem.

___________________________________________________________________________________________________________

01.04.2019.

Iecavas novada dome no 2019. gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim izsludina publisko apspriešanu jautājumā par «Par Iecavas novada pilsētas statusa noteikšanu Iecavas ciemam».

Publiskā apspriešana tiek izsludināta, pamatojoties uz Iecavas novada domes 26.03.2019. lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu jautājumā «Par novada pilsētas statusa piešķiršanu Iecavas ciemam», prot. Nr. 7, 20.p. 

Aptaujas anketu drukātā veidā var saņemt, aizpildīt un iesniegt Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1.stāvā vai Administratīvajā nodaļā 2.stāvā, Skolas ielā 4-40, Iecavā, novada bibliotēkās un citās pašvaldības iestādēs.

Saite uz aptaujas elektronisko versiju: https://forms.gle/9TQ23SSNhdAvygeRA

Aptaujas forma drukāšanai šeit.

Publiskās apspriešanas sapulce notiks 24. aprīlī plkst. 18.00 Iecavas kultūras namā.

________________________________________________________________________________________________________________

08.02.2019.

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2019. gada 29. janvāra lēmumu, prot. Nr. 2, 2. p. «Par nekustamā īpašuma «Iecavas Evanģēliski-luteriskā draudze» Iecavas novadā (kadastra Nr. 4064 010 0280) sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4064 010 0283, platība 2,16 ha, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai», detālplānojums tiek nodots publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 8. februāra līdz 2019. gada 7. martam (4 nedēļas). Šajā laika posmā var iepazīties ar detālplānojuma materiāliem (Iecavas novada domes 5. stāva mazajā sēžu zālē) un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesnieguma formā, kurā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 21. februārī plkst. 17.00 Iecavas novada domes 5. stāva lielajā zālē.

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA «Reģionālie projekti», kontaktinformācija: Tālis Skuja, e-pasts: talis@rp.lv, mob. 29792097, Ivo Narbuts, e-pasts: ivo@rp.lv, mob. 226526565.

Informācija par detālplānojumu - šeit.

________________________________________________________________________________________________________________

01.06.2018.

Iecavas novada dome no 2018. gada 1. jūnija līdz 18. jūnijam izsludina publisko apspriešanu jautājumā par sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kvalitāti Iecavas novadā un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Publiskā apspriešana tiek izsludināta, pamatojoties uz Iecavas novada domes 29.05.2018. lēmumu «Par publiskās apspriešanas rīkošanu jautājumā «Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kvalitāte iecavas novadā un nepieciešamie uzlabojumi»», prot. Nr. 7., 4. p.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem iepazīties, aptaujas lapas saņemt un iesniegt var Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV–3913, kā arī novada bibliotēkās un lejupielādējot portālā www.iecava.lv līdz 2018. gada 18. jūnija plkst.17.00 vai ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pasta adresi dome@iecava.lv līdz 2018. gada 18. jūnija plkst. 24.00.

APTAUJAS LAPA

________________________________________________________________________________________________________________

Publiskai apspriešanai nodota Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 1. redakcija. Savu viedokli vari izteikt līdz 2017.gada 21. novembrim.

Pašlaik Iecavas novada ģimenēm, kurās ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem un kura vajadzības tika izvērtētas deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 2016. gada decembrī, ir iespējams saņemt šādus pakalpojumus:

 • atelpas brīdis;
 • aprūpes pakalpojumi (iespējams saņemt cita novada teritorijā).

 

Piesaistot Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļus līdz 2020. gadam Iecavas novadā plānots izveidot dienas aprūpes centru un grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Neliela daļa personu ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pašlaik atrodas valsts sociālās aprūpes centros, piemērām VSAC "Zemgale" filiālē "Iecava", varēs pastāvīgi dzīvot grupu dzīvokļos.

Visas iesaistītās puses - nevalstiskās organizācijas, pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, institūcijas un ikviens iedzīvotājs - tiek aicināti iepazīties ar dokumentu un sniegt savus priekšlikumus.

Ieteikumus un priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 2017. gada 21. novembrim, aizpildot PRIEKŠLIKUMU ANKETU un nosūtot to uz e-pasta adresi dace.strautkalne@zpr.gov.lv vai pa pastu Zemgales plānošanas reģionam, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001. Vienkāršotam priekšlikumu iesniegšanas veidam aicinām aizpildīt elektronisko līdzdalības anketu tiešsaistē https://ejuz.lv/idzdaliba.

Publiskās apspriešanas laikā no 2017. gada 18. oktobra līdz 21. novembrim ar deinstitucionalizācijas plāna pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties Zemgales plānošanas reģiona oficiālajā mājaslapā ŠEIT, projekta “Atver sirdi Zemgalē!” interneta vietnē www.atversirdi.lv, kā arī klātienē, ierodoties Zemgales plānošanas reģiona birojā Katoļu ielā 2b, Jelgava, 2.stāvā, 214a kabinetā, tālrunis 63021250.

Sabiedriskās apspriedes sanāksmes, kurās visi laipni aicināti piedalīties, notiks laikā no 2017. gada 1. līdz 15. novembrim reģiona attīstības centros (Dobelē, Jelgavā, Bauskā, Aizkrauklē, Jēkabpilī).

Deinstitucionalizācijas plānā, balstoties uz reālu personu izvērtējumu, ir apzinātas vajadzības un definētas darbības sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei Zemgales pašvaldībās. Plāns piedāvās risinājumus:
- patstāvīgas un no institūcijām neatkarīgas dzīves iespēju nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem;
- ģimeniskas vides nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpē dzīvojošiem bērniem;
- sociālai iekļaušanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, piedāvājot sociālo rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus bērniem un atbalstu ģimenēm.

________________________________________________________________________________________________________________

2017. gada 27. februārī noslēdzās Iecavas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana, kura  noritēja piecas nedēļas – no 23.01.2017. līdz 27.02.2017. Atbilstoši teritorijas plānojumu izstrādes kārtībai, pēc publiskās apspriešanas beigām tiek organizēta sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Iecavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2017. gada 10. aprīlī plkst. 18:00 Iecavas kultūras nama zālē (Rīgas ielā 18, Iecavā).

_______________________________________________________________________________________________________________

Iecavas novada dome informē, ka 2017. gada 10. janvāra domes sēdē pieņemts lēmums “Par Iecavas novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (lēmums Nr.1, p.2).

Iecavas novada jaunā teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts piecas nedēļas - no 2017. gada 23. janvāra līdz 27. februārim.

Teritorijas plānojuma redakcijas materiāli ir pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv

Publiskās apspriešanas laikā ar Iecavas novada teritorijas plānojuma redakciju izdruku veidā būs iespējams iepazīties:
- Iecavas novada domē (Skolas ielā 4) domes darba laikā, interesējoties pie Zemes ierīcības dienesta vadītāja Aivara Mačeka;
- Iecavas kultūras nama (Rīgas iela 18) foajē no plkst. 10.00 līdz 17.00, interesējoties pie kultūras nama administrācijas.

2017. gada 16. februārī tiks organizēta Iecavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sanāksme, kura norisināsies Iecavas kultūras nama zālē plkst.18.00.

Aktuālajai informācijai par Iecavas novada teritorijas plānojuma redakcijas publiskās apspriešanas gaitu varēs sekot sociālās saziņas vietnē https://www.facebook.com/IecavasTP/, kurā iespējams uzdot arī jautājumus un sniegt komentārus par teritorijas plānojuma risinājumiem, izmantojot Facebook Messenger sniegtās iespējas.

Publiskās apspriešanas ietvaros teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāve Kristīne Casno 23. janvārī, 30. janvārī, 6. februārī un 13. februārī plkst.16.00-18.00 Iecavas novada domes sēžu zālē (5.stāvs) sniegs interesentiem individuālas konsultācijas par plānojuma risinājumiem.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv. Tos var iesniegt arī:
- Iecavas novada domē, Skolas ielā 4, Iecava, LV-3913 vai elektroniskā formā, sūtot uz e-pasta adresi dome@iecava.lv;
- SIA “Grupa93”, Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050 vai elektroniskā formā, sūtot uz e-pasta adresi kristine@grupa93.lv.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pielikumi:

 

Grafiskā daļa:

 

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi:

 

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

__________________________________________________________________________________________

Iecavas novada dome 2016. gada 9. augustā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 10, 3. p.) «Par nekustamā īpašuma «Jaunbemberi» detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai».

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas turpmākajai izmantošanai, ņemot vērā plānoto attīstības ieceri – derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve.
Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2016. gada 17. augusta līdz 2016. gada 14. septembrim (4 nedēļas). Informācija par publisko apspriešanu pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 25. augustā plkst. 18.00 Iecavas novada domē, Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Iecavas novada domē - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties pie Iecavas novada domes Zemes ierīcības dienesta vadītāja Aivara Mačeka (tālr. 63941962). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 8:00-17:00 un trešdienās plkst. 8:00-12:00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Lēmums
Teritorijas pašreizējā izmantošana
Teritorijas plānotā izmantošana
Derīgo izrakteņu karjera rekultivācija
Plānotā piebraucamā ceļa šķērsprofils
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Pārskats par detālplānojuma izstrādi
Datālplānojums

____________________________________________________________________________________________________________

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2016.gada 12.aprīļa lēmumu (prot. Nr. 5, 39. p.),
Iecavas novada dome no 2016.gada 15.aprīļa līdz 31.maijam izsludina publisko apspriešanu jautājumā
«Vai Iecavas novada domei jāizdod pašvaldības laikraksts «Iecavas Ziņas»?».

Publiskās apspriešanas laikā iepazīties ar publiskās apspriešanas materiāliem, saņemt aptaujas lapas un iesniegt aizpildītās var Iecavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 4, kancelejas darba laikā, un novada bibliotēkās līdz 2016.gada 31.maijam plkst.17.00 vai lejupielādēt no pašvaldības mājaslapas www.iecava.lv un ar drošu elektronisko parakstu sūtīt uz e-pasta adresi dome@iecava.lv līdz 2016.gada 31.maijam plkst.24.00.

Sīkāka informācija pa tālruni 63941721.

Aptaujas lapa

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 09.02.2016. lēmumu «Par atbalstu zemes piešķiršanai nomā biedrībai «Iecavas hokeja klubs»», prot. Nr. 2, 3. p., Iecavas novada dome no 2016.gada 12.februāra līdz 26.februārim izsludina publisko apspriešanu par atbalstu zemes piešķiršanai nomā biedrībai «Iecavas hokeja klubs» mākslīgā ledus laukuma izveidei pašvaldības īpašumā «Spirtnieku lauks», kadastra numurs 4064 010 3414, līdz 2 ha platībā.

Publiskās apspriešanas laikā ar publiskās apspriešanas materiāliem iepazīties un rakstisku viedokli iesniegt var Iecavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 4, kancelejas darba laikā vai ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz domes e-pastu: dome@iecava.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 26598086.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

No 16.novembra līdz 31.decembrim iespējams izteikt viedokli par SIA «Joker LTD» totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Rīgas ielā 16.
Pamatojoties uz Iecavas novada domes 10.11.2015. lēmumu «Par publiskās apspriešanas rīkošanu SIA «Joker LTD» totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai» (prot.Nr.14, 8.p.), Iecavas novada dome no 2015.gada 16.novembra līdz 31.decembrim izsludina publisko apspriešanu par SIA «Joker LTD» totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Rīgas ielā 16, Iecavā, Iecavas novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar publiskās apspriešanas materiāliem iepazīties, saņemt un iesniegt aizpildītas aptaujas lapas var Iecavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 4, kancelejas darba laikā. Aizpildītas anketas var iesniegt arī domes 1.stāvā (kastē “Atstāj ziņu domei”) un elektroniski (e-pasts: dome@iecava.lv), parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Tuvāka informācija pa tālr. 63941991.

Aptaujas lapa

Lēmums par publisko apspriešanu

SIA «Joker LTD» iesniegums

SIA «Joker LTD» prezentācija

____________________________________________________________________________________________________________________________

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
no 2015. gada 11. novembra līdz 2015. gada 11. decembrim

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums ŠEIT

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt līdz 2015. gada 11. decembrim LR Satiksmes ministrijā, sūtot tos uz adresi, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, (tālrunis: 67028275, elektroniskā pasta adrese: kaspars.vingris@sam.gov.lv, tīmekļa vietne www.sam.gov.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045 (tālrunis: 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).

 

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā. IVN ziņojums “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:
• Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3 Salacgrīvā Salacgrīvas novadā 2015. gada 19. novembrī plkst. 18:00,
• Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17 Ķekavā Ķekavas novadā 2015. gada 20. novembrī plkst. 18:00,
• Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29 Mārupē Mārupes novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 10:00,
• Bauskas 2. vidusskolas zālē, Dārza ielā 9 Bauskā Bauskas novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 17:00,
• Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11 Olainē Olaines novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 12:00,
• Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā Sējas pagastā Sējas novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 18:00,
• Radisson Blu Hotel Latvija zālē Omega 1, Elizabetes ielā 55 Rīgā 2015. gada 24. novembrī plkst. 18:00,                                                         
• Vangažu kultūras namā, Gaujas ielā 12 Vangažos Inčukalna novadā 2015. gada 25. novembrī plkst. 12:00,
• Salaspils novada domes zāle, Līvzemes ielā 8 Salaspilī 2015. gada 25. novembrī plkst. 18:00,
• Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6 Zaķumuižā Ropažu novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 12:00,
• Iecavas vidusskolas zālē, Skolas iela 37 Iecavā Iecavas novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 18:00,
• Skultes kultūras integrācijas centrā, Mandegās Skultes pagastā Limbažu novadā 2015. gada 27. novembrī plkst. 18:00,
• Garkalnes novada domē Lielā zālē, Brīvības gatvē 455 Rīgā 2015. gada 30. novembrī plkst. 12:00,
• Ulbrokas vidusskolā, Vālodzēs Stopiņu novadā 2015. gada 30. novembrī plkst. 17:00,
• Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 2015. gada 1. decembrī plkst. 18:00.

Informācija par vietām, kur var iepazīties ar IVN ziņojuma kopsavilkumu, publicēta www.railbaltica.info un www.environment.lv.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 Informācija par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā darbība ir elektrificēta jaunbūvējama divceļu dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Paredzētā darbība iekļauj: dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, tai skaitā nodrošinot Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas pasažieru stacijai un starptautiskajai lidostai “Rīga”, citas saistītās infrastruktūras (kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.) būvniecību, dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica energoapgādes būvniecību, citas infrastruktūras pārbūvi šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.).

Iespējamie alternatīvie risinājumi: 

 • A alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica, kas sākas pie Igaunijas/Latvijas robežas turpinās caur Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadiem, Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadiem līdz Latvijas/Lietuvas robežai,
 • A’ alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Limbažu novadā, kas nesakrīt ar A un B alternatīvu, 
 • A’’ alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Rīgā, kas nesakrīt ar A alternatīvu,
 • B alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posmi Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Baldones, Iecavas, Bauskas novados, kas nesakrīt ar A alternatīvu.

 

Informācija par pārrobežu ietekmi: Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un realizācijas mērķi. 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: 

 • LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv;  
 • Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv;  
 • Vides pārraudzības valsts birojā darba laikā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv;
 • Iecavas novada domē Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.iecava.lv.

 

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks  2015. gada 24.februārī plkst.12.00 Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 15. martam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Dokumenti:

 • Informatīvais biļetens par projektu Rail Baltica - šeit
 • Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam ietekmes uz vidi novērtējuma programmas saņemšanai paredzētajai darbībai - Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai - šeit
 • Pielikums iesniegumam (kartes) - šeit
 • Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz visi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - šeit
 • Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu PDF formātā - šeit

 

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 «Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu» un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada  19.decembrī izsniegtajai programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas  ietekmes uz vidi novērtējumam ir izstrādāts ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš». Reģistrācijas Nr. 40003032065, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, tālr. 6723 4088. IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA «Projekts 3i».

Paredzētā darbība: esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot 25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils-Tukums II; Tukums II-Jelgava; Jelgava-Krustpils; Rīga-Jelgava; Rīga-Sloka; Sloka-Tukums II; Krustpils-Daugavpils pasažieru; Krustpils-Rēzekne II; Rīga-Skulte; Rīga-Krustpils; Rēzekne II-Daugavpils.

Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikt tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:

 1. alternatīvais risinājums - vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA
 2. alternatīvais risinājums - vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2014.gada 29. septembra līdz 2014.gada 30.oktobrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Informatīvie materiāli pēc 29.septembra darba laikā būs pieejami Iecavas novada domē, Skolas ielā 4, Iecavā.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt projekta vadītājai Rutai Sīlei, VAS "Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, e-pasts: ruta.sile@ldz.lv vai Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr.7321173, vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2014.gada 30.oktobrim

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 8.oktobrī plkst. 12:00 Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18.     

VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis: +371 29545377.

______________________________________________________________________________________________________________________

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 12.11.2013. lēmumu «Par atļaujas izsniegšanu
SIA «Joker LTD» spēļu zāles atvēršanai», prot. Nr. 20., 2.p.,
Iecavas novada dome no 13.novembra līdz 31.decembrim izsludina
publisko apspriešanu par SIA «Joker LTD» spēļu zāles atvēršanu
Rīgas ielā 16, Iecavā, Iecavas novadā.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas materiāliem un rakstiski izteikt viedokli var Iecavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 4, darba laikā. Plašāka informācija pa tālr. 63941721.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma A/S «BALTICOVO» paplašināšanai ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības Valsts birojā atzinuma saņemšanai

 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma AS «BALTICOVO» paplašināšanās Iecavas novadā. Paredzētās darbības plānotas AS «BALTICOVO» īpašumā esošajos zemesgabalos ar kadastra Nr. 4064 008 0268 un 4064 008 0112, Iecavas novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: AS «BALTICOVO» (Reģ. nr. 40003058863, Iecavas novads, LV-3913).

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2012. gada 9. oktobrī.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA «VentEko», Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107.

Ar Ziņojumu par paredzēto darbību var iepazīties interneta mājas lapās - www.venteko.lv un www.balticovo.lv.

 

Lapas informācija atjaunota:    11.11.2021