Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Sociālie pabalsti

0

Klienta iesnieguma veidlapa

SOCIĀLO PABALSTU VEIDI

Sociālie pabalsti, izvērtējot ienākumus

Pašvaldības sociālie pabalsti tiek piešķirti pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa iegūšanas.

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
 • Dzīvokļa pabalsts;
 • Ģimenes pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs;
 • Pabalsts medicīnas pakalpojumiem;
 • Pabalsts uzturam natūrā;
 • Pabalsts jaundzimušā apģērba iegādei.

Sociālie pabalsti, neizvērtējot ienākumus

 • Vienreizējs pabalsts personām bez personas koda personu apliecinošu dokumentu noformēšanai;
 • Vienreizējs pabalsts audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
 • Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes;
 • Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš bijis ārpusģimenes aprūpē, pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina mācības un tās ir sekmīgas;
 • Pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam;
 • Pabalsts aizbildņiem;
 • Pabalsts aizgādņiem.
 • Apbedīšanas pabalsts;
 • Pabalsts iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, ja ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (līdz 31.12.2017. – pabalsts ārkārtas situācijās);
 • Pabalsts bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem fiziskās vides pieejamībai;
 • Pabalsts ar dzīvojamo telpu saistītu izdevumu segšanai pilngadību sasniegušam un bez vecāku gādības palikušam bērnam vai bārenim, beidzoties ārpusģimenes aprūpei (ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi  Iecavas novada bāriņtiesa), līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam;
 • Pabalsts ģimenei, kurā ir bērns ar dzirdes traucējumiem, kurai nav piešķirts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) īpašās kopšanas pakalpojums.
   

SOCIĀLO PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

Lai saņemtu pabalstu, pašvaldības iestādē «Iecavas novada Sociālais dienests» jāiesniedz iesniegums un jāaizpilda līdzekļu deklarācija, pievienojot tajā norādītās ziņas apliecinošus dokumentus:

 • strādājošām personām - izziņu par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trim mēnešiem (pēc nodokļu nomaksas);
 • bezdarbniekiem - izziņu no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusu;
 • pensionāriem un invalīdiem - JSLP ir pieejama informācija no valsts datu reģistra, nav jāiesniedz izziņa;
 • personām, kuras saņem ģimenes valsts pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu - JSLP ir pieejama informācija no valsts datu reģistra, nav jāiesniedz izziņa;
 • citus ģimenes (personas) ienākumus apliecinošus dokumentus (izziņas par stipendiju, autoratlīdzības saņemšanu, honorāriem, uzturnaudu, saņemto mantojumu, dividendēm, dāvinājumu, par ienākumiem no saimnieciskas darbības, no kustamās mantas vai nekustamā īpašuma nomas u.c.);
 • iesniedzēja, viņa ģimenes locekļu vai iesniedzēja dzīvesvietā reģistrēto citu personu nekustamā īpašuma vērtību apliecinošus dokumentus;
 • studentiem vai bērniem (jauniešiem), kuri mācās citā pašvaldībā - izziņu no izglītības iestādes;
 • dokuments par īpašumu, kurā mitinās, vai īres līgums;
 • citus dokumentus pēc pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» pieprasījuma.

Iesniedzot minētos dokumentus, jāuzrāda pase (dzimšanas apliecība).

 

Papildus jāiesniedz dokumenti atbilstoši pieprasītā pabalsta veidam:

 • pabalsta saņemšanai medikamentu iegādei - izziņa par veselības stāvokli no ģimenes ārsta (veidlapa Nr. 027/u);
 • pabalsta saņemšanai ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai slimnīcā - slimnīcas ārstēšanās izdevumu samaksas kvīts;
 • pabalsta saņemšanai zobu protezēšanas vai zobārstniecības pakalpojumu samaksai - zobu protezēšanas vai pakalpojuma samaksas kvīts;
 • pabalsta saņemšanai briļļu iegādes samaksai - briļļu iegādes kvīts;
 • dzirdes aparāta iegādes samaksai - dzirdes aparāta iegādes kvīts;
 • pabalsta saņemšanai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas vietām - Ieslodzījumu vietu pārvaldes izdota izziņa;

 

Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu (ienākumu un īpašuma) novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam «Par sociālo drošību».

 

Saskaņā ar «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu» un likumu «Par sociālo drošību» sociālās palīdzības pieprasītājs apņemas pildīt līdzdarbības pienākumus:

 • Personiskā ierašanās - personai, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, vai šīs personas pilnvarotai personai jāierodas personiski, lai apspriestu pieprasījumu, iesniegtu nepieciešamos dokumentus un veiktu pasākumus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības saņemšanu;
 • Ziņu sniegšana - personai, kura iesniedz sociālās palīdzības pieprasījumu, ir pienākums sniegt pilnīgas ziņas, kas nepieciešamas palīdzības saņemšanai, pieprasītos dokumentus un izziņas, kā arī nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālās palīdzības saņemšanu;
 • Iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos - personai, kura ir bezdarbnieks/-ce un kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, ir pienākums piedalīties profesionālo iemaņu apgūšanas vai pilnveidošanas pasākumos, lai veicinātu pelnītspējas palielināšanos un iespēju iekārtoties darbā, aktīvi piedalīties darba meklējumos;
 • Pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai, ārstēšanās un atveseļošanās pasākumiem - personai, kura vēlas saņemt vai saņem sociālo palīdzību, pēc sociālās palīdzības sniedzēja pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, jāvēršas pie ārsta, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu, jāpakļaujas ārstēšanās un atveseļošanās pasākumiem, ja paredzams, ka tas uzlabos minētās personas veselības stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos.

Persona, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, ar savu un pārējo pilngadīgo ģimenes locekļu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar noteiktajiem līdzdarbības pienākumiem, apņemas tos pildīt un apzinās šo pienākumu nepildīšanas sekas.

Ja persona, kura vēlas saņemt vai saņem sociālo palīdzību, ļaunprātīgi nepilda noteiktos līdzdarbības pienākumus, sociālās palīdzības sniedzējs pilnīgi vai daļēji var pārtraukt sociālās palīdzības sniegšanu līdz šo pienākumu izpildīšanas brīdim.

 

Klienta pienākumi:

 • Aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
 • Sniegt patiesas ziņas;
 • Izmantot Nodarbinātību valsts aģentūras piedāvātos pakalpojumus.
 • Aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
 • Sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
 

Klienta tiesības:

 • Saņemt informāciju par iespējām saņemt sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;
 • Bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu, psihologa konsultāciju, sociālā pedagoga konsultāciju;
 • Pieprasīt un saņemt sociālo palīdzību;
 • Saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo palīdzību klientam nesniegt;
 • Likuma noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālās palīdzības sniegšanu;
 • Līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā.

Iecavas novada Sociālais dienests personas/ģimenes iesniegumu izskata mēneša laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas.

 

Klienta iesnieguma veidlapa

 

Sociālās palīdzības saņemšanas nosacījumus reglamentē Iecavas novada domes normatīvie akti:

Saistošie noteikumi Nr.10 12.09.2017. "Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus"

Saistošie noteikumi Nr.4 08.03.2016. "Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai"

Noteikumi Nr. 2/2016 12.04.2016. "Par Iecavas novada pašvaldības iestādes  „Iecavas novada Sociālais dienests” klientu līdzdarbības pienākumu veikšanu"

Lapas informācija atjaunota:    14.04.2020