Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Sociālie pakalpojumi

0

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā:

 • sociālais darbs;
 • sociālās aprūpes pakalpojumi;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

 

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

 • pakalpojumi atbilst klienta individuālajām vajadzībām;
 • pakalpojumi tiek sniegti pēc vispusīgas klienta resursu izvērtēšanas un klients līdzdarbojas lēmuma pieņemšanas procesā;
 • pakalpojumi tiek nodrošināti klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
 • pakalpojumus nodrošina starpinstitucionāla profesionāļu komanda.
 

Sociālos pakalpojumus var saņemt personas, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Iecavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras vēlas mainīt pašreizējo situāciju, bet nespēj pārvarēt dzīves grūtības saviem spēkiem.

 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI

 

 • Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem un pārējām sociālajām grupām.
 • Sociālā aprūpe:
  • aprūpe mājās;
  • īslaicīga sociālā aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (dokumentu noformēšana);
  • aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (dokumentu noformēšana). 

Maksas pakalpojumu izcenojums

 

Klienta tiesības

 • Saņemt profesionālu palīdzību;
 • Saņemt informāciju un konsultācijas bez maksas;
 • Pieprasīt un saņemt sociālos pakalpojumus;
 • Līdzdarboties lēmuma pieņemšanas procesā;
 • Saņemt rakstveida atteikumu, pārsūdzēt to.

Klienta pienākumi

 • Līdzdarboties problēmas risināšanā;
 • Sniegt patiesas ziņas;
 • Sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
 • Samaksāt par sociālajiem pakalpojumiem, ja tas noteikts līgumā vai sociālās rehabilitācijas institūcijas noteikumos.

 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

 

 • Lai saņemtu sociālos pakalpojumu, persona pašvaldības iestādē «Iecavas novada Sociālais dienests» iesniedz:
  • rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda problēmu un tās risināšanai vēlamo sociālo pakalpojuma veidu;
  • personas ienākumus apliecinošus dokumentus un informāciju par viņas likumīgajiem apgādniekiem;
  • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kā arī par medicīnisko kontrindikāciju neesību, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
 • Iecavas novada Sociālais dienests desmit darbadienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:
  • novērtē personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma un personas ienākumus;
  • izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu;
  • lemj par personai piemērotāko sociālo pakalpojuma veidu;
  • pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.
 • Iecavas sociālais dienests desmit darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.
 • Atteikuma gadījumā lēmumā norāda atteikuma iemeslu un pārsūdzības kārtību, lēmumu personai nosūta rakstiski.

 

Klienta iesnieguma veidlapa

 

Sociālo pakalpojumu saņemšanas nosacījumus reglamentē Iecavas novada Domes saistošie noteikumi:

Par sociālajiem pakalpojumiem Iecavas novada pašvaldībā (Nr.12_14.10.2014.)

Lapas informācija atjaunota:    14.04.2020