Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Ierobežojumu laikā atbalsts skolēniem ir ļoti svarīgs

02.02.2021 0

Laikā, kad skolās nenotiek mācības klātienē, izglītojamie ir pakļauti ilgstošai neziņai par to, kad un kā varēsim atgriezties mācīties klātienē, svarīgi identificēt galvenās problēmas un meklēt iespējamos risinājumus, kā šajā laikā pedagogs var runāt ar izglītojamo, kurš mācās attālināti, kā var viņu motivēt, uzmundrināt un atbalstīt.

Lai gan ārkārtējās situācijas ierobežojumi ir veikuši korekcijas arī projekta SAM 8.3.4.”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) īstenošanā, joprojām ikvienai izglītības iestādei, kura iesaistījusies projektā, ir iespēja atbalstīt izglītojamos.

2020./2021.mācību gadā dalību projektā turpina visas mūsu novada vispārējās izglītības iestādes. Atbalsts tiek sniegts, īstenojot konsultācijas attālināti Iecavas vidusskolas un Iecavas pamatskolas izglītojamiem, savukārt Zālītes speciālajā pamatskolā konsultācijas notiek klātienē.

Kopā mūsu novada izglītības iestādēs gan 1.semestrī, gan 2. semestrī ir sastādīti 27 individuālie plāni (IAP), tas nozīmē, ka pedagoga, psihologa vai sociālā pedagoga atbalstu saņem 27 izglītojamie. Tā ir iespēja saņemt papildu konsultācijas kādā priekšmetā vai vienkārši gūt emocionālu atbalstu. Šajā projektā ļoti svarīgas ir konsultatīvā atbalsta stundas, ko dēvē arī par sarunām, kurās ir iespēja parunāt par dzīvi, par izglītojamā ikdienas gaitām, par to, kā viņš jūtas.

 

 

Kontekstam:

Izglītības kvalitātes dienests sadarbībā ar Iecavas novada pašvaldības administrāciju, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu. Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība”8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa ”Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”) tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta mērķauditorija ir:

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei,
  • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1.līdz 4.kursam.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku, tāpēc tiks sniegts gan individuāls materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmisks atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, kā arī atbalstošas mācību vides veidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Sanita Reinsone
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas izglītības speciāliste, projekta koordinatore
Lapas informācija atjaunota:    02.02.2021