Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Uz ceļa kopā esam stiprāki!

25.02.2021 0

Pandēmija visiem ir saspringta, nogurdinoša un daudzām neskaidrībām pārsātināta.  Bet ikviens krīzes mirklis var būt  arī kā izaugsmes un iespēju laiks. Ievērojot visus drošības pasākumus un organizējot attālinātas tikšanās, izglītošanās un jaunu prasmju apgūšana pirmsskolu izglītības iestādēs nav apstājusies.

Uz ceļa kopā esam stiprāki!
FOTO: Stop 4-7 programmas treneres Austra Matveja un Ineta Zvirgzda-Šebina.

Pirms lielo ierobežojumu noteikšanas, vairāki PII "Dartija" un PII "Cālītis" pedagogi apmeklēja mācības un bagātināja savas zināšanas, kā strādāt ar dažādām uzvedības problēmām mācību procesā.

Sadarbībā ar Ikšķiles novada PPII "Ķiparu nams" (Paldies Sandai Reikmanei!) pedagogi iesaistījās Pārresoru koordinācijas centra un Latvijas Universitātes organizētajā projektā “Multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešana un īstenošana Latvijā.” Projekta saturs - apmācības Beļģu izstrādātai programmai bērnu sociālo prasmju apguvei; Bērnu prasmju treniņnodarbības, pedagogu un vecāku apmācības.

Beļģijas labās prakses piemērs sniedza ieskatu dažādo metožu izmantošanā pirmsskolā kā palīdzēt bērniem apgūt sadarbības prasmes, kā mācīties atpazīt savas emocijas, ko darīt ar nevēlamu uzvedību, pārveidojot to pozitīvā un sociāli pieņemamā uzvedībā-  kā pašam bērnam tikt galā ar problēmsituācijām, nenodarot pāri apkārtējiem līdzcilvēkiem.

Latvijas Universitātes vieslektora no Beļģijas Programmas Stop 4-7 autora, profesora Wima de Meja izstrādātā programma uzvedības intervencei – uzvedības paradumu maiņai, palīdz bērniem saprast sevi, savas reakcijas, pieņemt citu cilvēku reakcijas, kā arī palīdz skolotājiem pilnveidot prasmi mērķtiecīgi, ar pozitīvās disciplinēšanas metodēm virzīt bērnu uzvedību sociāli pieņemamā veidā. Programma vecākiem paredzēta, lai dalītos ar savu pozitīvo pieredzi un saņemt pozitīvu pastiprinājumu - es daru pareizi!

Pandēmija ieviesa projekta īstenošanas korekcijas – sākotnēji plānotā savstarpējā sadarbība abām pirmsskolas iestādēm (PII "Cālītis" un PII "Dartija") nevarēja realizēties, tāpēc ievērojot “sociālo burbuli” – tika īstenota tikai vienā izglītības iestādē - PII "Dartija". Vecāku un skolotāju apmācības tika organizētas attālināti.

Projekta norise:

10 bērnu uzvedības treniņi, 4 pedagogu nodarbības metodes ieviešanai ikdienas mācību un rotaļu procesā, 10 vecāku nodarbības savu paradumu maiņai audzināšanas grūtību risināšanai ikdienas notikumos saskarsmē ar bērnu.

Stop 4-7 programmu koordinēja pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Irīna Freimane.

Supervīzijas vadīja un attālināti ar mums pieaugušajiem sadarbojās LU asociētā profesore, KBT psihoterapeite un klīniskā psiholoģe Ieva Bite.

Stop 4-7 programmas treneri: Austra Matveja (pirmsskolas mūzikas skolotāja), Ineta Zvirgzda-Šebina (speciālā pedagoģe), Inga Grīnberga (psiholoģe), Aija Krūmiņa (vadītājas vietniece izglītības jomā).

Pandēmija arī “sociālajā burbulī” radīja sarežģījumus un grūtības, neskaidrības un problēmsituācijas, taču, ievērojot visus drošības pasākumus (maskas, vēdināšana, svaigs gaiss), projekts veiksmīgi realizējās un 2021.gada 15.februārī ir noslēdzies.

Ko par šo projektu saka paši dalībnieki:

Ineta Zvirgzda–Šebina: "Projekts Stop 4-7 jauns izaicinājums, prasme teikt komplimentus par “maziem”, “ikdienišķiem” darbiņiem, uzvedību. Nevēlamas uzvedības mainīšana notiek veiksmīgāk, ja iesaistās visi pieauguši, kuri kopā piedalās bērna audzināšanā."

Austra Matveja: "Piedalīšanās programmā “Stop 4-7” man kā pedagogam deva iespēju nostiprināt teorētiskās zināšanas par bērnu disciplinēšanu un robežu nospraušanu audzināšanas procesā, kā arī apgūt jaunas metodes darbā ar uzvedības korekciju un šīs prasmes izmantot praktiskajā darbībā. Uzskatu, ka iegūtie ieradumi manā ikdienā nostiprinājušies un tos pielietoju arī savā ikdienā ārpus “Stop” grupas."

Inga Grīnberga par Multimodālās agrīnās intervences programmas  STOP 4-7 īstenošanu: "Mazu bērnu uzvedības grūtības visbiežāk ietekmē tuvākā vide ( vecāki) un paša bērna attīstības īpatnības. Atnākot uz bērnudārzu, holistiskā sistēma turpina īstenoties kā sadarbība vecāks un bērns, un bērnudārzs.

Īstenojot programmu PII "Dartija", trenējot un koriģējot bērnu sociālās prasmes (saskarsme ar vienaudžiem un pieaugušajiem), izglītojot vecākus un trenējot vecāku disciplinēšanas prasmes, konsultējot pirmsskolas pedagogus, tas bija nopietns darbs, pat izaicinājums. Domāšana un darbības plānošana, un ļaušanās iepriekš nezināmam, situāciju un uzvedības novērošana un pēc tam analizēšana. Daudz darba stundu, kas ietvēra gan prieku par paveikto, gan noguruma sapīkumu, gan motivāciju saprast, kāda veida uzmanību bērns pieradis saņemt, gan kā pieaugušajiem (treneriem, vecākiem, skolotājiem) būt un uzvesties kā pieaugušajiem un palīdzēt bērnam, izmantojot pozitīvās (atbalstāmās) uzvedības ievērošanas nianses. Darbs, protams, turpināsies, lai nostiprinātu sasniegto tikai nedaudz citādā formā- individuālās konsultācijās."

Aija Krūmiņa (attēlā pa labi): "Tas bija jauns izaicinājums – ieviest un realizēt metodi, kura pašiem pieaugušajiem māca, pirmkārt, strādāt pašam ar sevi. Tas ir kā jauns darbarīks, kura apgūšana notiek nepārtrauktu treniņu un atkārtošanas rezultātā. Mēs pieaugušie esam mācīti pamanīt un vērst uzmanību uz darbības kļūdām. Mazāk akcentējam pozitīvo - to, kas izdodas un sanāk veiksmīgi, uzskatām par pašsaprotamu. Mēs prasām no bērniem to, ko bieži aizmirstam izdarīt paši (elementārā pieklājība uz ielas, veikalā, poliklīnikā…. negatīvie komentāri sociālajās vietnēs, cieņa pret vecākie cilvēkiem, cilvēkmīlestība kā vērtība, citādā pieņemšana un sapratne, empātija, iejūtība….)

Bērni ir mūsu pieaugušo spogulis – viņi sociālās prasmes un reakcijas uz konkrētu rīcību, darbību apgūst no mums pieaugušajiem – vecākiem, skolotājiem un ikviena sabiedrības locekļa. Programmas gaitā pedagogs apgūst prasmes palīdzēt grūtās situācijās bērnam saprast, ka, tas, ko viņš dara, nav tas pats, kas viņš ir! Ikviena emocija ir cilvēkam dabiska, tikai, ko mēs ar tām darām – ir mūsu pašu ziņā. Grūti pamācīt bērnam, ko ar tām darīt, ja pats pieaugušais nemāk tās vadīt.

Mēs pieaugušie visvairāk mācām bērnus ne tik daudz ar vārdiem, cik  ar savu uzvedību un rīcību. Un bērni to jūt. Paradumu maiņa un attieksme ir būtiskākais, ko šis projekts ir mācījis man kā pieaugušajam pieņemt. Apstiprinājusi manu pārliecību, ka mēs sākam paši ar sevi."

Skolotāju, programmas dalībnieku pārdomas pēc praktisko apmācību norises:

Agnese: "Apmeklējot programmu, bērnā ir samazinājusies impulsivitāte (atsevišķos gadījumos). Ir centieni regulēt savu un citu uzvedību. Atpazīst un pauž savas emocijas. Konfliktsituācijās bieži rod atrisinājumu neizmantojot agresivitāti. Konkrēti pēc programmas treniņa apmeklējuma un atgriešanās ierastajā vidē, tika novērotas pārspīlētas emocijas, kuras sagādāja grūtības iejusties kolektīvā un vidē.
Dažas no "Stop 4-7" programmā piedāvātajām metodēm tiek arī izmantotas ikdienā grupā, lai veicinātu pozitīvu mikroklimatu grupā. Paldies!"

Inese: "Šī programma ir palīgs gan bērniem, gan vecākiem, gan skolotājiem saprast, kas ir pozitīva bērna disciplinēšana. Protams, mums visiem vēl jāmācās, bet, es ceru, ka mums tas izdosies!"

Jolanta: "Programma ir liels ieguvums gan vecākiem, gan pedagogiem, stiprināt saskarsmes prasmes savā starpā. Palīdz vecākiem risināt uzvedības problēmas ikdienas situācijās. Pedagogi apgūst prasmes, kā efektīvāk analizēt dažādu rīcību sekas un kas ir negatīvās uzvedības ierosinātājs. Apgūtās zināšanas palīdz izprast katra bērna uzvedību, atrast un izcelt katra bērna pozitīvo- pat mazās lietās.
Programmā apgūtais palīdz rast lielāku savstarpējo uzticēšanos vecākiem – pedagogiem – izglītības iestādes darbiniekiem, jo tas visiem palīdz uzlabot bērna uzvedības modeli un rast risinājumus problēmsituācijām."

Solvita: "Stop 4-7 programma sniedz padziļinātu izpratni par bērnu uzvedības nosacījumiem, kā arī pilnveido bērna prasmes palīdzēt sev grūtās situācijās, izprast savas emocijas un dažādas rīcības sekas. Programmas ietvaros apguvu dažādas metodes, kā palīdzēt bērnam un kā ļaut viņam pašam palīdzēt sev sociāli pieņemamā veidā. Kopīgs darbs un sadarbība: bērns-atbalsta komanda- vecāki – ir visefektīvākais uzvedības problēmu risināšanā."

Projektu pozitīvi vērtē arī vecāki:

  • "Esmu ļoti apmierināta ar šo jauno projektu. Kaut arī no sākuma par to šaubījos, vai tas nesīs kādus rezultātus. Bērnam arī patika. Mēs ģimenē redzam uzvedības uzlabojumus, kā arī audzinātājas grupiņā to apgalvo. Bērns ir kļuvis daudz patstāvīgāks, māk kontrolēt dusmas. Mājās brāli māca, kā ir labi uzvesties. Iesaku Jums turpināt, šo programmu!"
  • "Gribu teikt lielu paldies par programmu Stop 4-7, visām audzinātājām un arī iestādes vadītājai par iespēju tajā piedalīties. Tā ir lieliska pieredze un papildus izglītība vecākiem, kas tiešām nepieciešam, lai labāk saprastu kā rīkoties konkrētās situācijās. Bija jūtams atbalsts no psihologa un tika pamatoti izskaidrota bērnu uzvedība, ikdienas situāciju skaidrojums un to kā vecākiem šajos brīžos uzvesties. Apskatītais tēmu loks bija ļoti plašs, tai pašā laikā – aktuāls. Kā rīkoties, kad bērns neklausa, rīko scēnas, kā celt bērna pašapziņu, kā nomierināt un kontrolēt bērna uzvedību. Minētās situācijas sasaucās ar daudzu bērnu ikdienas uzvedību un tas bija reāli noderīgi ikdienas dzīvē. Pēc šīs programmas jau īsā laika posmā ir vērojamas uzvedības izmaiņas, pozitīvā virzienā. Bērns saka – Nē, paldies! Kas iepriekš netika novērots. Bērns prot labāk kontrolēt dusmas – nesperot un nemetot mantas pa gaisu. Redzu, ka reālās iemaņas vēl pašiem vecākiem ir jātrenē, bet jau tagad bērns klausās, nepārtraucot sarunu, izrāda cieņu. Tas ir milzīgs ieguvums, ka šāda programma tika īstenota valsts bērnudārzā, līdz šim šāda iespēja bija, tikai privātajos dārziņos, vai arī par papildus līdzekļiem, meklējot maksas izglītības un attīstība programmas bērniem un vecākiem. Neizsakāms paldies visiem par šo iespēju!"
  • "Šo 10 nedēļu laikā, pēc mācībām un treniņiem, es kā mamma mierīgāk reaģēju, novēroju un izvērtēju uzvedību vai tās cēloņus! Iegūtos materiālus – ieteikumus izmantošu visus."

 

Iestādes vadītājas Irīnas Freimanes vērtējums par paveikto:

"Ir beidzies intensīvs darbs 3 mēnešu garumā. Esmu gandarīta par treneru paveikto, plānojot, vadot, vērojot, analizējot, meklējot risinājumus bērnu uzvedības uzlabošanai. Ieguvēji ir visi gan mēs kā pedagogi, gan vecāki un, protams, bērni! Projekta ilgtspējība atklājas tajā apstāklī, ka audzinošais, izglītojošais darbs pirmsskolā, kas veikts sociālo prasmju apguvē, mazina problēmsituāciju smagumu pusaudžu vecumā. Nākotnes ieguvums ir visiem: vecākiem, pedagogiem skolā, kā arī pašvaldībai ar mazāku finansiālo slogu mazgadīgo noziedznieku pāraudzināšanas darbam (Beļģijas labās prakses piemērs pierāda savstarpējo kolerāciju: sociālo prasmju apguvei un pusaudžu likumpārkāpumiem)."

 Kopā mums jāturpina iesāktais!

Aija Krūmiņa
PII Dartija vadītājas vietniece izglītības jomā, Stop 4-7 programmas trenere
Lapas informācija atjaunota:    25.02.2021