Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Ikviens brīdis ir īstais brīdis, lai sāktu un darītu

06.12.2021 0

Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Aktivitātes visu mācību gadu notiek arī Iecavas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Dartija”.

Ikviens brīdis ir īstais brīdis, lai sāktu un darītu

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizētas dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes, uzsāktas praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus globālām vides problēmām, īstenojot vietēja mēroga rīcības. 

2021. gadā Rīcības dienas notika no 15. līdz 28. novembrim.  Kopīgs sauklis šogad - "Īstais brīdis sākt…"

Foto: Silā atstātie aicinājumi.

Šogad Rīcības dienas veltītas Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) Ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM) un pēdējai ANO Rīcības desmitgadei. Līdz ANO mērķu sasniegšanai atlikuši tikai deviņi gadi un klimata pārmaiņu ierobežošanai vēl mazāk, tāpēc ir īstais brīdis sākt rīkoties, lai līdz 2030. pasaulē mazinātos nabadzība, sociālā nevienlīdzība un tiktu saudzēta mūsu planēta.

Katrs Rīcības dienu dalībnieks varēs papildināt saukli ar to rīcību/ām, ko vēlētos sākt… Tā būtu apņemšanās, kas palīdz aktualizēt un risināt steidzamākās globālās vides problēmas un virzīties uz IAM sasniegšanu. Aktivitātes var veidot par jebkuru jūsu iestādei un kopienai aktuālu vides aizsardzības jautājumu, kas saistīti ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem. Piemērus konkrētām prioritārām rīcībām atradīsiet labajā pusē sadaļā Dokumenti. (Skat. dokumentu ERD2021-pamatinformācija-padomi)

Ieteicamie tematiskie virzieni ir ANO vides mērķi: 12. mērķis - Atbildīgs patēriņš un ražošana, 13. mērķis - Rīcības klimata jomā, 14. mērķis - Dzīvība ūdenī, 15. mērķis - Dzīvība uz zemes.

Aktivitātes Iecavas PII „Dartija” notiek visu mācību gadu – gan izzinot gada noteikto tēmu, kas šogad ir “Mežs”, gan citu iekļauto Ekoskolu tēmu ietvaros (Klimatu pārmaiņas, Atkritumi, Transports, Apkārtējā vide, Bioloģiskā daudzveidība, Pārtika).

Rīcības dienu kampaņas mērķi:

-> Rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā;
-> Mudināt jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem;
-> Attīstīt jauniešu un visu iesaistīto sadarbības un pilsoniskās līdzdalības kompetenci;
-> Iesaistīt visu izglītības iestādi un sabiedrību;
-> Papildināt skolu izvēlētās gada tēmas ar pieredzi akcijās un pasākumos, kas tiktu rīkotas vienlaicīgi visā Latvijā;
-> Veidot Rīcības dienas par nacionālu vērtību, uzsverot bērnu un jauniešu rosinātu pārmaiņu nozīmīgumu, motivēt vecākus un sabiedrību tajās aktīvi iesaistīties.

Iecavas PII „Dartija” galvenās aktivitātes šogad bija virzītas sabiedrības uzmanības piesaistei rūpēm par Iecavas pilsētas teritorijā esošo Latvijas valsts sila teritorijas sakopšanu un pastaigu takas izveidi.

Piedaloties arī Eiropas jūdzes aktivitātēs - tālās pastaigas uz sila teritoriju, tika apvienotas ar Bioloģiskās daudzveidības izpēti, atkritumu savākšanu un sabiedrības uzmanības piesaisti ar plakātiem, kuri uz noteiktu laiku tika piestiprināti sila teritorijā!

Lai pievērstu lielāku sabiedrības uzmanību, bērni kopā ar skolotāju Austru uzrakstīja vēstuli vairākām Sabiedriskajām institūcijām, lai aicinātu sila teritorijā uzstādīt atkritumu konteinerus (Iecavas Dzīvokļu un komunālajai saimniecībai), AS Latvijas Valsts meži – lai izveidotu pastaigu taku un sakārtotu sila teritoriju.

Bērni aicināja arī vietējās kopienas iedzīvotājus iesaistīties sila teritorijas sakopšanā.

Apkopojot Globālās Rīcības dienas aktivitātes, mūsu Ekopadomes paveiktais un secinātais ir sekojošs:

  • Krājām kilometrus - soļojot un skrienot. Eiropas jūdzes ietvaros organizējam tālās pastaigas uz Sila mēzu.
  • Vērojam retu dabas parādību “Ledus matus”.
  • Noskaidrojam, ka sils Iecavas teritorijā ir aizsargājamā Biotopa zona.
  • Secinājām, kā mežā ir atrodami cilvēku atstātie atkritumi. Bēdīgi, jo nav atkritumu tvertnes.
  • Vērojām bebru izdarīto, izveidoto dambi, noskaidrojām tā ietekmi uz vidi.
  • Apsekojām Sila meža teritoriju.
  • Secinājām, ka Sila meža teritorija būtu laba atpūtas vieta tālām pastaigām, nūjošanai, slēpošanai, riteņbraukšanai, dabas taku izveidošanai.
  • Vecāko grupas audzēkņi izvietoja mežā plakātus ar bērnu izveidotu dzejoli, uzsaukumu. Savācām pamanītos atkritumus.
Mazie ekopadomes dalībnieki.

Bebra pusdienas.

Ledus mati.

 
Svetlana Lejniece
Eko padomes dalībniece
Lapas informācija atjaunota:    06.12.2021