Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Būs plašākas iespējas saņemt tehniskos palīglīdzekļus

02.07.2010 0

19.jūnijā, piedaloties reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrei Dagnijai Staķei un Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktoram Mārim Krastiņam, tika noslēgti astoņi līgumi ar pašvaldību vadītājiem par alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu un nodrošināšanu. 

Līgumu slēgšana notika Vecpiebalgas novada Taurenē, alternatīvās dienas aprūpes centrā «Rudiņi». Iecavas novada pašvaldību pasākumā pārstāvēja Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale un projektu vadītāja Ineta Bramane.

Projekti tiks īstenoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes «Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai» ietvaros. Ņemot vērā 1. atlases kārtā neiztērēto plānošanas reģionam pieejamo kvotu, tiesības iesniegt projekta iesniegumus 2. atlases kārtā bija tikai Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā esošajām pašvaldībām, pašvaldības iestādēm, biedrībām vai nodibinājumiem, kas projekta ietvaros paredzētās darbības plāno īstenot ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem.

Īstenojot projektu «Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Iecavas novadā», Sociālajam dienestam paredzēts iegādāties alternatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu: tehniskie palīglīdzekļi (ratiņkrēsli, staigāšanas un personīgās higiēnas palīglīdzekļi, specializētais gultas aprīkojums, kāpņu pacēlājs). Plānots arī renovēt telpu šo palīglīdzekļu īslaicīgai uzglabāšanai. Tādējādi tiks uzlabota esošo alternatīvās aprūpes pakalpojumu kvalitāte, kā arī sekmēta jauna pakalpojuma attīstība projekta mērķa grupai. Pensijas vecuma personas un personas ar funkcionāliem traucējumiem varēs izmantot tiem nepieciešamos palīglīdzekļus, un tas būs arī atbalsts šo personu tuviniekiem.

Kopējā summa projekta realizēšanai Iecavā ir Ls 15 000: ERAF finansējums ir 85% jeb Ls 12 750, valsts līdzfinansējums - Ls 337, bet pašvaldības ieguldījums - Ls 1 913.

Runājot par alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību, Sigma Strautmale uzsver, ka pēdējā laikā arvien biežāks ir pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem - ierīcēm, kuras atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir ratiņkrēsli, spieķi, kruķi, surdo- un tiflotehnika, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi un daudzas citas lietas. Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību: 1., 2. un 3. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam, bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, pilngadīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, personām ar anatomiskiem defektiem - protēzi vai ortopēdiskos apavus. Kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, un tehnisko palīglīdzekļu aprites noteikumus un no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu reglamentē Ministru kabinets.

Ikdiena pierāda, ka tehniskie palīglīdzekļi ir nepieciešami gan veciem cilvēkiem, gan pēc traumām jauniem cilvēkiem, kuri ne vienmēr ietilpst Labklājības ministrijas norādītajās sociālajās grupās. Līdz reģionālās reformas ieviešanai Iecavas novada Sociālajam dienestam bija laba sadarbība ar Dobeles tehnisko palīglīdzekļu centru. Tā kā tagad tas ir likvidēts, tuvākā šo līdzekļu iegāde pieejama VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari». Sniedzot iespēju nomāt tehniskos palīglīdzekļus Iecavas Sociālajā dienestā, tas būs vērtīgs no jauna ieviests pakalpojuma veids.

Iedzīvotāju aptaujā, ko Sociālais dienests veica šī gada martā un aprīlī, no 85 respondentiem 37,6% izteica nepieciešamību nomāt tehniskos palīglīdzekļus - iedzīvotāji to norādījuši kā otro nepieciešamāko pakalpojumu. «Acīmredzot aptaujā piedalījušies respondenti ar kustību traucējumiem vai iedzīvotāji, kuriem šāda problēma ir ģimenē, kāds no ģimenes locekļiem ir ar kustību traucējumiem,» skaidro S.Strautmale.

Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    17.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m