Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Izstrādāts Sociālā dienesta stratēģiskais plāns

05.05.2016 0

Aprīlī noslēdzies projekts «Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana». Tas tika īstenots, izmantojot 2,12 miljonu eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas «Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm».
 

Izstrādāts Sociālā dienesta stratēģiskais plāns
FOTO: no projekta arhīva

Projekta mērķis bija stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, sistēmas
ietvaros tika iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Projektā iesaistījās astoņas pašvaldības, kurās notika sanāksmes par pašvaldību mārketinga stratēģijas izstrādi. Pašvaldībām bija iespēja pieteikties dalībai projekta ietvaros izveidotajos trijos pašvaldību sadarbības tīklos: pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīklā, pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīklā vai pašvaldību izglītības un kultūras tīklā.

2015.gada janvārī projektā iesaistījās Iecavas novada pašvaldības iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests» ar pamatmērķi izstrādāt iestādes stratēģisko plānu 2016.- 2021.gadam. Mērķis ir sasniegts, un stratēģiskais plāns izstrādāts. Lai stratēģiskā plāna izstrāde būtu veiksmīga, balstīta uz novada iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšanu, tika veiktas ekspertu – pašvaldības deputātu un sociālā darba speciālistu - intervijas, kā arī iedzīvotāju anketēšana. Pētīta Iecavas kopienas sociālās sistēmas analīze un sociālā darba, sociālo pakalpojumu attīstība novadā.

Anketēšanā piedalījās 86 Sociālā dienesta klienti. Galvenie pamatvirzieni – pilnveidot Sociālā dienesta attīstību par kvalitatīvu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības sniedzēju institūciju, kā arī piedāvāt sociālos pakalpojumus novada iedzīvotāju vajadzībām.

Šo mērķu sasniegšanai jārealizē virkne apakšprogrammu. Tā arī galvenā novitāte, kurā tiek definēti pašvaldības stratēģiskie mērķi, fiksēti gaidāmie rezultāti un pasākumi ieceru īstenošanai. Izstrādātais Sociālā dienesta darbības stratēģiskais plāns būs par pamatu plānveidīgi virzītai sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstībai, atbilstoši Iecavas novada iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm. Bez esošo pakalpojumu paplašināšanas un uzlabojumiem kā inovatīvi pakalpojumi paredzēti mediatora pakalpojuma izveide, klientu spēju, prasmju atjaunošanas (rehabilitācijas) iespējas, līdzatkarības, atkarības, pret vardarbības profilakses atbalsta grupa klientiem, veļas mazgāšanas punkta izveide. Šos pakalpojumus plānots attīstīt Eiropas projektu ietvaros.

Projektā bija iespēja klātienē iepazīt citu novadu sociālos pakalpojumus.

Ādažos apmeklējām Sociālo dienestu un Atbalsta centru iedzīvotājiem. Labās prakses piemēri bija vērojami Jelgavā (Higiēnas centrs, Dienas centrs «Integra» personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, Grupu dzīvokļi, Dienas centrs «Atbalsts» personām ar psihiskām saslimšanām, Atkarību profilakses punkts, kanisterapijas demonstrācija). Skrundas novadā bija iespējams sociālo pakalpojumu iestāžu apmeklējums, lai  uzzinātu par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām Nīkrāces pagastā. Daugavpilī klausījāmies par pašvaldības lomu veselības infrastruktūras attīstībā lauku vidē, pašvaldības un valsts institūciju sadarbības iespēju izmantošanu personām ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo pakalpojumu sniegšanā un apmeklējām valsts sociālās aprūpes centra «Latgale» filiāli «Kalkūni».

Mācību semināri notika Ādažos, Tukumā, Skrundā, Daugavpilī, Jelgavā, Ogrē, Iecavā un Rīgā, Latvijas Pašvaldību savienībā.

Ieguvums, ka visos pieminētajos novados ir atrodami sadarbības partneri un iespēja sasāpējušus jautājumus risināt ar kolēģu atbalstu.

Sigma Strautmale
Sociālā dienesta vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    04.05.2016
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE