Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Projekti top un īstenojas

05.07.2016 0

Kā Iecavas novada pašvaldībai 2016.gada pirmajā pusgadā veicies ārējā finansējuma piesaistē, informē Attīstības nodaļas projektu vadītāja Ineta Bramane un projektu koordinatore Sintija Kalēja.
 

Lai gan jau trešo gadu rit 2014.-2020.plānošanas periods, joprojām ir neliels piedāvājums mazajām pašvaldībām (89) pieteikties ES finansējumam. Pašlaik notiek intensīvs darbs, lai izstrādātu ES fondu īstenošanas nosacījumus un iespējami savlaicīgi uzsāktu atlasi, kā arī izpildītu citus uzsākšanas priekšnosacījumus. Līdz 2016. gada beigām plānots apstiprināt 90% no pieejamām programmām.

2015.gadā noslēdzās Latvijas–Šveices programmas projekta «Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Iecavā» īstenošana. Projekta ietvaros ir renovētas un aprīkotas 3. stāva telpas ēkai Grāfa laukumā 1 jaunatnes iniciatīvu centra izvietošanai. Iecavas Jauniešu centrs ir izveidots ar mērķi radīt iespējas ne tikai pilnvērtīgai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai, bet arī sniegt iespējas personības izaugsmei un attīstībai.

2016.gads sākās ar atskaišu gatavošanu un iesniegšanu, kā arī ar programmas pārstāvju vizītēm objektā. Programmai rodot papildu līdzekļus jau izveidoto jaunatnes centru darbības uzlabošanā, pašlaik tiek gatavots projekta pieteikums, lai iegādātos aprīkojumu dažādu aktivitāšu īstenošanai.

Valsts Kultūrkapitāla fonds ir apstiprinājis vienu no diviem iesniegtajiem projektiem attiecībā uz Iecavas Mūzikas un mākslas skolas sniegto pakalpojumu uzlabošanu. Ir piešķirts daļējs finansējums pūšamo mūzikas instrumentu iegādei, kas kalpos kā pamats pūšamo instrumentu klases atvēršanai nākamajā mācību gadā. Zemgales kultūras programmā tika iesniegts projekts Iecavas Mūzikas un mākslas skolas izstāžu aprīkojuma iegādei. Projekts netika atbalstīts.

2015.gada nogalē uzsākta 2014.-2020.gada plānošanas perioda pirmā projekta «Iecavas novada lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas pārbūve Rosmē» īstenošana. Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma režīmu, ir iztīrīti novadgrāvji 2,6 kilometru garumā, izbūvētas piecas jaunas caurtekas vietās, kur vecās vairs nav atjaunojamas un lietojamas, lai nodrošinātu ūdens caurplūdi zem teritoriju šķērsojošajiem ceļiem. Izbūvēta slēgtā drenāža ~400 metru garumā, lai nodrošinātu ūdens novadi no apbūves teritorijas kopējā teritorijas meliorācijas sistēmā. Novākts apaugums un akmeņi, kā arī veikta sistēmu šķērsojošo komunikāciju pārbūve. Lai nodrošinātu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā, projekta ietvaros izbūvēti divi sedimentācijas baseini. Projektu paredzēts īstenot līdz 2016.gada 19.septembrim.

Pašlaik tiek turpināts darbs pie finansējuma piesaistes novada meliorācijas sistēmu pārbūvei novadā. Uzsākti sagatavošanas darbi projekta «Lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas pārbūve Iecavas apkaimē» iesniegšanai 2016.gada nogalē. Pašlaik tiek veikta novadgrāvja N-50 (gar A7 no Iecavas vidusskolas līdz Vergupei) topogrāfiskā uzmērīšana, kā arī cenu aptauja par būvdarbu tehniskā projekta izstrādātāju.

Ir sagatavoti un iesniegti divi projektu pieteikumi programmā «Eiropa pilsoņiem» attiecībā uz migrantu jautājumiem, pieredzes gūšanu un integrācijas veidiem.  Apstiprināts projekta «Gaining experience in the European Union’s refugee migration problem issues» pieteikums, kurā Iecavas pašvaldība ir projekta partneris kopā ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Horvātijas valsts dažādām institūcijām. Projekta ietvaros paredzētas konferences un pieredzes gūšana migrantu un cittautiešu integrācijas jautājumos, kā arī izglītojoša mācību materiāla sagatavošana.

ERAF programmā (SAM 3.3.1.) ir iesniegts projekta idejas koncepts «Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā Iecavas pašvaldības Rosmes apkaimē». Projekts kvalificējās kā atbilstošs finansējuma saņemšanai, bet finansējuma ierobežojuma dēļ pašlaik tas netika piešķirts. Pamatojoties uz Reģionālās attīstības koordinācijas padomes lēmumu, ir uzdots rast papildu finansējumu visu atbilstošo projektu pieteikumu apstiprināšanai. Projekta ietvaros ir plānots veikt pašvaldības publiskā ceļa «V1040-Roņi-Tāmas–Renceles-A7» (A11) asfaltēšanu divu kilometru garumā, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā.

 

Arī Lauku atbalsta dienesta administrētajā ELFLA programmā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ir paredzētas aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai. Lai pieteiktos šajā programmā, jau, sākot no 2015. gada, tiek veikti nepieciešamie priekšdarbi (tikšanās ar uzņēmējiem, plānota ceļu intensitātes mērījumu veikšana). Projekta ietvaros atbilstoši pašvaldības un uzņēmēju izdiskutētajiem un kopīgi apstiprinātajiem kritērijiem tiks noteikts prioritāri pārbūvējamais pašvaldības grants ceļa posms un sākta tehniskā projekta izstrāde. Pašvaldībai garantētais finansējums ir 470 000 eiro.

Ir sagatavoti un iesniegti divi projektu ideju koncepti ERAF programmā (SAM 4.2.2.) «Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības Iecavas intenātpamatskolas internāta ēkā» un «Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» ēkā». Atbalsta gadījumā paredzēts uzlabot abu ēku energoefektivitāti.

Sadarbībā ar Izglītības nodaļu ir sagatavota informācija Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai par Iecavas vidusskolas atbilstību ES līdzekļu saņemšanai SAM 8.1.2. «Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi». Plānotas četras projektu iesniegšanas kārtas. Iecavas novads ir 4.uzsaukuma kārtas grupā (provizoriskais termiņš - 2019.gads).

Ir apstiprināts iesniegtais projekts «Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Iecavas novada akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs». Projekta ietvaros novada izglītības iestādēs tiks papildināts nepieciešamais sporta inventārs.

Sporta infrastruktūras un sportisko aktivitāšu dažādošana tiek turpināta arī citās programmās. Ir sagatavoti un iesniegti divi projektu pieteikumi ELFLA LEADER programmā:
- projekta «Sportisko aktivitāšu dažādošana Iecavas novadā» apstiprināšanas gadījumā tiks iegādāts sportiskām aktivitātēm izmantojams aprīkojums: pārvietojamie basketbola grozi un āra trenažieri, elektroniskais rezultātu tablo, rezerves spēlētāju un tiesnešu nojumes ar soliņiem, kā arī dažādas bumbas;
- «Publiskās infrastruktūras uzlabošana Dienas centra vajadzībām». Lai Dienas centrs varētu uzsākt darbību pašvaldības telpās, projekta ietvaros plānots pārplānot un pielāgot telpas Grāfa laukumā 1.

Arī sociālās jomas, tāpat kā izglītības un kultūras nozares sniegto pakalpojumu uzlabošana ir iespējama, izmantojot citas ES līdzfinansētās programmas. Notiek projektu gatavošana iesniegšanai Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā šī gada 5.augustā:

- prioritātē Sociālā iekļaušana – sociālās tēmas projekts sadarbībā ar Pakrojas (LT) un Rundāles (LV) pašvaldību. Iegādājoties attiecīgu aprīkojumu, paredzēts ieviest jaunus sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem, veikt speciālistu apmācību un pieredzes apmaiņu;

- prioritātē Efektīvi publiskie pakalpojumi – izglītības tēmas projekts sadarbībā ar Jonavas (LT) pašvaldību. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties aprīkojumu novada sporta skolai, kā arī Mūzikas un mākslas skolai. Plānoti kopīgi sporta un kultūras pasākumi, pedagogu/treneru mācības un pieredzes apmaiņa;

- prioritātē Ilgtspējīga un tīra vide – kultūras tēmas projekts sadarbībā ar Jonavas pašvaldību. Paredzēts veikt uzlabojumus mākslinieku telpās Iecavas estrādē, kā arī piedalīties pasākumos, kas veltīti abu pašvaldību jubilejas gadskārtām.

Pašvaldība ir iesaistījusies Zemgales plānošanas reģiona daudzgadu (01.12.2015.- 31.12.2022.) projektā «Atver sirdi Zemgalē» (ESF).

Iecavas novada dome ir iesaistījusies arī Zemgales plānošanas reģiona projektā «Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas», kā rezultātā pašvaldībai tiks izstrādāts enerģētikas rīcības plāns (Baltijas jūras reģiona sadarbības programma 2014-2020).

Sākta sadarbība Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pasākuma 3.2.1.1. «Klasteru programma» ietvaros starpnozaru klasteru izveidē (VIA Baltica). Notikusi viena sanāksme par projekta sagatavošanas jautājumiem. Projekta vadību veiks Zemgales tūrisma asociācija (sadarbības partneri būs visas pašvaldības, kuras šķērso VIA Baltica).

Lapas informācija atjaunota:    05.07.2016
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE