Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi domes sēde

27.11.2019 0

26. novembrī deputāti strādāja kārtējā domes sēdē. Darba kārtībā bija 25 jautājumi. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāti Laine Baha, Arnis Kancāns, Juris Krievs un Solveiga Lineja.

Notikusi domes sēde
FOTO: Diāna Goldmane

Kā ierasts, pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs domi informēja par iepirkumu procedūrām, kuras notikušas pagājušajā mēnesī. Vēl viņš uzsvēra, ka šogad atvēlētie finanšu līdzekļi pašvaldības ceļu uzturēšanai ir gandrīz izlietoti un ir uzsākts vējtvera remonts Rosmes bibliotēkā.

Savukārt Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas vadītājs Gundars Dzenis pastāstīja par policijas darbu laika posmā no 1. līdz 26. novembrim (saņemti 116 izsaukumi).

Piešķir naudas balvas

Dome atbalstīja pašvaldības administrācijas Sporta nodaļas vadītāja Valda Šusta lūgumu apstiprināt Iecavas novada sportistu un treneru sarakstu naudas balvu saņemšanai par sasniegumiem sportā 2019. gadā. Kopējā izmaksājamā summa, kura tiks sadalīta starp 46 sportistiem un viņu treneriem, ir 3010 eiro. Svinīgais apbalvošanas pasākums notiks 5. decembrī plkst. 18.00 Iecavas kultūras namā.

Izveido jaunu amata vienību

Deputāti apstiprināja jaunas amata vienības – komēdijteātra vadītāja - izveidi Iecavas kultūras namā. Iestādes direktore Alma Spale skaidroja, ka teātra trupa kultūras namā veiksmīgi darbojas jau gadu, tās dalībnieki ir aktīvi un jau demonstrējuši vairākas izrādes, bet trupas vadītāja visu šo laiku ir strādājusi bez atalgojuma.

Tāpat, saistībā ar amatierkolektīvu aktivitāti, dome lēma palielināt darba slodzi deju kolektīva «Kamenes» un miniatūrteātra «Artis» vadītājai.

Izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī

Dome apstiprināja pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» jauno maksas pakalpojumu cenrādi. Nepieciešamību veikt izmaiņas cenrādī iestādes direktors Sandris Kaidaks skaidro ar to, ka maksas pakalpojumu cenas nav pārskatītas un mainītas kopš 2016. gada. Pakalpojumiem, ko apmaksā valsts – pacienta iemaksa, līdzmaksājums –, cenas paliks nemainīgas.

Izmaiņas normatīvajos aktos

Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr.22 «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Iecavas novadā». Jaunie noteikumi paredz, ka atvieglojumus varēs saņemt ne tikai fiziskas, bet arī juridiskas personas.

Tāpat deputāti apstiprināja nolikumu «Par Iecavas novada jaundzimušo sveikšanu» un lēma, ka piemērotākā piemiņas velte, ko pašvaldība jaundzimušajam varētu dāvāt, ir karotīte ar gravējumu.

Jaundzimušo sveikšanu paredzēts organizēt vasarā, Ģimenes dienas pasākumā, ar mērķi godināt Iecavas novada ģimenes un to jaundzimušos, kā arī veidot piederības sajūtu savam novadam.

Izsolīs nekustamos īpašumus

Dome ir nolēmusi nodot atsavināšanai Iecavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu «Dzimtmisas skola» Dzimtmisā, Iecavas novadā (sastāvošs no zemes vienības 3,4005 ha platībā un ēkām: skolas un saimniecības ēkas), pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Īpašuma nosacītā cena – 75900,00 EUR.

Tāpat dome ir nolēmusi nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Rīgas ielā 36, Iecavā (sastāvošu no zemes vienības 1215 m2 platībā un ēkām: dzīvojamās ēkas jaunbūves un saimniecības ēkas jaunbūves), pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Īpašuma nosacītā cena - 17600,00 EUR.

Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu

Dome lēma piemērot valsts nodevas atvieglojumus 100% apmērā Iecavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem par paraksta īstuma apliecināšanu bāriņtiesā visām Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētājām vēlētāju iniciatīvām.  

Ja nepieciešama palīdzība elektroniskai paraksta nodošanai portālā www.latvija.lv, Iecavas novada pašvaldības administrācijas ēkā var vērsties Klientu apkalpošanas centrā.

Par administratīvi teritoriālo reformu

2019. gada 7. novembrī Saeima konceptuāli atbalstīja likumprojektu «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums». Iecavas novada dome neatbalsta šo likumprojektu un ir pieņēmusi lēmumu par to informēt Saeimu, Valsts prezidentu, Ministru kabinetu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.

Paredzēto Iecavas novada pievienošanu Bauskas novadam, nosakot Bauskas pilsētu par jaunizveidotā novada administratīvo centru, Iecavas novada dome uzskata par nepamatotu, iecavnieku interesēm, labas un pienācīgas pārvaldības principiem neatbilstošu.

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties pašvaldības portāla www.iecava.lv sadaļā «Pašvaldība>Domes sēdes».

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    27.11.2019
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m