Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Paziņojums par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes uzsākšanu

03.11.2020 0

Bauskas novada pašvaldība uzsāk jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādi.

Iecavas novada dome 2020. gada 27. oktobrī pieņēma lēmumu “Par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 17, 16. p.).

Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde tiks uzsākta laika posmā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada novembrim.

Spēkā esošā Iecavas novada attīstības programma 2020.-2026.gadam (2019. gada 24. septembra domes lēmums, prot.Nr.15, 2.p.) tiks integrēta Bauskas novada attīstības programmā 2021.-2027. gadam, pamatojoties uz Iecavas novada domes 2020.gada 27.oktobra lēmumu - skatīt šeit.

 

MĒRĶIS

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt:

  • Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva;
  • Bauskas novada attīstības programmu 2021.–2027. gadam, kurā ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un īstenošanas uzraudzības kārtība.

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS

Aicinām iedzīvotājus un visus interesentus izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

1. Viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam nākotnes redzējumu;

2. Piedalīšanās Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam sabiedriskās apspriešanas pasākumos, tai skaitā sanāksmēs.

 

PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA

Lūdzam sniegt priekšlikumus līdz 2021. gada 28. februārim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi planojums@bauska.lv vai rakstiski, adresējot Bauskas novada pašvaldībai Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

 

PRECIZĒTA INFORMĀCIJA

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Bauskas novada pašvaldības mājaslapā http://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/publiska-apspriesana un nosūtīta uz sabiedrības līdzdalības pārstāvja norādīto e-pasta adresi.

 

APSPRIEŠANA

Jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks saskaņā ar laika grafiku (stratēģija - plānots 2021. gada jūnijs, programma - 2021. gada jūlijs).

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone (ilze.tijone@bauska.lv, tālrunis 20213021).

 

Sagatavojušas:
Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone un
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane

Lapas informācija atjaunota:    03.11.2020