Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Dome apstiprina pašvaldības rīcības plānu šim gadam

11.02.2021 0

11. februārī Iecavas novada dome 14 deputātu sastāvā attālināti strādāja ārkārtas domes sēdē un vienbalsīgi apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2 «Par Iecavas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam».

Sastādot 2021. gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību un attīstību veicinošu projektu īstenošanu.

 

Budžeta projekts izstrādāts, pamatojoties uz likumu «Par valsts budžetu 2021. gadam», Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 653 «Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā», ievērojot likumu «Par pašvaldībām», «Par pašvaldību budžetiem», «Par budžetu un finanšu vadību», kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Kā jau vēstīts, budžeta ieņēmumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāns pirms tam izskatīti darba grupas sēdēs, Iecavas novada domes ārkārtas Finanšu komitejas sēdē 27. janvārī, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedzējus.

Iecavas novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2021. gadā prognozēts 11 197 756 eiro, bet izdevumu kopējais apjoms 13 227 751 eiro.

Prezentējot svarīgo dokumentu, kas nosaka pašvaldības saimniecisko darbību, domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks uzsvēra, ka budžeta projektā sabalansētas iestāžu vajadzības un pašvaldības iespējas. Lai gan šogad ir samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālā daļa, kuru saņem pašvaldība, daudzus iecerētos darbus varēs paveikt, izlietojot finanšu līdzekļus, kas ārkārtējās situācijas dēļ ietaupīti pagājušajā gadā.

2021. gadā Iecavas novada pašvaldības darbības prioritātes saistītas ar izglītības pakalpojumu uzlabošanu, sociālo atbalstu, drošību, ielu un ceļu infrastruktūru, kā arī vides labiekārtošanu.

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados Iecavas novada pašvaldībā ir plānots attīstīt infrastruktūru, paplašināt sociālo pakalpojumu piedāvājumu, veicināt komunālo pakalpojumu attīstību, sakārtojot ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, kā arī veikt dažādus pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai un CO2 izmešu samazināšanai, piemēram, pāreja uz atjaunojamo kurināmo, ielu apgaismojuma modernizācija, ēku siltināšana.

Ārkārtas sēdē dome vienbalsīgi apstiprināja arī grozījumus nolikumā «Par Iecavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli». Grozījumi nepieciešami, lai pašvaldības normatīvie dokumenti atbilstu spēkā esošajām tiesību normām un atceltu pašvaldībā noteiktos ierobežojumus par papildu līdzekļu piešķiršanu budžeta gada 1. pusgadā. Tādējādi būs iespējams elastīgāk strādāt ar budžetu un operatīvāk īstenot plānotos darbus, skaidroja pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja Indra Latviete.

 

Budžeta projekta prezentācija -  šeit.

 

Paskaidrojuma raksts par budžetu - šeit.

Komunikācijas nodaļa
Lapas informācija atjaunota:    11.02.2021
TWITTER
Iecavas novads
24 feb
Iepriecini savas dāmas Sieviešu dienā!❤️ https://t.co/z5nUk5ZJso