Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Pēc SPRK lēmuma rēķinu sagatavošanas izcenojums tiek norādīts atsevišķi

12.02.2021 0

SIA «Iecavas siltums» atvainojas klientiem par savlaicīgu informācijas nesniegšanu saistībā ar maksas par siltumenerģijas rēķinu sagatavošanas pakalpojuma izcenojuma paziņošanu.

2020. gada 21. decembrī stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais SIA «Iecavas siltums» siltumenerģijas gala tarifs.

Lēmuma pilnu tekstu skatīt ŠEIT.

Uzņēmumam sagatavojot siltumenerģijas tirdzniecības gala tarifa projektu, regulators 13.03.2020. Nr. 695 dokumentā norādīja, ka tarifu projekta izmaksās nav iekļaujamas tās izmaksas, kuras ir saistītas ar tiešiem norēķiniem ar dzīvojamo māju pārvaldniekiem, jo šīs izmaksas atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam ir saistītas ar pārvaldīšanas jomā veiktām darbībām, kas nav sabiedrisko pakalpojumu sniegšana. SPRK lūdza precizēt SIA «Iecavas siltums» darba samaksas aprēķinu, neiekļaujot amata vienības «kasiere» un «grāmatveža palīgs».

SIA «Iecavas siltums» veic siltumenerģijas patēriņa sadali par apkuri un karsto ūdeni starp dzīvokļiem atbilstoši 2012. gada 12. jūnija Iecavas novada domes lēmumam (prot. Nr. 7, 13. p.) «Par siltumenerģijas sadales metodikas karstajam ūdenim, karstā ūdens cirkulācijai un apkurei apstiprināšanu», sagatavo un izraksta rēķinus katram dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam un veic maksājumu ievadi abonentu uzskaites programmā.

Ņemot vērā SPRK norādes, SIA «Iecavas siltums» siltumenerģijas tarifā nav iekļauti izdevumi, kas saistīti ar siltumenerģijas rēķinu izrakstīšanu, sadalīšanu un piegādāšanu katram dzīvoklim.


TIEŠIE NORĒĶINI – norēķini ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās, kas ietver katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamās daļas par pakalpojumu aprēķināšanu, individuālo rēķinu sagatavošanu. Lai nodrošinātu tiešos norēķinus, kas ir visnotaļ sarežģīts pakalpojums, tā izmaksas nav iekļautas siltumenerģijas tarifā.

Agrāk šis pakalpojums bija ietverts siltumenerģijas tarifā un netika atsevišķi uzrādīts.

Katrai mājai ir uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, pēc kura tiek veikti norēķini par saņemto pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējam objektam jāizraksta viens rēķins, kurš, pēc spēkā esošajām normām, būtu jāpiestāda daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam. Pie šādas norēķinu kārtības papildus maksa netiek aprēķināta.

Normatīvie akti siltumenerģijas tarifā ļauj iekļaut izmaksas, kas sniedzas līdz īpašnieka atbildības robežai, un paredz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām norēķināties pēc kopējā komercuzskaites mēraparāta.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem veicot tiešos norēķinus, pakalpojumu sniedzējam veidojas izmaksas, ko nesedz siltumenerģijas tarifs.
Lai segtu siltumenerģijas tirdzniecības gala tarifā neiekļautās izmaksas un nodrošinātu siltumenerģijas rēķinu sagatavošanu, SIA «Iecavas siltums» ir izstrādājis šādu cenrādi:

pakalpojums «Rēķina sagatavošana» - cena 1 rēķinam
1,57 EUR + PVN 0,33 EUR = 1,90 EUR (cena ar PVN).

No 2021. gada 1. februāra iedzīvotājiem siltumenerģijas rēķinos tiks izdalīta samaksa par rēķinu sagatavošanu.

Iedzīvotājiem, kuri samaksājuši janvāra rēķinus par siltumenerģiju, kuros izdalīta samaksa par rēķinu sagatavošanu, pamatojoties uz kapitāldaļu turētāja lēmumu, februāra rēķinos par siltumenerģiju šis pakalpojums («rēķinu sagatavošana») nebūs jāapmaksā.

Andis Kaspars
SIA «Iecavas siltums» jurists
Lapas informācija atjaunota:    12.02.2021