Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Te ir darbs: skolas direktora vakance

02.06.2021 0

Iecavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Iecavas vidusskolas direktora amatu.

Prasības amata pretendentiem:
•    Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta  noteikumu Nr.569 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un  profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kārtību 13.punktā;
•    Vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības  vadības darbā;
•    Stratēģiskais redzējums par iestādes attīstību;
•    Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma  prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
•    Izpratne un zināšanas par izglītības iestādes vadības specifiku, t.sk. zināšanas par izglītības, darba tiesisko attiecību, bērnu tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestāžu finansēšanas jautājumiem;
•    Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā  ar datoru  lietotāja līmenī;
•    Vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
•    Prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, noteikt prioritātes un patstāvīgi pieņemt  lēmumus;
•    Labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes.

 

Galvenie pienākumi:
•    Vadīt, plānot, organizēt skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām. Atbildēt par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem. Nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;
•    Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu izglītības procesu;
•    Nodrošināt kvalificētu un profesionālu darba spēka piesaisti izglītības iestādei; vadīt iestādes un tās darbinieku darbu, pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, sagatavot darbinieku amata aprakstus, noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
•    Nodrošināt izglītības iestādes ilgtspējīgu attīstību;
•    Izstrādāt izglītības iestādes gada budžeta tāmi, nodrošināt tās izpildi saskaņā ar pašvaldības    izvirzītajām prioritātēm;
•    Koordinēt dokumentu lietvedību, dokumentu arhivēšanu un darbu ar stingrās uzskaites dokumentiem; nodrošināt izglītības iestādes savlaicīgu akreditāciju un iekšējās kontroles sistēmas izstrādi un ieviešanu;
•    Sadarboties ar izglītības iestādes dibinātāju, darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem.

 

Piedāvājam:
•    Interesantu un atbildīgu darbu;
•    Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•    Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas).

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku.
Profesijas kods – 1345 08, alga – 1800,00 EUR.

 

Pieteikuma vēstuli, dzīves un darba gaitu aprakstu (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t. sk. pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu sūtīt ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi dome@iecava.lv vai pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi: Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, nodrošinot dokumentu saņemšanu Iecavas novada pašvaldības administrācijas lietvedībā ne vēlāk kā 2021.gada 22.jūnija plkst.15.00 ar norādi “Iecavas vidusskolas direktors” līdz darba sludinājumā noteiktajam termiņam.

 

Konkursa nolikums - ŠEIT.

Pieteikuma veidlapa - ŠEIT.

Apliecinājuma veidlapa - ŠEIT.

 

Pretendentu izvērtēšanas datums - 2021. gada 29. jūnijs.

 

Uzziņas pa tālruni: 28698777 (Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja).


Konkursa pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa atlases norisi. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā un tiks uzaicināti uz darba interviju. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un tiks glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā termiņa beigām. Atbildes tiks nosūtītas  elektroniski visiem  pretendentiem, kuri būs iesnieguši pieteikumu.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šī atlases konkursa norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Iecavas novada pašvaldības administrācija, kontaktinformācija: Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV–3913, tel. 63941301, dome@iecava.lv.

 

Iecavas novada dome 2021. gada 2.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu par Iecavas vidusskolas direktora amata pretendentu atlases komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.

 

25.maijā dome ir pieņēmusi lēmumu par līdzšinējās direktores Agras Zaķes atbrīvošanu no Iecavas vidusskolas direktora amata no 2021.gada 1.jūlija. Darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas pēc darba devēja un darbinieka savstarpējas vienošanās.

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    02.06.2021