Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Te ir darbs: pārvaldes vadītāja vietnieka vakance

14.01.2022 0

Bauskas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieka amata vakanci (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku, darbavieta – Iecava, Bauskas novads).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs vai sabiedrības pārvaldē.
 • Valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1).
 • Analītiska domāšana, spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī nodrošināt sekmīgu sadarbību ar citām struktūrvienībām, valsts iestādēm un uzņēmumiem.
 • Darba pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un prasme pielietot praksē.
 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā vadošā amatā (iestādes/struktūrvienības/vadītājs/vietnieks).
 • Praktiskā darba pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā, autoceļu uzturēšanas jomā, iepirkumu jomā, kā arī personāla vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru.
 • Prasmes gan mutiski, gan rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli.
 • Iniciatīva, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 • Vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Bauskas novada kopējā attīstībā.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

 

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi.
 • Nodrošināt pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgs par pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par pārvaldes pārraudzībā esošo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba organizēšanu.
 • Atbilstoši savai kompetencei, izskatīt iesniegumus un sūdzības, atbildēt par informācijas apriti starp pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām.
 • Veikt iepirkumus par preču iegādi vai pakalpojumu saņemšanu, kuras ir nepieciešams pārvaldes darbībai.  Kontrolēt piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Nodrošināt pārvaldes valdījumā esošo pašvaldības īpašuma objektu apsaimniekošanu un veikt saimniecisko darbu organizēšanu.
 • Attiecībā uz pārvaldes teritoriju koordinēt sadarbību ar valsts dienestiem (Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts probācijas dienestu u.c.).
 • Nodrošināt pārvaldes teritorijā pašvaldības autoceļu tehniskā stāvokļa uzraudzību un to ikdienas uzturēšanas darbu kontroli un izpilddokumentācijas kārtošanu.
 • Plānot, organizēt un kontrolēt pārvaldes īpašumā esošo transportlīdzekļu izmantošanu, tehniskās apkopes un remontus.
 • Piedalās komisijās un darba grupās pārvaldes kompetencē esošo jautājumu izskatīšanā.

 

Piedāvājam:

 • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1917 EUR;
 • sociālās garantijas.

 

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivēta pieteikuma vēstule
 • dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām);
 • dokumentus svešvalodā iesniedz saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta 3.daļu.

 

Pieteikumu, norādot “Konkursam uz Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: normunds.vavers@iecava.lv, iesniedzot personīgi papīra formātā, slēgtā aploksnē vai nosūtot pa pastu uz adresi Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads., LV-3913.

Tālrunis uzziņām +371 25773328 (Normunds Vāvers, Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs).

 

Pieteikums jāiesūta līdz 2022. gada 24.janvārim plkst. 12:00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Amata konkursa nolikums - ŠEIT.

Lapas informācija atjaunota:    14.01.2022